V Međžugorji se dějí obrácení, dějí se tam zázraky, dějí se tam divy. Obrácení je však možné pouze s doslechu, tak říká Písmo – Víra je z doslechu (potažmo v naší době knih s čtení). Neexistuje obrácení se člověka na zjevení! Pokud člověk zažije emocionální vzrušení, dobré pocity, kdyby viděl anděla – toto není obrácení! Jde zde pouze o volání Boha k němu, aby se obrátil přes víru, která je rozumová a stojí na hlubokém učení. Mnohá ​​videa ukazují jak se lidé obrátili, ale pokud se jich zeptáte na ZÁKLDNÍ články víry, nic nevědí! Pán Ježíš Emauzským učedníkům celou cestu vysvětluje ze starého zákona, kdo byl Kristus, proč přišel, co vykonal. Svatý Pavel žalářníkovi, který se ptá, jak může být spasen, vykládá celou víru v jeho domě, kde se nakonec všichni obrátí a dají se pokřtít.

Peter vysvětluje víru židům veřejně, kde jim podrobně vysvětluje kdo je Kristus a obrátí se 3000 židů.

Kornélius byl zbožný Římský muž, modlil se k Bohu, ale nepřišel by ke spáse, kdyby neslyšel víru. Proto Petr přichází do jeho domu a vykládá mu dlouho víru, až se Kornélius obrátí a s ním celý dům.

Pavel vysvětluje víru v domě, kde vypadne chlapec z okna, Pavel ho zachraňuje – pokračuje ve výkladu a výklad víry trvá celou noc!

Pavel přichází do domu Lýdie, kde vykládá víru a Lydie poslouchá Pavla a rozumem přijme víru a obrátí se.

Svatý Augustin říká, že víra má rozumový základ, podobně jako to potvrzuje učitel učitelů Tomáš Akvinský.

Víra dnešního katolického světa však nezná víru katolickou ani jen povrchně, natož do hloubky a podrobností, víra dnešního katolického světa se postavila místo pravé víry na pochybná zjevení a falešné výroky různých vizionářů o kterých náš Pán říká, že přijde tento čas, kdy místo zdravého učení si lidé najdou falešné učitele kteří budou lechtat jejich uči nezdravým učením a že přijde mnoho lidí, kteří sebudou vydávat za Kristy, za ty, kteří mluví s Kristem ak tomu dodává – nevěřte! Naším kamenem víry je Písmo svaté, které je vykládáno církví a učiteli církve. Naším prvořadým kamenem víry je Bůh, který je Duch, který se však zhmotnil v Kristu Ježíši, svém Synu, který vykoupil lidskou ďábelskou rasu svou krví na dřevě kříže, za podmínky, že lidé UVEŘÍ v NĚHO, uvěří v JEHO vykoupení – jinak pokud neuvěří nebo uvěří ve vykoupení jinak, HLUBOKO KRISTA URÁŽEJÍ…

ÚVOD

Slova ještě kardinála Ratzingera: Zdravá víra nějaká bombastická zjevení nepotřebuje – křesťan, který žije pravidelným svátostným životem ve společenství církve, vezme občas do ruky Písmo nebo kvalitní duchovní literaturu, se bez zjevení zcela dobře obejde.

Vzhledem k tomu, že se v žádném českém médiu (televizním, rozhlasovém, tištěném a vlastně ani internetovém) ohledně Medjugorje nevedla žádná diskuse, bude možná pro mnohé následující seriál překvapením. Shrnuje totiž všechny proti, o kterých se unás neříká – zatímco v zahraničí tato diskuse probíhá již minimálně od roku 1986.

Předstírám, že seriál nevznikl proto, aby mnohé, kteří do Medjugorje cestovali v dobré víře a v dobrém úmyslu, nějak napadal, odsuzoval či se nějak snažil odvést od víry. Ale měli bychom znát všechny skutečnosti, abychom neupadli do hříchu či jen do obyčejné touhy po senzaci.

