Skrytá učení Bible, která vysvětlují duchovní vzestup, vědomí a jednotu

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

V roce 1945 se někteří dělníci v Egyptě omylem prokopali do raně křesťanské skryté učení bible, které vysvětluje projevy, vědomí a jednotu Gregg Braden Ježíš zákon přitažlivosti. Hrobku uvnitř našli velkou nádobu obsahující 13 rukopisů vázaných v kůži, které se skládaly ze 48 samostatných děl prakticky všechna tato díla jsou Gnostická, což znamená, že učí spasení prostřednictvím mystického poznání a jednoho z těchto rukopisů obsahuje Tomášovo evangelium v gnosticismu se věří, že lidé jsou duše a hmotná těla, pouze díky pravdivému poznání mohou vystoupit nahoru a podle tohoto náboženství je Ježíš Vykupitelem, který přišel, aby sdělil, vše, co je v Bibli.

Text popisuje učedníky a jejich hledání duchovního poznání. Jedním z učedníků je například Tomáš. Je naznačeno, že tyto nauky a tradice vedou k objevení jednoho společného závěru. Uvádí se, že kdyby byly tyto nauky zahrnuty do moderní Bible, poselství by bylo jasnější a zaměřené na sílu, která je přítomná v každém člověku. Text dále popisuje Evangelium podle Tomáše jako kompilaci 114 výroků, které jsou připisovány Ježíši. Uvádí se, že tato Evangelia obsahují tajná slova, která Ježíš pronesl a která byla zapsána Tomášem. Tvrdí se, že ten, kdo rozluští tyto výroky, se vyhne smrti. Text také zdůrazňuje důležitost neustálého hledání, až najdeme poznání, které nás přivede k údivu a dá nám vládu nad vesmírem. Klíčem k tomuto poznání je správný výklad těchto tajemných výroků.

Text diskutuje o ztraceném Tomášově evangeliu a jeho odlišnosti od Nového zákona. Vyjadřuje se, že pravdivé odpovědi jsou často v rozporu s tím, co bylo naučeno, a že objevení pravdy může vyvolat údiv a uvědomění si vlastní moci. Tomášovo evangelium je považováno za odlišnou knihu, která prezentuje jiné učení a odlišný pohled na Ježíše. Kniha se zabývá konkrétními učeními, která jsou skrytá v Bibli a která jsou spojena s principy přitažlivosti. Text naznačuje, že tyto principy jsou populární, ale nejsou nezbytné pro Bible. Zmiňuje se také, že existuje mnoho vysvětlení, proč bylo Tomášovo evangelium vyřazeno z Bible. Celkem silně se hovoří o tom, že ztracené Tomášovo evangelium obsahuje důležitá učení…


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here