Ve skutečnosti 0,001% nejbohatších a nejmocnějších ovládá další skupinu loutek, s jejichž pomocí se mají tyto plány úspěšně realizovat. Agenda 2030 byla přijata většinou zemí v roce 2015, přičemž všechny země, které pro přijetí Agendy 2030 hlasovaly, se zároveň zavázaly, že ji implementují do svých zákonů.

Postupně tak skutečně k naplnění tohoto slibu došlo, například u nás byla Agenda 2030 implementována v roce 2018, což znamená, že záhy začala být i aktivně realizována.

Klaus Schwab pak masám naznačil jaké jsou cíle této agendy. Je jí svět, kde „nikdo nic nevlastní a vše se sdílí.“ Základem má tedy být tzv. „oběhové hospodářství.“

Většina stávající agendy je založena na jedné velké klimatické lži. Zatímco covidová lež byla záhy do značné míry odhalena, tak ta klimatická je stále víc v popředí a je záminkou k zavádění mnoha totalitních politik, aniž by se proti tomu společnost nějak zásadně vzepřela.

„Doba covidová“ měla za cíl jednak zruinovat ekonomiky jednotlivých zemí, což se výtečně povedlo a zároveň se v rámci této psychologické operace mělo ověřit, jak dalece je lid manipulovatelný. Teprve pak se mohlo přikročit k realizaci dalších plánů.

Dobře manipulovatelný lid je zásadní podmínkou úspěšné realizace všech globalistických plánů. Většina lidí se záhy ukázala být jako velmi lehce manipulovatelná, takže bylo možné pokračovat v realizaci globalistických plánů – a to souběžně v různých oblastech.

Zatímco mnozí z vás si myslí, že není šance na to, aby se podařilo plány do roku 2030 úspěšně zrealizovat, vše hovoří o opaku. Většina lidí stále velmi tvrdě spí a vůbec nechápe nejen dění minulé, ale ani to přítomné a budoucí.

To velmi ulehčuje plnění globalistických plánů, z nichž všechny jsou zatím více či méně úspěšně realizovány.

Podstatné ovšem je vědět, co do globalistické agendy náleží. Průběžně se o všech agendách zmiňuji, nyní zde uvádím shrnutí všech důležitých agend, jejichž konečný cíl jsou stejný: zavedení globální digitální diktatury…

Záměrně uvádím jako první tu agendu, která je bezprostředním nebezpečím. Již v květnu mají být na summitu WHO v Ženevě schváleny Mezinárodní zdravotní předpisy (MZP). Jen ty samy o sobě již ustanovují pro WHO takové kompetence, že WHO může záhy po schválení těchto pravidel vyhlásit jakoukoli pandemii, nařídit například povinné očkování nebo lockdowny.

Samotná pandemická smlouva má být schválena až na jaře 2024, ale v tomto případě půjde již jen o „kosmetické“ úpravy, kompetence poroučet vládám přebírá WHO již jen schválením nových MZP.

K tématu zde najdete nepřeberně článků, ale podstatné je, že i americký odborník na mezinárodní právo s mnohaletou praxí potvrdil, že za svůj život nic tak totalitního neviděl. Okamžitě také vyzval k vystoupení USA z WHO (připomínám, že to již učinil Trump, ale Biden členství obnovil).

O tom, že nové MZP jsou namířeny proti lidem svědčí mimo jiné i fakt, že WHO také nezapomněla odstranit zmínku o „úctě k důstojnosti, lidským právům a základním svobodám lidí“ ze závazných MZP.

DIGITÁLNÍ MĚNA, DIGITÁLNÍ IDENTITA A SOCIÁLNÍ KREDITY

Vše výše uvedené dávám do jednoho bodu zejména proto, že právě ve spojení uvedeného spočívá zde již mnohokrát zmiňované zavedení digitální diktatury.

Digitální měnu již testuje 90% zemí světa, přičemž všude je toto testování v poněkud jiné fázi. Mnohé již začínají s propojováním s ID (např. Nigérie, Indie).

Programovatelná digitální měna bude automaticky napojena na vaše ID. To by mělo být v rámci EU jednotné. EU již od loňského roku ID testuje a zřejmě během dvou let bude povinné. Miliardová Indie zvládla ID zavést za poměrně krátkou dobu, stejně jako Nigérie. Lze tedy předpokládat, že zhruba do roku 2026 – 27 budou mít ID všichni občané EU.

ID by se mělo propojit s OP. Na ID bude napojena digitální měna. Tak se spáruje vaše identita s měnou, která – coby programovatelná – bude centrálně ovládána nějakou příslušnou vládní agenturou. Na ID a měnu budou napojeny i sociální kredity, které budou měřit vaši uhlíkovou stopu.

