Logo
Petr Safep
3 dny
Postavil jsem tě proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě – vždyť já jsem s tebou, abych tě zachraňoval a vysvobozoval, praví Hospodin
...
Jeremjáš 15:20
I démoni věří a třesou se - YouTube

IMMANUELhttps://deponativ.info/immanuel/guest?auth=signupDESATEROhttps://1url.cz/@bozidesatero

Církví Boha živého
10 dny
Postav se k bráně Hospodinova chrámu a tam ***** es tuto řeč

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Bible #Boží_hněv #Bůh #Chrám_Hospodinův #Hospodin #Izrael #Jeruzalém #neposlušný_člověk #nevěrný_člověk #pokání #slovo_Hospodinovo
Církví Boha živého
2 měsíců
Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
Exodus 20:3

Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce.
2 Jan 1:4

Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Zjevení 14:12

V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte.
2 Jan 1:6
Církví Boha živého
3 měsíců
Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.
1. Janův 4:13

Pod Zákonem a nad Zákonem jsou samozřejmě dvě odlišné věci, ale která co znamená, to je to, oč tu běží.
-Pod Zákonem je člověk, který zná zpaměti Desatero a plně jej ctí.
-Nad Zákonem je člověk, který Desatero nezná a nemůže s ním pracovat a ctít ho jeho následováním.

Římanům 2:12
Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem.

Římanům 3:19
Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu.

Římanům 6:14
Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. 15Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!

Římanům 5:13
Hřích byl ovšem na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá.

= = = = = = =

Žalmy 78:10
Nedodrželi smlouvu Boží,
odmítli se řídit jeho Zákonem.

Žalmy 119:2
Blaze těm, kdo žijí bezúhonně,
těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!

Žalmy 119:30
Cestu proradnosti odvrať ode mne
a obdař mě svým Zákonem.

Žalmy 119:137
Z očí mi slzy proudí potokem –
lidé se neřídí tvým Zákonem!
Církví Boha živého
3 měsíců
„Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Matouš 4:10
Církví Boha živého
3 měsíců
viktoriarijagloria 22Židé požadují zázračná znamení, Řekové hledají moudrost, 23ale my kážeme Krista ukřižovaného – pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, 24ale pro povolané, ať Židy či Řeky, Krista – Boží moc a Boží moudrost. 25Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé.
26Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. 27Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. 28Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, 29aby se před Bohem nikdo nechlubil.
30Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. 31A proto, jak je psáno:
„Kdo se chlubí,
ať se chlubí v Hospodinu.“
1. Korintským 1:22-31

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.