cool hit counter
Logo
Petr
1 den
List Židům: Podstata a stín (8/14) Kapitola 7 - Kněžství Krista • Walter Veith
List Židům: Podstata a stín (8/14) Kapitola 7 - Kněžství Krista • Walter Veith - YouTube

https://www.youtube.com/embed/z1ncEgmSTy0

Petr
6 dny
Operace "Záminka-19" absolutně selhává. I přesto se opět bude dezinfodemie opakovat a důvěřivci skákat s páskou na očích do jam, protože to oni jediní mají očividně nejhlasitější právo ječet o té jediné správné cestě, jak pryč od toho děsného, ve skutečnosti reálně neizolovatelného angínovskému monstru! Naopak vakcinace, která až nelogicky snadno a opakovaně způsobuje krevní sraženiny na mozku, plicích, či srdci už ale údajně vůbec nevadí a pouze z tohoto jediného důvodu je třeba se hlavně očkovat. Přesněji očkovat a cenzurovat, očkovat a popírat pravdu i nadále. Očkovat a házet vlastní sraženiny, nebo zesnulých z rodiny na neočkované, kteří žijí i přesto v pochopení nad očkovanými, slabomyslnějšími a nesoudí je. Nesoudí nikoho, ani lež, kterou ve skutečnosti očkovaní šíří - právě to jedno jediné je skutečným a plně reálným virem.
Petr
7 dny
Zoufalci, kdyby sami nečinili bezpráví a tupost, pak by jim tato "vláda" možná i skutečně pomohla. Sami pomoci nedokážeme, dokonce už ani lidem před válkou a sami řveme, že chceme ještě více mastnou hubu?!! Pokrytci bezbožní, tohle hlásat dokážete?
Petr
7 dny
Falešní věřící opět vyvyšují papeže a jeho přímé rouhání, bez jakýchkoliv odporů, či kritiky. Dekadence se setkává s dekadencí: František přijímá Pisci-Christa

Při příležitosti 50. výročí založení sbírky současného "umění" v Vatikánských muzeích přijal papež František 23. června dvě stě "umělců" a chválil je jako "pravé vizionáře", kteří umí "vidět", "vymýšlet" a "snívat" [ale nikdy se neprobudí].

Mezi nimi byl i newyorský rouhač Andres Serrano, který v roce 1987 ponořil plastový kříž do skleněné nádoby se svým vlastním močem a vyfotografoval ho pod názvem ******* Christ.

František připustil, že někteří z davu používají "konfrontaci" k tomu, aby lidi přiměli "přemýšlet". Ale - jak se dalo čekat - označil černou za bílou a tvrdil, že způsobení rouhání a sporu je způsob, jak nalézt "krásu" a "harmonii".

#newsAcavlzfyud
Petr
9 dny
Odpadnutí od víry od Ducha svatého k vůli ducha antikrista
Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet! Galatským 1:9...

#Bible #varování #NWO #newworldorder #novyvek #NewAge #duchantikrista #Antikrist #chrannasodzleho #morálníúpadek #odpadnutí #666 #video
Odpadnutí od víry od Ducha svatého k vůli ducha antikrista - YouTube

Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!Galatským 1:9Do světa totiž vyšla spousta blu...

Petr
9 dny
O šílených a Pravdu napadajících nebiblických svodech a zhoubných bludech, srze tiché napadání Desatera Božích přikázání v čele s pohanskými katolíky, co rádi vše čistě nebiblické

Je pravda, že ona nebyla na kříži a za nikoho neprolila krev, ale katolická církev ráda mučí vlažné dalšími zhoubnými bludy, a pokud ne zhoubnými pak čistě Vatikánsko-Mariánskými v čele s předními pohany, kteří se tohoto protibiblického svádění velice pevně drží. To není Boží vůle, to je Duch klamu, intrik, svodu, bludů a hlavně modlářství - nikdo jiný, než Duch antikrista, a vy víte moc dobře, co se děje, pokud bude posilován více tento, než Duch Boží!

Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim.
Izaiáš 63:10

Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně.
1 Korintským 2:14

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.
Jan 3:5
Petr
10 dny
Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
Exodus 20:3

Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce.
2 Jan 1:4

Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Zjevení 14:12

V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte.
2 Jan 1:6
Petr
10 dny
Obnova Izraele - Odvraťte se od svých cest
#Ezechiel #Izrael #pasáž #Bible #video
Obnova Izraele - Odvraťte se od svých cest - YouTube

Dostal jsem slovo Hospodinovo: ² „Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid té země ze svého středu vybere j...

Petr
11 dny
Ludvík Švihálek a biblické kázání o šelmě // archivní video
#Bible #šelma #varování #církev #Nevěstka #katolicismus #papež #papežství #Beránek #drak #Pavel #Švihálek #video
Šelma ze Zjevení Janova // Ludvík Švihálek // Radvanice (archiv) - YouTube

IMMANUELhttps://deponativ.info/immanuel/guest?auth=signupDESATEROhttps://1url.cz/@desatero

Petr
12 dny (E)
Víte, jak se říkalo knize Zákona ve Starém zákoně?

https://youtu.be/J5LNosRRh...
#Knihazákona #ustanovení #Bůh #Izrael #Smlouva #Zákon #Starýzákon #video
kázání br. Strouhal Karel - Proroctví ze zjevení Jana 3.12.2022 - YouTube

kázání

Petr
15 dny
Petr
15 dny (E)
Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘
Jan 1:33
Petr
15 dny
Petr
15 dny
Pro některé je služba Bohu už opravdu jen to - že v neděli stojí za svou kazatelnou , všichni už máme svůj sál? Své židle? Svůj mikrofon?
Tak konečně! Paráda ☺️
Jsme to zvládli, konečně jsme pastoři.
Paleček nahoru 👍
Dosáhly jsme svého.

Ale tento obrázek vystihuje dnešní dobu (dnešní křesťanství).
Ten starý pán zjevně asi velmi pospíchá protože jde na bohoslužbu sloužit Bohu, takže nějaký ležící chudák nebude zdržovat Boží práci.

„Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“
‭‭Lukáš‬ ‭9‬:‭58‬ ‭

„Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít.“
‭‭Matouš‬ ‭25‬:‭42‬ ‭

„Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách?“
‭‭Ageus‬ ‭1‬:‭4‬ ‭

„Nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme.“
‭‭Pláč‬ ‭3‬:‭41‬ ‭
Petr
16 dny
Petr
16 dny
Pokud se světoví lídři neobrátí k Bohu bude to jejich konec, včetně zdraví!
Nepleťte si zbožnost falešnou, tu sehranou jen navenek od té v opravdovosti a pouze k Bohu!
Předpovědi bulharské věštkyně se nevyhnuly ani politické situaci. Podle ní bude politická atmosféra napjatá, protože by mělo dojít k pokusu o atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina z jeho vlastních řad. To vyvolá napětí, ještě větší strach a nepokoje. Lidstvo se bohužel nevyhne ani dalším častým teroristickým útokům. Podle Vangy by se měl k moci ve Spojených státech Amerických opět vrátit Donald Trump, kterého ovšem bude provázet jakási těžká nemoc a další zdravotní komplikace. Otázkou tedy bude, jak tyto obrovské světové velmoci situace zvládnou a jak velký dopad to bude mít na zbytek světa...
Petr
16 dny
Zákon o vytápění je přijat!
• CO2 efekt: neznámý.
• Vliv na zemskou teplotu: nula.
• Náklady na nájemce/vlastníka: stovky miliard eur.
Zákon, který je k ničemu, ale způsobuje obrovské škody a prakticky vyvlastňuje mnoho majitelů starých budov. Bez ohledu na to, jaký cíl ohledně uhlíku považujete za správný, můžete ho dosáhnout pomocí daní v tržní ekonomice. Přímý nátlak, který zavedli Habeck a Ampel, je neefektivní a přináší velké utrpení.
Zdroj nejasného účinku: úspory CO2 díky zákonu o vytápění stále nejasné
Zdroje odhadů nákladů: Od berlínského deště k bruselským kohoutkům: opravdový topný kladivo teprve přijde