Sociální kredity však budou sledovat například i další vaše chování a to trestat či odměňovat. V případě, že budete příliš „neposlušní,“ může vám být povolen třeba jen nákup základních potravin.

To vše je samozřejmě takto vcelku realizovatelné výhradně tehdy, kdy již bude zrušena hotovost. I k tomu se postupně míří.

UHLÍKOVÉ DANĚ, MĚŘENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Měření uhlíkové stopy sice souvisí i s výše uvedeným tématem, systém sociálních kreditů však může fungovat i pouze s propojením s vaší ID, kreditní kartou nebo aplikací v mobilu, takže s ním nejspíš přijdou dřív, než bude plně zavedena digitální měna a zároveň zrušena hotovost.

V současné době se uvažuje o tom, jak vysoká produkce CO2 by měla být každému jedinci akceptována. Zatím se uvádí hranice 3 tun/rok, což je výrazně méně než je například německý průměr (10 tun/rok). Odhaduji, že u nás bude průměr možná kolem 8 tun/rok.

Kolem tohoto tématu se samozřejmě vedou debaty, číslo se tak může ještě změnit.

Ovšem úplně nejlepší by bylo, kdyby se konečně celý tento uhlíkový podvod provalil tak, aby toto potupné měření uhlíkové stopy vůbec zavedeno nebylo. Zatím se však spíš zdá, že většinová společnost to – podobně jako neméně totalitní covid pasy – opět akceptuje.

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PASY

Mezinárodní očkovací pasy by měly být jednotné a měly by sloužit pro cestování. Již na G20 – se souhlasem všech členských zemí – padla tato dohoda, která by de facto zabránila v cestování komukoli, kdo si nebude chtít aplikovat jakoukoli WHO předem určenou látku. Samozřejmě s výjimkou ilegálů, kteří budou mít možnost v rámci výměny obyvatel pokračovat v cestách přes hranice bez jakýchkoli dokladů.

Tyto mezinárodní pasy pak budou pravděpodobně využívány i k dalším účelům. Lze předpokládat, že později budou využity třeba i jako vstupenka na různé akce apod.

POKRAČUJÍCÍ VÝMĚNA OBYVATEL

Toto téma snad netřeba více komentovat. Cílem jsou občanské války, k nimž se již lokálně schyluje. Aktuálně jde zejména o Švédsko nebo Francii, ale i v silvestrovském Německu bylo vidět, že mají slušně „nakročeno.“

Lze ovšem očekávat, že do konce tohoto desetiletí dojde k mnoha větším koordinovaným útokům. Zbraně, které se houfně rozprodávají z Ukrajiny, do značné míry končí právě u muslimů, kteří žijí na území Evropy a jsou de facto spícími buňkami džihádu.

SMART CITY A 15MINUTOVÁ MĚSTA

Projekt 15minutových (někde 20minutových) měst se od loňského roku poměrně významně rozjíždí. Jde o zóny, které je člověk schopen přejít za pouhých 15 minut pěšky. V dosahu by měl mít vše co potřebuje. Do tohoto projektu se již zapojují i naše města, mnohde se projekt dokonce testuje.

Projekt zón 15 minutových měst by měly být využívány zejména při vyhlášených klimatických lockdownech.

Smart city (chytré město) je také projekt dlouhodobě prosazovaný WEF. V chytrém městě budete sledováni na každém kroku. V kombinaci s 15 minutovým městem se pak ocitáte v orwellovském světě se vším všudy. Také u nás se projekt chytrých měst zavádí. A co víc, dokonce jsme jednou z „pokusných“ zemí.

S tímto také poměrně úzce souvisí vytváření megaměst všude kde to bude možné. V Evropě je již hotový první projekt na megaměsto zaujímající zejména země Beneluxu a západ Německa. Další projekty mají následovat.

POSTUPNÉ NAHRAZOVÁNÍ MASA ZVÍŘAT MASEM UMĚLÝM A HMYZEM

S tímto tématem také souvisí vyvlastňování farem, které nyní vidíme zejména v Holandsku, ale postupně se dostává i do dalších zemí. Také účelová (falešná) ptačí chřipka zjištěná PCR testy má za cíl postupně vymýtit chovy drůbeže. Dobytek se likviduje pod záminkou údajné nadprodukce CO2.

Celá tato agenda je samozřejmě založena na klimatické politice. EU již schválila 4 druhy hmyzu ke konzumaci a další jsou ve schvalovacím procesu.