Začneme oficiálními postoji nejvyšších představitelů katolické církve, a pak probereme jednotlivé lži, nejasnosti, aféry, defraudace, únos biskupa, podivné reklamní kampaně, k nimž patří i celovečerní film, zajímavým oddílem možná bude i porovnání údajných zjevení v Međugorji zjevení. Ke zjevením v Medjugorji se dokonce vyjádřila i Lucie, vizionářka z Fatimy.

církevní schvalování

Snad nejpodstatnější pro věřící katolíky by měl být názor nejvyšších představitelů církve samotné. Ano, vím, že v mnoha knihách, kde jsou různé komunity s Medjugorjeprovázané, vydávají, se píše, jako papež Jan Pavel II. někde nějakému stoupenci řekl, že „nebýt papežem, byl bych v Medjugorje“. A že dvanácti italští biskupové řekli: „Ať lidé jezdí do Medjugorje, pokud se obrátí, modlí, zpovídají, postí se a dělá pokání.“ Tuto trochu otřepanou větu už však několikrát vatikánští představitelé popřeli. Arcibiskup Pio Laghi, jeden z údajných dvanácti italských arcibiskupů, napsal 1. března 1988 Josephu E. O’Connor: „Přestože kolují zvěsti, že Svatý Otec a další významní činitelé Svatého stolce podpořili Medjugorje, nezakládají se tyto vůbec na pravdě a nejsou auten. . .. ve skutečnosti bylo oficiální stanovisko již zveřejněno v L’Osservature Romano, vatikánském deníku, ve kterém Svatý stolec podpořil místní (rozuměj jugoslávských) biskupů. “

Naskýtá se tedy otázka, jaké je stanovisko místních, tehdy jugoslávských biskupů? Kupodivu záporné. Biskupa Pavla Zaniča, který stál ve svém biskupském úřadě v době začátkuúdajných medjugorských zjevení, celou věc pozorně sledoval a vydal si záznamy a kopie deníků vizionářů či nahrávek rozhovorů. V nich se objevuje podstatné množství rozporů, o kterých budeme mluvit.

Následující prohlášení a výzvu biskupa Zaniča ze dne 25. března 1986 podepsalo 34 z tehdejších 35 jugoslávských biskupů (nepodepsal biskup Franič, tehdy v důchodu, propagátor charismatického hnutí): „Žádal jsem, aby všechen humbuk kolem Medju co je ostudné. Proto trvám na následujícím:

1. Vizionáři se nebudou objevovat na veřejnosti.

2. zjevování v budově kostela skončí a vizionáři s nimi mohou být ve svých domovech, jak tomu bylo v létě 1981.

3. Ihned bude z před oltáře odstraněna nová socha Panny vymodelována podle zjevení a vrátí se sem stará socha Panny Marie.

4. O zjeveních se přestane mluvit a nová poselství se nebudou rozšiřovat.

5. Úcta k novému zjevení a podle poselství skončí.

6. Prodej suvenýrů a publikací,propagujících zjevení také skončí. Lidé samozřejmě nadále mohou chodit ke zpovědím a na mše.

7. Ve farnosti nesmějí sloužit mše ani kázat kněží zvenčí, tedy např. Jozo Zovko, Tomislav Vlašič či Ljudevita Rupčič.

8. Vizionáři předají své záznamy a deníky biskupovi. “

Odpovědí františkánských kněží z Medjugorje byl dopis ze dne 6. dubna 1986, ve kterém se odmítli podřídit biskupovi (těžký hřích neposlušnosti) a jeho nařízením. Tím skončily po čtyřech letech určité tahanice mezi tzv. tahanicemi. Františkány (takzvanými, neboť jim byl na základě několika prokázaných skandálů odebrán církevní souhlas a nejvyšší představitelé františkánů je exkomunikovali z pořádku).

Konflikt mezi biskupem a dvěma kněžími trval jen chvíli, ale 19. prosince 1981, půl roku po prvních zjeveních, se do toho vložila “Panna” (samozřejmě Panna je v závorkách, protože o naši Nebeskou Mámu nejde), když prohlásila, že vinným v tomto střetu je biskup. Podle „Panny“ otec Vego má zůstat na svém místě anepodřídit se příkazu odejít z farnosti kvůli svému hrubému přestupku. Dne 3. ledna 1982 „Panna“ opět prohlásila: “ Ivica Vego není vinen. Ať působí jako dosud. Biskup nemá co dávat věci do pořádku, protože sám je vinen. Už nebude biskupem. (nebesa se NIKDY nepostavila proti církvi v celé její historii a natož ne proti knězi, natož proti biskupovi – jedna bytost však proti církvi jde as ní nespočet pomýlených lidí).

