Kde se vzalo desatero? Od Boha ho dostal Mojžíš na hoře Sinaj. Desatero napsal sám Bůh. Druhý bod desatera říká: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“

Tento bod si však Vatikán vytrhl a vytvořil si vlastní zcestné desatero, což je jednoznačně proti Bohu. Je zde ještě ale Bible, která jednoznačně říká:

Exodus 20,4-6:  „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“

Exodus 34,14„Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“

2. Královská 17,36„Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte.“

Lukáš 4,7-8Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“  Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“

Matouš 4,9-10: „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“

Zjevení 19,10„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“

1. Korintským 8,6-7„Pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošli.“

1. Timoteus 2,5-6„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“

Co z výše uvedeného plyne? Jediným, koho má člověk  uctívat, klanět se mu, je Bůh (Hospodin) a jeho syn Ježíš Kristus, jinak není ŽÁDNÝCH vyjímek. Bible jasně říká, že je pro Boha naprosto nepřijatelné uctívání a klanění se k sochám, obrazům či svatým. Pro Boha je naprosto nepřijatelné uctívání a klanění se k Panně Marii a dalším svatým, jak to dělá katolická církev, jak se děje v kostelích. Je to modloslužba, která se Bohu příčí, je to hřích! Je také nepřijatelné, aby byl člověk prohlášen za svatého, viz např. Papež.

Zamyslete se nad tím a prostudujte si pečlivě Bibli…

Zdroj: 1