Zničení chrámu, konec světa, znamení doby konce – Evangelium podle Matouše

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Mesiáš, Syn Boží poodhalí svým učedníkům poslední scény pozemských dějin, kdy Bůh věčnosti povstane ze svého místa, aby potrestal svět za jeho nepravosti, když země odhalí prolitou krev a nebude již přikrývat své mrtvé. Ten den, který hoří jako kamna a nebesa s rachotem zaniknou. Zkáza Jeruzaléma, zničení chrámu vs konec světa a znamení doby konce. Hle tady je Kristus… nevěřte! Falešní mesiáši a proroci. Evanelium šířeno do celého světa. Jaká budou znamení ve světě před druhým příchodem Krista? Jak roroznat pravý a falešný příchod antikrista? Satan, arcizvůdce a jeho poslední velký podvod těm, kteří nepřijali lásku k pravdě. Písmo svaté jako základ naší víry. Jsme připraveni na poslední klam, až budou ďáblovy divy, zázraky ještě ohromující? Spiritismus, falešné nauky, bezbožnost, jak bylo za dnů Noeho… Kdo nezná Písmo, cestu spasení, přicházející zkouška soužení, je zastihne nepřipravené…


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here