Dne 11. ledna 1982 si Vicka zapsala do svého diáře: „Panna je proti biskupovi.“ Týden nato, 20. ledna 1982, se vizionáři opět ptají na kněze, kteří se odmítli podřídit příkaz z Říma. Odpověď zněla takto: “ Nejsou vinni. Tady jednal biskup ukvapeně. Ať zůstanou. „V podstatě tím“ Panna „řekla, že se nemají co podřizovat vedení církve.

Dne 3. srpna 1982 požádal biskup Zanič vizionáře, aby popsali znamení, kterým „Panna“ potvrdí svou nadpřirozenou identitu, a vložili je do zapečetěné obálky. Takže, až by se znamení uskutečnilo,snadno by se dalo potvrdit či vyvrátit. Vizionáři odmítli. Místo toho Ivan tuto informaci zapsal, vložil do obálky, a tu ukryl ve svém pokoji.

Biskup Zanič, protože už měl kopie, požádal 27. května 1982 Vicku o její deník (ve kterém už by měly být zápisy za 30 dní). Vicka mu ho sice předala, ale záznamy, kdy „Panna“ mluvila proti biskupovi – z 19. 12., 3. 1., 20. 1., 16. 4. a 26. 4. chyběly. Nato – 19. 6. 1982 “Panna” konstatovala: “ Odkažte otci biskupovi, že žádám jeho okamžité přijetí událostí v Medjugorje, než bude pozdě. Ať se o událostech informuje s velkým porozuměním, láskou a zodpovědností. … Posílám mu poslední varování. Pokud nepřijme, bude napraven. Můj soud, stejně jako soud mého syna Ježíše, ho zasáhne. “

Vskutku rozkošná slova Královně míru…

V listopadu 1984 v La Croix jugoslávští biskupové zakázali také pouti do Medjugorje. Tento zákaz platí dodnes celosvětově. Aby se vyhnuli nařízení, doporučují exkomunikovaní kněží v Medjugorji (kteří si dnesv bývalém klášteře zařídili školu bojových umění), aby lidé při cestě do Medjugorje mluvili o duchovní cestě místo pouti.

Vraťme se na závěr první části do Říma. V L’Osservatore Romano vyšlo 24. 7. 1984 komuniké biskupa Zaniča, kterým zakazuje jakoukoli publikační činnost o Medjugorje, a Řím k tomu dodává, že kdokoli by již vydaných osm knih šířil a kdo by se podílel na vydávání dalších, dopouští se smrtelného proti poslušnosti. Týden po této zprávě „Panna“ v Medjugorji prohlásila: „Ať kněží čtou knihu Abbe Laurentina (o Medjugorje) a rozšiřují ji.“ (ďábel proti církvi).

Po dalších článcích v oficiálních vatikánských novinách, kdy se situace stává poměrně neudržitelnou, prohlašuje v roce 1988 otec Slavica: „Zjevení v Medjugorji nepotřebují oficiální potvrzení. Panna nežádá, aby byla poznána. Říká: ‚Jsem Královna míru’, a ne ‚Jsem Maria, která chce být poznána církví.’

A na úplný závěr citace z katolické příručky pro rozpoznání nevhodných knih: „Jedvanáct okruhů knih, které jsou podle generálního práva (cc. 831, 832) zakázány. Ve zkratce: …

2. knihy, které hájí herezi, schizma nebo směřují k nezdravému náboženství.

5. rovněž knihy o zjeveních nebo nadpřirozených jevech, vydaných bez církevního schválení.

6. knihy, které útočí na katolické dogma nebo hierarchii nebo hájí chyby Svatým Otcem zavržené.

11. knihy propagující falešné požitky.

12. tištěné obrázky Našeho Pána, Blahoslavené Panny, andělů, svatých nebo jiných Božích služebníků, které nesouhlasí s učením církve. “

Všechny tyto církevní zákazy platí na Međugorje, ale ďáblovi a jeho poskokům to jaksi nevadí

Porovnání s jinými mariánskými zjeveními

Ačkoli se to málo ví, k prvnímu mariánskému zjevení podle legendy došlo již v roce 40 po Kristu, kdy se jeden z apoštolů Jakub měl během svých misijních cest dostat do španělské Zaragozy. Zde se mu podle tradice v hluboké modlitbě zjevila Ježíšova matka a nabádala ho, aby zde postavil na jejípočest kostel jí zasvěcený. Rok poté stála na tom místě kaple zasvěcená právě Panně Marii.

