Pán Ježíš Kristus je ten jediný a skutečný Spasitel. Lidé často dělají chybu v tom, že hledají spasitele v sobě samém, a tak jim postačí jako jejich pseudo zachránce někdo, kdo umí dobře lhát, neslouží tedy ve skutečnosti lidem a sám vám nikdy takový člověk nezrodí to pravé ovoce, které potřebujeme, ale především v sobě samých! Takové vy následujete. Jednou je to Trump, potom Putin, dále to může být další falešný spasitel, tedy antikrist. Záchrana je ve Spasiteli s velkým S. Tím je pouze jeden, totiž ten, kdo je pravý a věrný – je to skutečně Pán Ježíš Kristus.

V Bibli se píše vše, co se událo, ale i co dále nastane. Mnozí budou mít sny, vidění, jak se píše:

1 I STANE SE POTOM: VYLEJI SVÉHO DUCHA NA KAŽDÉ TĚLO. VAŠI SYNOVÉ I VAŠE DCERY BUDOU PROROKOVAT, VAŠI STARCI BUDOU MÍT SNY, VAŠI JINOŠI BUDOU MÍT PROROCKÁ VIDĚNÍ.
2 ROVNĚŽ NA OTROKY A OTROKYNĚ VYLEJI V ONĚCH DNECH SVÉHO DUCHA.
3 ZPŮSOBÍM, ŽE BUDOU NA NEBI I NA ZEMI DIVNÉ ÚKAZY: KREV A OHEŇ A SLOUPY DÝMU.
4 SLUNCE SE ZASTŘE TMOU A MĚSÍC KRVÍ, DŘÍVE NEŽ PŘIJDE DEN HOSPODINŮV, VELIKÝ A HROZNÝ.
5 AVŠAK KAŽDÝ, KDO VZÝVÁ HOSPODINOVO JMÉNO, SE ZACHRÁNÍ. NA HOŘE SIJÓNU A V JERUZALÉMĚ BUDOU TI, KDO VYVÁZLI, JAK ŘEKL HOSPODIN, SPOLU S TĚMI, KDO PŘEŽILI, JEŽ HOSPODIN POVOLÁ.

– JÓEL 3:1, 5

17 `A STANE SE V POSLEDNÍCH DNECH, PRAVÍ BŮH, SEŠLU SVÉHO DUCHA NA VŠECHNY LIDI, SYNOVÉ VAŠI A VAŠE DCERY BUDOU MLUVIT V PROROCKÉM VYTRŽENÍ, VAŠI MLÁDENCI BUDOU MÍT VIDĚNÍ A VAŠI STARCI BUDOU MÍT SNY.
18 I NA SVÉ SLUŽEBNÍKY A NA SVÉ SLUŽEBNICE V ONĚCH DNECH SEŠLU SVÉHO DUCHA, A BUDOU PROROKOVAT.

– SKUTKY APOŠTOLSKÉ 2:17-18

Stalo se v roce 2011 kdy měla teprve 16 let. Žila životem daleko od Boha. Měla sen ve kterém se znenadání vše kolem změnilo temné mraky na velké obrazovce měl proslov Antikrist, mnoho lidí ho chválilo. V dalším obrazu vnímala, že Bůh/Duch Svatý opustil naši zemi. Nastal velký zmatek. Velká duchovní temnota. Lidé se navzájem velmi nenáviděli, ubližovali si, byli se.

Vzbudila touhu vidět svoji matku a bratra, matka byla ve světle, brat něco hledal – svoji
přítelkyni. její otec byl zoufalý a v místosti narážel hlavou o zedˇ- chtěl se zabít. Ona pojala také
touhu zemřít. V dalším obraze vnímala Pána Ježíše Krista, ale ne zrakem jen srdcem. Kolem bylo plno sluhů Antikrista, kteří kontrolovaly lidi, v rukách měli nějaký přístroj, s informace všech lidí ke kterým přicházeli. Viděla, že také k ni se jich několik přibližovalo, avšak prošli jakoby skrze ni a pochopila, že Pán Ježíš Kristus dal kolem ní jakoby ochranné pouzdro. Ježíš mě ochránil aby mi dal vědět co se bude dít v poslední době. Potom ji řekl máš na vybranou buď zůstat zde, nebo být se mnou.
A já jsem se probudila. Toto se týká všech lidí – každý máme na výběr: buď zůstat s Ježíšem nebo
zůstat zde ve světě na zemi. Ježíš velmi brzy příjde. Po snu jsem byla ve stavu, kdy jsem byla ve víře, že se to vše stalo.

