Postav se k bráně Hospodinova chrámu a tam prones tuto řeč

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Věštba proti marné důvěře v chrám

Toto je slovo, které Hospodin promluvil k Jeremiášovi: “Postav se k bráně Hospodinova chrámu a tam prones tuto řeč: Poslouchejte slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kteří procházíte těmito branami, abyste se klaněli Hospodinu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Zlepšete své chování a své jednání a já vás usadím na tomto místě. Proto nedůvěřujte lživým slovům těch, kdo říkají: Chrám Hospodinův, chrám Hospodinův je toto! Neboť jestliže opravdu polepšíte své chování a své činy, jestliže opravdu vynesete spravedlivé soudy mezi člověkem a jeho protivníkem, jestliže nebudete utiskovat cizince, sirotka a vdovu, jestliže nebudete na tomto místě prolévat nevinnou krev a jestliže nebudete ke svému neštěstí následovat jiné bohy, usadím vás na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům kdysi dávno a navěky. Vy však důvěřujete falešným slovům, a to vám neprospěje: krást, zabíjet, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat jiné bohy, které neznáte. Pak přicházíte a představujete se přede mnou v tomto chrámu, který je pojmenován po mně, a říkáte: “Jsme spaseni!” A pak se dopouštíte všech těchto ohavností. Je snad tento chrám pojmenovaný po mně ve vašich očích doupětem zlodějů? Hle, i já to všechno vidím. Slovo Páně. Jděte tedy do mého příbytku, který byl v Šílu, kde jsem poprvé ustanovil své jméno; uvažte, co jsem s ním udělal kvůli zlobě Izraele, mého lidu. Protože jste se dopustili všech těchto skutků – slovo Hospodinovo – a když jsem k vám vždy a vážně mluvil, neposlouchali jste mě, a když jsem vás volal, neodpovídali jste mi, budu s tímto chrámem, který nese mé jméno a v nějž doufáte, a s tímto místem, které jsem dal vám a vašim otcům, zacházet jako se Šilóem. Vyženu vás před sebou, jako jsem vyhnal všechny vaše bratry, všechny Efrajimovy potomky.
Ty se tedy za tento lid nemodli, nevznášej za něj prosby a modlitby a nenaléhej na mě, neboť tě nevyslyším. Copak nevidíte, co dělají v judských městech a na ulicích Jeruzaléma? Děti sbírají dříví, otcové rozdělávají oheň a ženy hnětou mouku, aby upekly koláče pro Královnu nebes; pak dělají úlitby jiným bohům, aby mě urazili. Ale urážejí mě – Hospodinovu věštbu -, nebo ne spíše sami sebe ke své hanbě?”. Proto praví Panovník Hospodin: “Hle, můj hněv se vylil na toto místo, na lidi i na dobytek, na polní stromy i na plody země, a bude hořet bez ustání.

Nedůvěřujte lživým slovům
těm, kdo říkají:
“Chrám Hospodinův,
chrám Hospodinův je toto!”
Zlepšete své chování a své činy.

Pojďte, děti moje, poslouchejte mě;
budu vás učit bázni před Hospodinem.
Zlepšete své chování a své jednání.

Z knihy proroka Jeremiáše – Jer 7,1-20


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here