https://taz.de/Falschmeldu...
https://tagesspiegel.de/po...
Petr
17 dny
Lhostejní lidé jsou ti slabí, silní naopak ti, co se smíří s neměnnou pravdou, nikoliv jejím fanatickým zapíráním. Stejně dobrý nápad je si pod sebou podřezávat větev - prokonspirační fanatici spadnou, ale nikomu nic špatného nepřejme.
Další #video , z kterého prokonspirační škubánci, pravděpodobně opět zešílí 😊
Petr
17 dny
Petr
17 dny
Petr
18 dny
Petr
18 dny
CBDC: Rizika související se zavedením centralizované digitální měny, aneb #svoboda už byla!

#CBDC #hotovost #globalisté #měna #digitalizace #dematerializace #digitalmoney #varování #ekonomika #video
CBDC: Rizika související se zavedením centralizované digitální měny, aneb svoboda už byla! - YouTube

Šiřte, sdílejte, přeposílejte toto video, které konečně pochopí úplně všichni každému! Svoboda už byla, proto se nám někdo nečistý, manipulativní a nemálo mo...

Petr
19 dny (E)
Petr
19 dny
Požáry na ostrově Maui a zbraně se směrovanou energií proti veřejnosti

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#666 #Maui #oheň #požáry #příroda #světle_modrá
Petr
19 dny
ODMÍTNĚTE JAKÉKOLIV VAKCÍNY: Neočkovaní na Haiti žijí spokojený a zdravý život, bez jakýchkoliv následků post-vakcinační propagandy zuřícího mediálního viru C.oV.-ID 19 (Certification of Vaccination ID)!

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#AstraZeneca #Bible #Coronavirus #COV_ID_19 #COVID #globální_očkování #globální_podvod #Haiti #imunita #imunitní_systém #mediální_plandemie #MICRONEEDLE_ALTERNATIVA_VAKCÍN #neizolovatelná_pandemie #neizolovatelný_virus #odmítněte_jakékoliv_očkování #otevřete_oči #VAROVÁNÍ #Warp_Speed #život_bez_očkování
Petr
21 dny
Petr
21 dny
Stojí lidstvo o spásu? Je schopné se zbavit neuvěřitelné tíhy pohodlnosti, stereotypu a lhostejnosti?? Odpovězte si sami - #video napoví..
VELKÝ RESET (#greatreset) rozumu 2023: Bylo by nezodpovědné o tom mlčet. Velká globální #manipulace! - YouTube

🚨STREAM [TIP] - veřejný informační chat pro všechny! - https://deponativ.info/stream/💬 NOVÁ SKUPINA: T.me/vzestup🇨🇿 Reddit: https://reddit.com/r/BibleCZ ...

Petr
21 dny
😆 pobavilo
Petr
22 dny
Skrze zdravotnictví společnost, jako zhypnotizovaná přijímá naprosto vše. To je chyba!
#globalisté #Luciferiáza #znamení #fosforeskující #Gates #microneedle #očkování #vakcína #alternativa #zdravotnictví #budoucnost #tetování
Petr
22 dny
Pilot omylem zapne chemtrail na letišti - #chemtrails nejsou kondenzační stopy! - YouTube

🚨STREAM [TIP] - veřejný informační chat pro všechny! - https://deponativ.cz/stream/💬 NOVÁ SKUPINA: T.me/vzestup🇨🇿 Reddit: https://reddit.com/r/BibleCZ [N...