Chod na ulici však probíhal beze změn. Běžela jsem k matce a bratrovi – oba ještě spali. Bylo ráno 7 hodin. Plakala jsem, avšak ani po snu se nezměnila a začala hřešit ještě více, hůře. V roce 2013 se vdala a narodilo se jí dítě. Uspávala dítě v ruce měla telefon, když zavřela oči octla se v hlubokém tunelu a propadala se stále níže. Pochopila, že to kam klesá je tíha jejího nitra, jejich hříchů. Jak jsem klesala začala jsem křičet pomozte, pomozte a na svých rukách jsem viděla červi. Uviděla pod sebou ohnivé hořící jezero s množstvím lidí, křičících, chtíc se dostat ven z jezera. Chápala jsem, že jakmile spadnu do tohoto jezera zůstanu v tom stavu po celou věčnost.

Myslí mi procházelo jak jsem sportovala, hlavně proto abych se líbila druhým lidem. Pochopila jsem, že na nicčem jiném nezáleží, jen na tom, aby srdce bylo čisté. Čím hlouběji jsem padala tím více se mi
vše odkrývalo, všechny moje hříchy. Bylo mi dáno vědět, že dokud jsem byla na zemi mohla jsem se
zbavit hříchů, nyní když padám do pekla nemohu a padám taková, jaká jsem zůstávala. Na zemi je důležité dělat to, co chce Pán Ježíš Kristus, ne to chce ďábel. Všechny moje hříchy mě při tom pádu velmi, velmi mučili, také myšlenka, že zanedlouho padnu do jezera. Avšak nepadla jsem až do konce – oteřela jsem oči
a viděla jsem, že jsem ve své místnosti. Byl to pro mě šok, nevěděla jsem co mám dělat – naplňoval mě
velký strach. Jak jsem ležela vnímala velkou bolest zad, věřila jsem, že tento zážitek byl skutečný.

Když jsem se však podívala na telefon byly to 2-3 minuty. V místnosti byl se mnou manžel seděl za stolem u počítače a hrál. Chtěla jsem volat, my jdeme do pekla, do pekla jdeme a ty si tu sedíš a hraješ. V mysli jsem cítila silné naléhání, jako bych se měla zbláznit. Nic jsem neříkala a šla ven. Za čas jsem vše řekla matce. Chtěla jsem se všeho hříchu zbavit, ale nešlo to. Prosila jsem Boha, aby mi pomohl. Věděla jsem,že Bohu mohu sloužit jen s čistým srdcem, ale i myslí. Prosila jsem delší dobu Boha, aby mi pomohl přestat kouřit a pít. Bojovala jsem sama se sebou, trvalo to dlouho.

V jedno okamžiku když jsem šla po ulici a přemýšlela, o tom všem, slyšela jsem v srdci zřetelný hlas: VSJO. Vnímala jsem, že jsem osvobozena, jak ode mne zlý duch odešel. Bylo mi lehko byla jsem osobozena. Vše je to pravda, z nebe příjde Ježíš Kristus a vezme svou církev s lidmi čistého srdce, čisté mysli, kteří naplňují Boží vůli na zemi. Mám naději, že vy kteří uvidíte toto video budete toužit změnit se a přimknete se k Ježíši.

Před tím jsem neznala ani nečetla Bibli. Když jsem ji začala číst přišla jsem na to, že vše je tam napsáno.

Buďte s Ježíšem. On brzy přijde pro svou církev. Všem vám žehnám. S Bohem.