Logo
Svobodný křesťan
21 hod.
Příklad znázorňuje působení falešných proroků a vlků v rouše beránčím. Nechápaví, nic nevidoucí a neslyšící, spory vyvolávající, rozepře a překřikování podporující, falešností za zavřenými okny kralující. Ti všichni a jim podobní jsou Světlu těžce ohavní, vždyť co nachází se mimo Světlo Pravdy a Dobroty, z Tmy nepocházejíce, než vše to cizí, to raději upřednostňujíce

Falešní proroci jsou elementem čistě negativním, extrémně manipulativním. Jejich jediným cílem je plně řídit a kontrolovat své vlastní ovladatelné stádo slabomyslných lidí, tedy nerozumně důvěřující všemu, co se tzv. (obrazně řečeno) výrazně blýská!

Následuje komformní příklad, poutající směrem hlavními záměry takovýchto jedinců, dostávající svůj dočasný zájem, respekt a další výhody, především vlivové a majetnické, do času nevyhnutelných usvědčení z praktikování křivopřísežnictví, zájmově obecných porušování, jejich skrývání a přesidlování svých aktivit do jiných, pečlivě vybíraných teritoriálních míst., umožňující nejvhodnější podmínky, umožňující maximální možnou kontrolu davu, či vhodnost manipulačních aktivit cílený širokoué veřejnosti. Různé formy prostředků nehrají roli - záměr vždy zůstává neměnný.

Příklad objasňuje počínání falešného proroka ovládajícího jednotlivce, či celé komunitné skupinky, či velké davy jednoduchými, ale protřelými prkatikami k získání jejich zájmu získávaném převážně v intrikami a špinavými společenskými hrami, tedy čistými manipulacemi.

Za minutu explodující hrnec plný páry, vyvolává obavy o vbezpečnost. Napjatou situaci může snadno falešný prorok zinkasovat pro využití na svou stranu za účelem ovládání. Falešný prorok, který případné situace hodlá využít začne z okna hlásat, že on je tím prorokem, kterého musí člověk následovat a plně mu svěřit maximální důvěru. Tento pseudo prorok předpovídá svému oslovenému shromáždění explozi, jako důkaz svého proroctví, která se mu dala poznat ve své mysli v osobním vidění. Do minuty natlakovaný hrnec měl vybouchnout a ona exploze se také odehrála. Přítomní přihlížející s podivem lživé svědectví potvrzují. Svedení náhle obhajují slova "proroka" v jeho prospěch. Myšelnka, dle jeho vlastních slov se naplnila. Názorný příklad falešného proroctví.

Vlk v rouše beránčím bude též velmi rád, mezi všemi těmi ovcemi hlásat, jak moc rád se stane stejnou ovcí, jako jeho voliči, potom, co bude zvolen. Proces spuštěn.

Podle ovoce je poznáte.

Varujte se před falešnými proroky

15 Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. 16 Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? 17 Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. 18 Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 19 Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. 20 A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Matouš 7:15-20

#Bible #Evangelium #proroci #ďábel #svůdce #zkaženost #ovoce #lež #manipulace #zvrácenost #faleš #pokušení #lest #klam #svod #blud #odvrácení #pokání #naděje #spása
Církví Boha živého
9 dny (E)
Bůh dal, aby Jím vybraná prostřednice Marie porodila Syna člověka, Vykupitele, jediného a nenahraditelného Spasitele, Prostředníka a Přímluvce. Prostřednice Marie a její plné odevzdaní se Bohu (nikoliv člověku ve smyslu model v podobě katolické Královny atp. - svod!) vděčíme za to, že mohla porodit našeho Spasitele a Krále a porozumět mnoha faktům....

ČÍST CELÉ:
- https://deponativ.info/blo...

TIP:
Skutečné znamení šelmy na ruku, či na čelo, bez kterého žádný člověk nebude moci nakupovat, ani prodávat!...
- https://deponativ.info/thr...

Katolicismus je onou biblickou nevěstKou. NevěstKa je plně biblická a neoznačuje nic jiného, než plně světskou a strašlivě bludnou Církev...
- https://deponativ.info/thr...

Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. [c] Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. (Jeremjáš 7:18)
- https://deponativ.info/thr...

Babylon...
- https://deponativ.info/thr...
#Prostřednice #Vyvýšená #Bible #svědectví #modla #kaotlicismus #církev #idolatrie #Vatikán #papežství #had #svod #blud #fanatismus #Ježíš #Kristus #vykupitel #Spasitel #pravda #Cesta #život
Deponativ
15 dny
Deponativ
16 dny
Deponativ
30 dny
Biblické znamení šelmy na čelo, či na ruku plně podporuje #QFS (Quantum Financial System), je totiž též kvantové a tato forma se po uměle vytvořené hyperinflaci (náhradou budou pouze digitální měny) upřednostní pro život těch, co i nadále potřebují nakupovat a prodávat, tedy ti nejvlažnější a silně bezbožní.

