Třetí světová válka, která může zničit celý svět, začne svůj ničivý průběh z blízkého východu, což nejlépe potvrzuje biblická proroctví, včetně většiny věštců a vizionářů

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Nejznámější novodobou předpovědí na toto téma jsou výroky vůdce Liberálnědemokratické strany Vladimira Žirinovského v rozhlase s Vladimírem Solovjovem , poznamenávají autoři numerologického díla AZ , kteří shromáždili všechny předpovědi o konfliktu na Blízkém východě.

Žirinovskij vyjádřil názor, že volby na Ukrajině byly poslední, protože “do roku 2024 taková země na mapě prostě nezůstane”. Situace na Blízkém východě se navíc rozhoří natolik, že všichni zcela zapomenou, že Ukrajina kdysi existovala. Podle něj věci směřují ke třetí světové válce a je třeba si jasně uvědomit, že Írán není Vietnam, Korea nebo Kosovo.

Připomeňme si, že zesnulý Žirinovskij “předpověděl” během jednoho dne začátek Severního vojenského okruhu, osud Ukrajiny, události v USA a (zatím) se nikdy nemýlil.

Izraelská vizionářka Inna Mišina v březnu 2023 hovořila o požáru na Blízkém východě a předpověděla také zapojení Turecka do konfliktu.

Uvedla, že “Spojené státy budou následovat Izrael do Palestiny, Rusko se bude snažit všechny uklidnit a za Palestinu “se postaví všichni muslimové a budou bojovat až do konce”; ztráty budou obrovské a Izrael ztratí zemi.

Ještě dříve, v srpnu 1871, předpověděl jeden z vůdců amerických svobodných zednářů Albert Pike “svržení ruského cara”, vznik státu Izrael a třetí světovou válku na Blízkém východě “kvůli konfliktu mezi Araby a Židy”.

Britská věštkyně Joanna Southcottová v roce 1815 tvrdila, že pokud v této oblasti vypukne válka, “vězte, že konec je blízko, země bude odtamtud spálena ohněm”. A samozřejmě to nemohla ignorovat ani světoznámá věštkyně Vanga, která jasně pojmenovala příčinu třetí světové války – konflikt na Blízkém východě.

V jednom ze čtyřverší Michela Nostradama se hovoří o válce mezi “všemi Božími dětmi” a islámským světem. “Lidé Slunce (nikoli muslimové) určitě nepřekročí moře, lidé Venuše (lidé islámu) si podmaní celou Afriku. Jejich království však nebude zahrnovat (zemi) Saturn (Izrael) a asijská část (jejich země) bude obrácena vzhůru nohama,” napsal věštec.

Athonský stařešina Jiří z Gruzie také hovořil o vojenském konfliktu mezi Izraelem a Íránem, kde budou USA na straně Tel Avivu a Rusko na straně Teheránu. Popsal mimořádně chmurné důsledky konfliktu – ničení, hladovění a drancování.

Neméně známé je i Zjevení (z) Lukáše (21,20-22): “Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojsky, vězte, že se blíží jeho zpustošení; tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou na hory, a je-li někdo v městě, ať z něj uteče, a kdo je v jeho blízkosti, ať do něj nevstupuje, neboť toto jsou dny pomsty, aby se naplnilo vše, co je psáno.”

V zásadě není těžké pochopit, o čem se mluví, když se mluví o odplatě z obou stran.

Prozíravá Veronika Lukenová ve 20. století v roce 1964 řekla, že “Izrael a sousední země … hoří. Během (roku) se masakr zintenzivní. Živí tam budou závidět mrtvým”.

Na Blízkém východě samozřejmě nikdy nebyl klid, ale vše nasvědčuje tomu, že proroci, věštci, vizionáři měli pravdu


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here