Lze předpokládat, že ceny masa, mléčných výrobků a vajec postupně razantně porostou, aby se během několika let výrobky živočišného původu staly vzácností, kterou si většina lidí nebude moci dovolit. Už vůbec ne ten, kdo zanechá příliš velkou uhlíkovou stopu.

ZVYŠOVÁNÍ DANÍ Z NEMOVITOSTI, ZAVÁDĚNÍ DANÍ Z VLASTNICTVÍ AUT

Vlastnictví aut či nemovitostí by v budoucnu mělo být výhradou korporací, které budou vše nabízet ke sdílení. Cirkulární (oběhová) ekonomika je v poslední době velmi silně propagována a lze předpokládat, že vše se vydá tímto směrem. I podle WEF se má postupně sdílet vše. Vysoké daně zajistí, že se lidé budou nuceni svých majetků zbavit.

EU již připravuje uhlíkovou daň pro všechny majitele aut na fosilní paliva, ale i pro majitele nemovitostí, což však zřejmě nakonec nebude jediné zatížení, které bude uvaleno na údajně „neúsporné“ objekty a „špinavá“ auta. Další zatížení lze očekávat u běžných plateb daní z nemovitostí.

ZAVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍHO NEPODMÍNĚNÉHO PŘÍJMU

Také toto téma mělo na posledním srazu v Davosu svůj vlastní panel. Počítá se s tím, že s příchodem 4. průmyslové revoluce nebude potřebná pracovní síla tak jak je tomu nyní. V Evropě navíc dochází k rychlé deindustrializaci vlivem vysokých cen energií – tato krize byla vyvolána řízeně a záměrně.

Během několika let tedy nezaměstnanost razantně vzroste, přičemž namísto nabídky práce se bude automaticky nabízet nepodmíněný příjem. Ten nakonec bude podmíněn „slušným chováním.“ To bude znamenat udržet si nízkou uhlíkovou stopu a „držet hubu a krok.“

PROHLOUBENÍ CENZURY

Cenzura se postupně zostřuje a lze předpokládat, že během pár let již nebude online dostupné žádné jiné než mainstreamové zpravodajství. Bude možné vyjadřovat výhradně názory, které budou v souladu se „stranou a vládou,“ případně se bude možné věnovat zcela apolitickým tématům.

DALŠÍ DEGRADACE RODINY A POKRAČUJÍCÍ PODPORA LGBTQI AGENDY

V tomto případě se jedná o setrvalý proces, kdy se nám snaží salámovou metodou vnutit jako normu to, co bylo dřív považováno za psychiatrickou diagnózu (120 pohlaví, legalizace pedofilie apod.).

Rodina už nebudou rodiče (matka a otec) a děti, ale třeba několik lidí pohromadě, případně komunity ve sdílených objektech. V Německu již připravují zákon, který by podpořil polyamorii, kdy by mohla uzavřít vzájemný sňatek skupinka lidí, přičemž děti narozené v rámci této skupiny by patřily všem, tedy všichni by byli rodiče.

I proto se nový zákon, který se má schvalovat i u nás, nazývá „manželství pro všechny.“

Podporování transek – biologických mužů – v ženských sportech a soutěžích Miss bude samozřejmě pokračovat. Jakékoli pokusy podobným praktikám zabránit se zatím setkaly s neúspěchem.

Otázka ovšem je, jak se tato agenda za pár let uplatní ve vznikajících evropských chalífátech…

Tolik alespoň ve stručnosti předpovědi na příští roky, Mnohé samozřejmě předpovědět nelze, protože nikdo neví, jakou „pandemii“ nebo „klimatickou katastrofu“ si již nyní globalisté na lidstvo připravují.

WHO zavádí globální složku pacientů i s uvedením očkovacího statusu.

WHO se již brzy chystá alespoň ve zdravotní a klimatické politice převzít moc na celém světě. V kontextu toho je velmi zarážející, že se alespoň prozatím nezdá, že by se jakákoli země chystala z WHO odejít dřív, než budou MZP (Mezinárodní zdravotní pravidla) schválena. K tomu by mělo dojít na květnovém summitu a podle všeho se právě tam budou probírat i globální zdravotní složky všech pacientů.

To znamená kompletní informace o zdraví každého člověka na této planetě, včetně jeho očkovacího statusu. Je jisté, že tyto informace budou i součástí chystaných ID (digitální identita), jak je již dávno plánováno.

Zde pomůže jen vystoupení z WHO, což je však například v případě zemí EU nemožné (každý člen EU musí být i členem WHO). Diktatura WHO je tedy na obzoru a zdá se, že má s chystanou digitální diktaturou velmi mnoho společného.