Nakupovat a prodávat budou pouze ti, co budou součástí nového kvantového systému, nebo-li QFS, tito obdrží kvantové #ZNAMENÍ ŠELMY, zkráceně #Q .

Plány ohledně fanatické digitalizace nejsou účelem pro vznik ničeho jiného, než vzniku digitálního státu v podobě dokončení hlavního plánu. Hlavní plán je uměle vytvořený krach a #hyperinflace (kupuj draze, ale stále menší množství zakoupených produktů!).

Likvidace hotovosti, hmotné měny v podobě mincí a bankovek bude nahrazena jen a pouze digitální formou, a plně řízena globalisty v čele s nejnovějším a kvantovým nejmodernějším finančním systémem (QFS). Časem bude umožněn nákup a prodej jen těm, kdo skrze QSB (zkráceně Q).

16 Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, 17 takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

18 Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
- Zjevení Janovo 13:16-18

První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.
- Zjevení Janovo 16:2

Abecední pořadí Q také je v číselné číselné pořadí čísla 17. Benedikt XVI. (občanským jménem Joseph Ratzinger, 16. dubna 1927 Marktl - 31. prosince 2022 Vatikán) byl německý katolický duchovní a teolog. Kdo je jeho dnešním nástupcem? Po papeži Františku je věřícími křesťany předpovězena událost, která nahlíží do velmi, velmi blízké budoucnosti, která odhaluje, že papež František nás dovede do velkého soužení, které nikdy nebylo a už nikdy nebude...

Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
- Matouš 24:21

V aktuální době jsme na konci časů, mnozí čekají a jsou i nadále ve víře ne zcela naplněni a víru uchopit se vším všudy. Zahálení, lhostejnost, slabost/vlažnost je do očí bijící. Brzy má nastat mír, ovšem falešný. Brzy se má zjevit ten bezbožník a Písmo upozorňuje, že prvně se zjeví on a nikdo jiný.

Mnozí falešní pastýři a na oko zbožní aktivisté, kteří jsou hlavní škodnou (díky morbidním bludům, podvodům a dalším nebiblickým pastím a svodům!) mění samotnou biblickou skrze bezostyšně lživým tvrzením a návratu prvně Ježíše Krista.

Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
- 1.list Tesalonickým 5:3

Právě takoví využijí všechnu pravdu, i kdyby samotného Písma svatého, obrátí a nazvou právě takovou mocnou lží, literou bez ničeho a odpad. Lží překroucenou z pravdy nalezené v Bible, potom budou nazývat nejzářnějším pravdivým klenotem.

Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím
- 1.list Timoteovi 4:2

Blud ve světě, kdy právě takoví s cejchovaným svědomím a vědomi si vlastních počinů vedených antikristovo smýšlením budou velkou podporou biblické nevěstky, která je opakem Světla, tedy Kristovou nevěstou.

Žijící duchovně, ti, co činí pokání, podporují pravdu a jsou v pravdě, posilňují v pravdě Písma mnohé a nenechají se omezit ani, nevěstkou, ani katolíky, i kdyby nevěstkou oděnou v purpuru a šarlatu a opitou pohárem svého smilství.

Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva
- Zjevení Janovo 17:4

________
Jan 3:33
Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný.
Deponativ
1 měsíc (E)
Bible, jako Boží slovo, to jediné a nepozměněné Písmo svaté, nebo mrtvá litera ze světa? Právě proto falešní věřící řvou bolestí a hrůzou nad takovými, kteří se neklaní liteře, ale Bohu a oddanosti moudrosti, která není z člověka, ale vznikla díky Duchu svatému, tedy žádnému jinému, než tomu, kterým byli obdarování Ježíšovo apoštolové, kteří nemluvili vlastní řečí, pohanskou, ale moudrostí, která není z tohoto světa, a kterým je Bible, Slovo života, stejně nenahraditelné, jako jen a pouze jeden a jediný přímluvce, prostředník a Spasitel, ten ukřižovaný a žádný jiný.

Ďábel zuří a nemohl Světlo přemoci, ani nikdy přemoci nebude moci. Tak připravil pohanskou sektu některých horlivě oddaných katolíků a jiných bezmocných věrné ve zlu a bludech, kteří tak slouží a rozdělují obyvatele země na ječmen a plevy. Ječmen bude vzat a vytržen nahoru, ale s ječmenem má Pán jiná plány a nemůže ospravedlnit děti Zlého, kterého následovali natolik pyšně a vzpurně plivali na Boží děti, že nepřestali tvořit vzrůstající odpadlictví proti Světlu, kterému se stali oni sami vzdálení a cizí. Takové mnohé zastihne druhá smrt, první je fyzická a druhá je též nevratná, ale věčná na věky věků...

TIPY:

Biblické znamení šelmy na ruku, nebo na čelo, skrze invazivní metodu (kvantové propojení bezbožných se světem démonů):
- https://deponativ.info/thr...

