V tomto videu si odpovíme na Vaše dotazy, které nám zasíláte na email zmensvojzivotcz@gmail.com, případně na Instagram nebo Facebook. 3 otázky a odpovědi, které Vám pomohou bádat hlouběji a pochopit některé souvislosti. Děkujeme za Vaše dotazy 🙂 Chtěl bych poznamenat, že si vážím bratří a sestry ze všech společenství a denominací, včetně katolického společenství.

Těmito odpověďmi se nikoho nechci dotknout nebo útočit. Ježíš řekl, že před jeho druhým příchodem „toto evangelium o království se bude hlásat po celém světě na svědectví všem národům“. Matouš 24,14. Jeho království nepřijde, dokud se radostná zvěst o jeho milosti neoznámí celému světu.

Příchod jeho království urychlíme tím, že se odevzdáme Bohu a získáváme pro něj i jiné o co se v Jeho službě snažím i já v pokoře a odevzdanosti s upřímným vyznáním: „Tady jsem, pošli mě!“ Izajáš 6,8. Toužím po tom pomáhat vracet duchovní zrak těm, co „nevidí“ a obracet lidi „od tmy ke světlu…, od satanovy moci k Bohu…, aby dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými“. Skutky apoštolů 26,18.

Právě proto se snažím poukazovat na určitá učení, která odvracejí pohled od Krista a vzdalují hledající lidi od Písma, Božího Slova k jiným zdrojům pravdy, které si protiřečí se Svatým Slovem (tradice lidí, apokryfní spisy atd.). Bůh ať pomáhá, dává moudrost a sílu, svého Ducha každému, kdo upřímně touží znát cestu spásy, která je POUZE a JEDINĚ SKRZE Pána Ježíše Krista, našeho Vykupitele.

Papež František slaví mši v Madison Square Garden v New Yorku

Exodus 20, 7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Před nějakou dobou jsem se domnívala, že toto přikázání primárně hovoří o lidech, kteří si třeba v hněvu nebo v momentě velkého překvapení berou do úst slova Bůh, Ježíš a podobně, aniž by skutečně oslovovali Boha.

Před nějakou dobou jsem se domnívala, že toto přikázání primárně hovoří o lidech, kteří si třeba v hněvu nebo v momentě velkého překvapení berou do úst slova Bůh, Ježíš a podobně, aniž by skutečně oslovovali Boha.

Teprve pak jsem si uvědomila, že se přikázání týká také všech těch, kdo šermují se jménem Ježíš, schovávají se za slova Bůh, Boží moc, Boží Duch, Kristův Duch a tak dále, ale přitom vyznávají a šíří satanské nauky.
Nelze nazvat jinak než zneužití Božího jména:

– když se mistři reiki označují jako služebníci Ježíše Krista a nabízejí “dimenze Ježíše Krista” (samozřejmě za příslušnou částku)

– když služebníci andělské terapie prohlašují, že slouží Bohu a že Bůh tuto službu schvaluje

– když satanisté ve vedení církevních organizací mají plná ústa Boha a Ježíšova jména

– když učitelé satanských nauk jako je křesťanská meditace, Full flame, učení Tajemství, evangelium prosperity a mnohých dalších prohlašují, že toto učení je z Boha

– když hlasatelé příchodu Bezbožné ohavnosti prohlašují, že tímto příchozím spasitelem je kosmický Kristus, vtělení Krista, jehož byl údajně Ježíš pouhým žákem

– když channelingová média prohlašují, že skrze ně hovoří Bůh, Ježíš, Boží Duch

…….a samozřejmě mnohé další. Čím dále doba pokročí, tím bude tento seznam delší, až nakonec budou Boží věrní zcela obklopeni těmito satanskými naukami.

Skuteční Boží věrní by nikdy nemohli hlásat satanské nauky a ohánět se Božím jménem. Satanovi služebníci ale postrádají bázeň před Bohem a směle zneužívají Jeho jména, aby propagovali svého mistra – Satana. Boží slovo však nenechává nikoho na pochybách, že Bůh dříve nebo později zneužití svého jména potrestá.

Zdroj: 1, 2