WHO zavedla globální složku pacientů s rozdělením očkovaných a neočkovaných, která bude v budoucnu kodifikována.

Oficiálně už Covid není problémem a ve většině zemí již většina „hygienických opatření“ není v platnosti. Pro elitu Světového ekonomického fóra (WEF), která se sešla v Davosu, však Velký reset zdaleka neskončil. Spíše to vypadá, že šéf WEF Klaus Schwab a jeho hosté jsou již zaneprázdněni plánováním další „pandemie.“

Bývalý britský premiér Tony Blair v kole rozhovorů na WEF obhajoval potřebu digitálního záznamu stavu očkování. Oznámil „přicházející vakcíny,“ které se budou skládat z několika injekcí.

Blair doslova řekl: „Musíte vědět, kdo je očkován a kdo ne. Některé z nadcházejících vakcín budou vyžadovat více injekcí, takže také z důvodů veřejného zdraví obecně, ale konkrétně pro pandemii, pro vakcíny, musíte mít řádnou digitální infrastrukturu a mnoho zemí, ve skutečnosti většina zemí, tuto infrastrukturu nemá.“

Blairův požadavek je obzvláště výbušný na pozadí, že Světová zdravotnická organizace (WHO) v současné době prosazuje kompletní digitalizaci celosvětových záznamů o pacientech – a to vše se děje bez zájmu veřejnosti i politiků. Nový klasifikační systém ICD-11 se používá ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) od ledna 2022 a nahrazuje předchozí verzi ICD-10.

Podle informací WHO obsahuje přibližně 17 000 kódů pro zranění, nemoci a příčiny smrti, které jsou podpořeny více než 120 000 kódovatelnými výrazy. Pomocí kódových kombinací by nyní mohlo být kódováno „více než 1,6 milionu klinických situací.“

A poprvé bude v souladu s Blairovým požadavkem v Davosu zaznamenán a kodifikován také stav očkování. Existují tři kódy: Z28.310 pro „Neočkované proti Covid-19“, Z28.311 pro „Částečně očkované proti Covid-19“ a Z28.39 pro „Ostatní nedostatečné imunizace.“

Tedy ano, chápete to dobře, neočkovaný nebo nedostatečně očkovaný bude veden jako „nemocný“ a tato „choroba“ může znamenat, že třeba nebudete vpuštěni do jiné země.

V USA již federální agentura Centers for Medicare and MedicaID (CMS) zavedla digitální diagnostický kód WHO pro občany bez vakcíny C.o.V.-ID.

Od ledna 2023 je k dispozici téměř pro všechny lékařské ordinace a nemocnice. V celé EU mohou být obě verze programu IDC-10 a IDC-11 používány paralelně po přechodné období pěti let. „Dokud nebude ICD-11 zavedena v Německu, šifrování bude pokračovat podle ICD-10,“ oznámila německá vláda. Ostatní evropské vlády na tom zřejmě budou podobně.

To znamená, že stav digitálního očkování, který se stal ústředním nástrojem pro kontrolu pohybu během „pandemie,“ není v žádném případě mimo téma. Globální systém WHO pro klasifikaci pacientů IDC-11 převezme v budoucnu jeho funkci.

V rozhovoru multimiliardář Bill Gates mezitím vysvětlil, že současné „vakcíny“ ani nezabraňují infekci, ani nefungují proti novým variantám ani nechrání zranitelné skupiny.

Gates hovořil s australským think-tankem Lowy Institute a připustil, že „očkování proti covidu“ nezabrání infekci, nepůsobí proti novým variantám a ani nechrání zranitelné skupiny – jde skutečně jen o zavedení grafenu do ramene, jinými slovy magnetický čip.

Gates vysvětluje, že je nutné vyřešit „tři problémy vakcín.“ Podle finančního podporovatele podvodu Covid to jsou: „Současné Covid vakcíny nejsou protiinfekční. Když se objeví nové varianty, ztratíte ochranu a mají velmi krátké trvání účinku, zejména u starších lidí….“

Gates to použil jako záminku k zavedení dalších dávek. Představa o nekonečném očkování byla potvrzena šokující zprávou, ve které ředitel společnosti Pfizer přiznal, že jeho společnost experimentovala s mutujícími viry, aby prodala více vakcín.

Tento udivující rozhovor poskytuje důkazy o skutečné povaze farmaceutických společností, které ničí zdraví občanů kvůli zisku a kontrole. Zde je také třeba připomenout, že právě Pfizer je nejžalovanější korporací vůbec. Přesto této zprofanované firmě neuvěřitelně velký počet lidí důvěřuje…