10 důvodů proč jsme opustil (ŘKC/IHS) Římssko-katolickou církev:
- https://deponativ.info/thr...

Svědectví o nebi a pekle:
- https://deponativ.info/thr...

Varovné svědectví před koncem časů:
- https://deponativ.info/thr...

Původ katolické praxe „transsubstanciace“ (eucharistie) je zděděnou verzí staroegyptského rituálu přípravy Osirisových/Baalových koláčů
- https://deponativ.info/thr...

Katolicko-mariánská modlářská nevěstka útočí nejagresivnějšímu bludy:
- https://deponativ.info/thr...

Rozdávali prokleté růžence:
- https://deponativ.info/thr...
#církev #modla #modlářství #pohanství #Nevěstka #křesťanství #křest #Bible #Písmo #Bůh #Světlo #naděj #Duch_Svatý #had #litera #papežství #zdravotnictví #maipulace #strach #VIRUS #záchrana #bezbožnost #digitalizace #nákup #prodej #prodávání #nakupování #hotovost #drak #had #Satan #Lucifer #uecharistie #katolictví #papež #svody #intriky #svědectví #znamení #Ježíš #Kristus #varování #úpadek #odpadlictví #vzpoura #sváry #rozepře #hořkost #duchovno #lhostejnost #slabost
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Darryl Cherney zpívá o životě a kariéře Donalda Trumpa. Trump se narodil v Queensu jako syn rasistického otce. Dostal píseň od Woodyho Guthrieho, který později odsoudil jeho chování. V mládí Trump projevoval tyranské chování, dokonce praštil učitelku do nosu. Byl poslán do vojenské školy, aby se naučil disciplíně. Poté se vyhnul vojenské službě díky tvrzení, že má ostruhy na kostech. Jeho otec mu dal miliony dolarů na založení vlastní realitní značky. Trump se stal slavným v 80. a 90. letech a postavil mrakodrap s vlastním jménem. Pak skončil v politice a stal se prezidentem. Trump se proslavil svými kontroverzními výroky a akcemi, jako je tvrzení, že Barack Obama se narodil v Africe, a slib, že Mexiko zaplatí za zeď na hranici. Trump také vytváří konflikty na sociálních médiích, ačkoli jeho podniky čelí problémům. Zároveň chce zrušit zdravotní péči pro obyvatele.

#Trump #fakta #TV #svědectví #události #Trumptower #skandály #zajímavosti #fakta #mrakodrap #výroky #prezident #Obama #mexiko #hranice #péče #zdravotnictví #Afrika #rasismus #KKK #píseň #Cherney
Deponativ
2 měsíců
Církví Boha živého
2 měsíců
Církví Boha živého
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců (E)
Adelaida de Carillo – svědectví o nebi a pekle

O svědectví s Ježíšem, nejen o alkoholu, drogách, cigaretách, lžích, hazardu, hudbě, a dalších jiných duchovních posedlostech v dnešní době...

Video:
- https://deponativ.info/blo...

TIP:
Pečlivě vybíraná autentická a ověřená svědectví o odchodu lidské duše mimo fyzické tělo..
- https://deponativ.info/blo...
#svědectví #prožitek #smrt #zatracení #peklo #konec #zkáza #nebe #varování #lhostejnost #závislost #zábava #duše #tělo # drogy #hazard #alkohol #hudba #modlářství #svět #záchrana #Bible #Desatero #Ježíš #vykupitel #Přímluvce #Spasitel #duchovno #klinická_smrt #mimo_tělo #TIP #video
Deponativ
6 měsíců
Církví Boha živého
6 měsíců
Kdo tedy věří v Ježíše jako v Božího Syna, dává Bohu za pravdu. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože odmítá svědectví Otce o Synu. Kdo přijímá toto svědectví, stojí na prahu věčného života. Dveře nám otevřel Boží Syn. Bez něho se dovnitř nedostaneme.
1. list Janův 5,10-12

Proto si dejme pozor na ateisty a pohany, co rádi pomočují Desatero (Exodus 20), co se týče 3. a 4. verše a vřele doporučují zatracení a tmu, místo Světla, přesněji Vatikánsko-mariánskou modlu. A v Exodus 20:3-4 stojí přeci následující:

3 Neměj žádné bohy kromě mne.
4 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
...
Deponativ
6 měsíců
Komunistická strana Číny zintenzivnila **** ásledování církví a křesťanů v celé pevninské Číně před 20. sjezdem strany v roce 2022

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Bůh #cenzura #Čína #církev #ČKS #Evangelium #evangelizace #falešná_obvinění #internetová_cenzura #Komunistická_strana_Číny #komunistický_režim #křesťané #křesťanství #likvidace_věřících #perzekuce #Písmo_svaté #pronásledování #Proroctví #svědectví #trest #vězení #víra #vláda #vykonstruovaná_obvinění

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.

Mastodon