Před čím skutečně Bible varuje? Co jsou nekromancie, channeling, modlení nebo mluvení k mrtvým a další různé svody!

Když člověk zemře, jeho Duše a Duch jsou na jednom ze dvou míst, v nebi nebo v pekle. Co o tom říká Písmo?

V Lukášově evangeliu se objevuje známé podobenství o boháčovi a Lazarovi (Lukáš 16:19–31) Ježíš vypráví o vztahu v životě i ve smrti mezi nejmenovaným bohatým mužem a chudým žebrákem jménem Lazar.

V popisu je bohatý muž v pekle a může vidět Lazara (ne toho, koho Ježíš povolal z hrobu) v Abrahamově lůně. Lazar byl služebníkem, dokud žil. Bohatý muž žádá Abrahama, aby poslal Lazara, aby si ponořil prst do vody a dotkl se jazyka, protože je v plamenech. Požádal také Abrahama, zda by poslal Lazara do jeho domu, aby varoval své dosud žijící příbuzné před peklem, „aby také nepřišli na toto místo muk“.

„Abrahamovo lůno“ bylo útočištěm starozákonních svatých, kteří žili spravedlivě a čekali na vzkříšení. Zde byla duše a Duch člověka držena v očekávání onoho slavného dne, kdy je Ježíš přijde vykoupit, jakmile bude dluh za hřích plně splacen (Efezským 4:7-9)

Nyní, ode dne, kdy Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých, když zachráněný člověk, znovuzrozený věřící zemře, jeho duše a duch jdou okamžitě, aby byli s Pánem. (2. Korinťanům 5:8) Tato skořápka těla, která byla zanechána, čeká na ten den, kdy zazní trubka a duše a duch se znovu sjednotí s oslaveným tělem, chvála Bože! (1. Korinťanům 15:50-58)

Co je nekromancie

definice: Praxe domnělé komunikace s duchy mrtvých za účelem předpovídání budoucnosti. Černá magie; čarodějnictví. Magické vlastnosti.

Nekromancer: osoba, která praktikuje nekromantikučaroděj nebo kouzelník.

Předpokládaná magická praxe zahrnující komunikaci se zesnulým – buď vyvoláním jejich ducha jako zjevení, nebo tělesným vzkříšením – za účelem věštění, předání prostředků k předpovídání budoucích událostí nebo objevení skrytých znalostí, aby se někdo vrátil z mrtvých. nebo použít zesnulého jako zbraň, protože tento termín může být někdy používán v obecnějším smyslu k označení černé magie nebo čarodějnictví.

Nekromancie je definována jako vyvolávání duchů mrtvých za účelem magického odhalení budoucnosti nebo ovlivnění běhu událostí. V Bibli se nekromancie také nazývá „věštění“, „čarodějnictví“ a „spiritismus“ a je v Písmu mnohokrát zakázána (Leviticus 19:26; Deuteronomium 18:10; Galatským 5:19-20; Skutky 19:19). Ohavnost Bohu. Je to něco, proti čemu Pán velmi důrazně mluví a je třeba se tomu vyhýbat stejně jako každému zlu. Důvodů je několik.

Za prvé, nekromancie zapojí démony a otevře toho, kdo ji praktikuje, démonickému útoku. Satan a jeho démoni se nás snaží zničit, ne předat nám pravdu nebo moudrost. Bylo nám řečeno, že náš „nepřítel ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá někoho, koho by sežral“ (1. Petr 5:8). Zadruhé, nekromancie se nespoléhá na to, že informace poskytne Pán, Pán, který slibuje, že dá svobodně moudrost všem, kdo o ni požádají (Jakub 1:5). To je zvláště výmluvné, protože Pán nás vždy chce vést k pravdě a životu, ale démoni nás vždy chtějí vést ke lžím a vážným škodám.

Myšlenka, že je možné kontaktovat duše mrtvých pro informace, je mylná. Ti, kteří se o takový kontakt pokoušejí, nevyhnutelně kontaktují démonické duchy, nikoli duchy mrtvých milovaných. Ti, kteří zemřou, jdou okamžitě do nebe nebo do pekla — do nebe , pokud uvěřili v Ježíše jako Spasitele, a do pekla, pokud ne. Mezi mrtvými a živými není žádný kontakt. Hledání mrtvých je proto zbytečné a velmi nebezpečné.

Co říká Bible o modlitbě – mluvení – rozhovoru s mrtvými?

Mám otázky – Modlit se k mrtvým je v Bibli přísně zakázáno. Deuteronomium 18:11 nám říká, že každý, kdo se „radí s mrtvými“, je „ohavný Hospodinu“. Příběh o Saulovi, který se radil s médiem, aby vychoval ducha mrtvého Samuela, měl za následek jeho smrt, „protože byl nevěrný Hospodinu; nezachovával slovo Hospodinovo a dokonce se radil s médiem, aby vedl“ (1. Samuelova 28:1–25; 1. Paralipomenon 10:13–14). Bůh jasně prohlásil, že takové věci se nemají dělat.

Zvažte vlastnosti Boha. Bůh je všudypřítomný – všude najednou – a je schopen vyslyšet každou modlitbu na světě (Žalm 139:7-12). Na druhou stranu lidská bytost tento atribut nemá. Bůh je také jediný, kdo má moc odpovídat na modlitby. Bůh je všemohoucí – všemocný (Zjevení 19:6). To je jistě vlastnost, kterou lidská bytost – mrtvá nebo živá – nemá. Konečně, Bůh je vševědoucí – ví všechno (Žalm 147:4-5). Ještě předtím, než se modlíme, Bůh zná naše skutečné potřeby a zná je lépe než my. Nejen, že zná naše potřeby, ale odpovídá na naše modlitby podle své dokonalé vůle.

