Izrael a Hamás, sionisté vs Islám – svatá válka či jezuitská agenda?

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Bezbožnost, stejně jako války se bude rozrůstat po vícero místech ve světě. Vzrůstající nepravost a odpadlictví bude novou krví falešných proroků a bludařů, co se drží více člověka, než Boha. I kdyby vám sám satan nabízel spásu skrze Marii, i přesto je cesta, pravda a život nenahraditelnou spásou, kterou poskytuje pouze jediný přímluvce a spasitel – Syn Boží, kterým není nikdo jiný, než Pán Ježíš Kristus. Mnozí upadají do antiduchovních vroucích kotlů, kde na ně čeká klam, za kterým se ze všech sil ženou – spasitelka Marie, sedmibolestný blud Vatikánsko-mariánských modlářů a prodejců falešného světla (kohokoliv jiného, než Ježíše Krista).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here