Rozjímání nad Zj 13,16 – co vše může být znamením šelmy?

Po celé 2 tisíce let věřící četli tato slova a zůstávala jim zahalena tajemstvím. Nyní se ale stala mimořádně aktuálními.

Už druhý rok prožíváme období, které začalo umělou pandemií s covidem-19, spojenou s lockdowny. Byla tak postupně připravena půda k masové vakcinaci a s ní spojenou čipizaci lidstva. V posledních dnech bylo zveřejněno, že už byl vyroben tak miniaturní čip, že projde injekční jehlou. Dostáváme se do situace, kdy i ten, kdo má v této oblasti naprosto jasno, může být hozen do pasti. Například při návštěvě zubaře mu s injekcí na umrtvení zubního nervu vstříknou čip. Samozřejmě zde hraje roli ještě otázka dobrovolnosti. Kdo přijme s čipem cejch šelmy dobrovolně, podléhá trestu uvedenému v Bibli. Kdo by dostal čip nezaviněně podvodem, stává se nevinnou obětí, osobní vinu nenese.

„A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch.“

S tímto procesem vyvstává několik morálních otázek, které zde zatím nebudeme rozebírat. Zároveň však před námi stojí i skutečnost, že musíme počítat s utrpením, nátlakem fyzickým i morálním, ba dokonce i se smrtí. Pokud bychom ale dobrovolně přijali čipizaci, zaplatíme za to tou největší cenou, a to věčným životem. Navíc už v čase zaplatíme nevyléčitelnými chorobami či i předčasnou smrtí. Situace, ve které nyní jsme, nás nutí, abychom naše křesťanství i náš vztah k Ježíši brali smrtelně vážně. Na první místo musíme postavit život, a to život věčný, a ten je v Kristu Ježíši. Proto platí: „Kdo má Syna Božího, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá života.“

Všimněme si, co Bible říká o otázce čipů neboli cejchu: „Šelma nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch.“ (Zj 13,16)

„Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. A slyšel jsem hlas z nebe: ‚Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu.‘“ (Zj 14,9-13)

„Viděl jsem jakoby skleněné moře, smíšené s ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu…“ (Zj 15,2-3)

A co se vztahovalo na ty očipované?

„První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.“ (Zj 16,2)

Klademe otázku: Vztahuje se toto na lidi, kteří se rozhodli přijímat sérii vakcín, před kterou solidní vědci naléhavě varují? Vakcinaci prosazují ji prodejní politici, prodejná masmédia i prodejní církevníci v čele s Jidášem Bergogliem.

Jaký je konec? „Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.“ (Zj 19,20)

Co se na druhé straně vztahuje na ty, kteří zůstali věrni Kristu a Jeho slovu?

„Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem.“ (Zj 20,4)

Takže na problematiku čipizace se máme dívat jednak z pohledu skutečných, neprodejných vědců, kteří varují před nebezpečnou mRNA vakcinací a jejími následky. Zároveň se však máme řídit Božím slovem, které se vztahuje k této aktuální problematice. Jsme v období, kdy musíme vážně počítat se smrtí, a to i z toho důvodu, že v důsledku sugestivně vnucované vakcinace dojde k infikování smrtelně nebezpečnou mutací. Někteří vědci varují, že právě ti, kteří přijali vakcínu, nejenže ochromí svůj imunitní systém, ale stanou se i laboratořemi k výrobě mutací koronaviru, a to daleko nebezpečnějších, než byl covid-19, který je srovnatelný s běžnou sezónní chřipkou. Ale kdo má oči k vidění, tak vidí, že ti, kteří jsou hlavními propagátory fatálně nebezpečné vakcinace, drze mluví o redukci lidstva, tedy o vyhlazení 6 miliard. Takže cílem vakcinace není zdraví, ale smrt, a nejenom časná, ale i věčná. To je vážná situace, kterou nemůžeme zlehčovat.

Ti, kteří byli oklamáni a nechali se vakcinovat, ať konají pokání, dokud mají čas. Jak ale konkrétně? To těžko stanovit, ale každopádně nepřijímat žádné další vakcíny a vyhradit si čas minimálně jednu hodinu denně a volat k Bohu v kající modlitbě a nepropadat zoufalství. Možná je Pán povolá na věčnost, možná učiní i zázrak osvobození a uzdravení. To nelze všeobecně stanovit.
Stáhnout: Rozjímání nad Zj 13,16

Právě prohlížené

Diskuze

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Právě prohlížené

Novinky

Přejít k navigační liště