Aby tedy zemřelá osoba přijala modlitby, musí ji vyslechnout, musí mít moc na ni odpovědět a vědět, jak na ni odpovědět způsobem, který je pro modlícího se jednotlivce nejlepší. Pouze Bůh slyší a odpovídá na modlitby kvůli své dokonalé podstatě a kvůli tomu, čemu někteří teologové říkají Jeho „imanence“. Imanence je vlastnost Boha, která způsobuje, že je přímo zapojen do záležitostí lidstva (1. Timoteovi 6:14-15); to zahrnuje zodpovězení modlitby.

Dokonce i poté, co člověk zemře, Bůh je stále zapojen do tohoto člověka a jeho cíle. Židům 9:27 říká: „…Člověk je předurčen jednou zemřít a poté čelit soudu.“ Pokud člověk zemře v Kristu, jde do nebe, aby byl přítomen s Pánem (2. Korintským 5:1-9, zvláště verš 8); pokud člověk zemře ve svém hříchu, jde do pekla a nakonec bude každý v pekle uvržen do ohnivého jezera (Zjevení 20:14-15).

Bůh poskytl svému Synu, Ježíši Kristu, aby byl prostředníkem mezi člověkem a Bohem (1. Timoteovi 2:5). S Ježíšem Kristem jako naším prostředníkem můžeme jít skrze Ježíše k Bohu. Proč bychom chtěli procházet hříšným mrtvým jedincem, zvláště když tím riskujeme Boží hněv?

Co říká Bible o channelingu?

Channeling je praxe předávání zpráv od nějakého typu duchovního průvodce; obvykle se channeling provádí ve stavu podobném transu. Bible jasně říká, že usměrňování a pokusy o kontaktování mrtvých jsou špatné. Je přísně zakázáno vyhledávat rady od médií, nekromantů a věštců. Leviticus 19:31 říká: „Neobracejte se k médiím ani nevyhledávejte spiritisty, protože jimi budete poskvrněni.“ Leviticus 20:6 říká: „Obrátím svou tvář proti tomu, kdo se obrátí na prostředníky a spiritisty, aby se prostituoval tím, že je následuje, a vyříznu ho z jeho lidu.“ Deuteronomium 18:12 říká, že konzultovat média nebo usměrňovat mrtvé je „odporné“. Je zřejmé, že Bůh vidí tyto praktiky jako hříšné a zcela bez užitku.

Saul, mocný izraelský král, konečně dosáhl konce svého tragického pádu od Boha, když se zapojil do channelingu. Saul se rozhodl hledat odpovědi od média, když mu Bůh neposkytoval odpovědi, které chtěl. V 1. Samuelově 28:6–20 žádá Saul jasnovidce, aby vyvolal ducha proroka Samuela. O jeho vážném omylu se později zmiňuje 1. Paralipomenon 10:13–14, která zdůrazňuje, že Saulovo zapojení do čarodějnictví bylo špatné: „[Saul] byl nevěrný Hospodinu, nedodržoval Hospodinovo slovo a dokonce se radil s prostředek k vedení a neptali se Pána.“

Jako křesťané bychom měli na své otázky hledat Boží odpovědi. Modlit se nebo provádět „channeling“ jakoukoli jinou bytost je modloslužba. Modlit se k jakékoli mrtvé osobě, včetně apoštolů, Marie a tak dále, se příliš neliší od konání seance a žádosti mrtvého příbuzného, ​​aby nám pomohl. Většina takzvaných médií jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří k oklamání lidí používají paměťové triky, nastražené komplice a speciální efekty. Ti, kteří nejsou podvodníci, spolupracují s nebezpečnými duchovními bytostmi. Satanovi stoupenci (velmi rádi si hrají na vesmírné přátelé & zachránci) jsou zběhlí ve vystupování jako užiteční učitelé a průvodci (2. Korinťanům 11:14), takže je pro ně snadné zmást a zkazit lidi, kteří se otevírají prostřednictvím channelingu, a ne Bohu.

Nejchytřejší, nejzlomyslnější a nejpodlejší Satanova lež je klanení se člověka člověku, nikoliv Bohu. Tento druh se nazývá Mariánské šílenství – Satan tvrdí, že se pro spásu musíte klanět ne tomu, kdo za vás byl na kříži, ale pouze člověku, kterým byla Marie, matka Ježíše.

Matka Ježíše byla pouze zprostředkovatelkou pro jeho početí. Početí Syna Božího – Marie byla normální obyčejný člověk, ona za nás nebyla na kříži, ona za nás neprolila krev a nevykoupila nás z hříchu, ale její Syn. Syn člověka, ten jeden jediný, prvorozený, to jen a pouze on je vyvolený a NENAHRADITELNÝ, proto zákeřnou pastí svede ještě mnoho slabých ovcí.

Člověk následující člověka? To je svod. Člověk následující slova Ježíše, následující toho, kdo sám řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ – je správně. Řekl Ježíš jsou dvě cesty? Je lhář? To Satan chce, aby jste zradili Písmo Svaté – Bibli a věřili falešným naukám s vícero cestami!

Pouze tato jediná cesta může být úspěšná a žádná oklika, či zkratka nepovede do Světla! (Jan 14:6)

PROTO JSME VAROVÁNI!

Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. (Jan 8:44) To je Satan a je daleko vynalézavější, než by kdo z lidí mohl čekat.

Právě prohlížené

Diskuze

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Právě prohlížené

Sergej Mihál – A právě v ten den, půjdeme domů

https://youtu.be/tYEvF8grLgw

Jan 1:1–34

https://www.youtube.com/watch?v=8lAnP5BoDdk&list=PLcJVIuhI8isL4JMeB2BSJeLZFH65YEM72

Novinky

Přejít k navigační liště