Nejznámějšími a snad nejuznávanějšími mariánskými zjeveními jsou však čtyři jiná – v mexickém Gudalupu (1531), francouzském La Salette (1846), také ve francouzských Lurdech (1858) a v portugalské Fatimě (1917). Pojďme se krátce podívat, jaké zde byla poselství Panny Marie, jak zapůsobila na příjemce a jaké dary zjevení přinesla – a pak porovnejme s Medjugorje.

Zjevení Panny Marie v Guadalupě se přihodilo již stárnoucímu Indiánu Juanu Diegovi. Poselství nebylo nijak převratné – v podstatě stejné jako onoho roku 40 po Kristu. Aby se vybudovala na určeném místě kaple na její počest. Panna Maria posílá Juana k místnímu biskupovi, který nechce věřit. (Správně biskup nevěřil, ale Panna Maria milující církev posílá znamení). Juan žádá o zázrak. Tím se stane jeho plášť, který je i dnes pokládán za zázračný, protože moderní technika v něm objevila jakoby fotografický záznam celésituace, kdy Juan přinesl biskupovi čerstvé květiny, a později i zázračné uzdravení Juanova příbuzného.

V podstatě podobný průběh mělo osmnáct zjevení Panny Marie prosté dívce Bernadete v Lurdech. Panna Maria měla prosbu, aby se ve skále vykopala studna s léčivou vodou, která měla lidi uzdravovat, a místního pastora Peyramaleho měla Bernadetta požádat o výstavbu kaple. Panna Maria zde také potvrdila své neposkvrněné početí, které papež prohlásil teprve čtyři roky předtím. Zázraky uzdravení na sebe nenechaly dlouho čekat a dnes je jich velké množství. Bernadetta vstoupila do kláštera, kde také po několika málo letech zemřela.

V La Salette se Panna Maria zjevila prostým pastýřem – 15 leté Melánii a 10 letému Maximinovi. Její poselství tentokrát znělo trochu výhrůžně – pokud se lidé skutečně neobrátí, nepřestanou klít a brát jméno Boží nadarmo, přijdou roky neúrody. Panna Maria také kladla důraz na neomylnost papeže a na to, aby ani v budoucnu lidé nepřestávali zapomínat naBoha. Oba pastevci se následně ujal blízký klášter.

Ve Fatimě bylo zjeveno několik tajemství, z nichž se mnohé potvrdily, také pastýřům – Hyacintě, Františkovi a Lucii. Anděl a pak Panna Maria naučili děti novým modlitbám k Bohu, klanění se a vzývání Bohu a rovněž je posilovala, aby se modlily za papeže a za obrácení hříšníků. Svou pravost potvrdila zázrakem, kdy Slunce předvedlo na deštivé obloze děsivé kotrmelce. Hyacinta a František brzy po zjevení odešli ke své Paní do nebe, Lucie ale měla zůstat, aby šířila Mariino poselství, stala se řeholní sestrou.

A teď tedy pojďme do Medjugorje. Zde se Panna Maria také zjevila skupince dětí (i když, nazývat dětmi mládež ve věku 16-18 let, ale dobře). Ti však na blízkém kopci nebyli sbírat květiny, jak se napoprvé snažili namluvit biskupovi (klamali), který je vyslýchal, ale po svědectvích těch, kteří je viděli (odhalení), přiznali, že se pokoušeli kouřit. Tedy – Panna Maria se zjevila začínajícímkuřákům (budiž), ale ti po něčem tak neobvyklém a jistě povznášejícím, čím je setkání s Pannou Marií, následně lhali. Klamstev pak bylo ještě několik, ale k těm se vrátíme jinde. (Fr. Mráček, Medjugorje I., věřím 1986).

Zázrak – znamení, které by potvrdilo pravost zjevení Panny Marie, se neustále odsouvá. Již v srpnu 1981 vizionáři tvrdili, že potvrzující znamení se brzy objeví. Dokonce ho jednou stanovili na Vánoce 1982, ale neobjevil se. A to tady nemluvím o již klasickém a nafilmovaném případě, kdy francouzský poutník Jean-Louis 14. ledna 1985 během zjevení (kdy jsou vizionáři údajně v extázi) vystartoval nečekaně proti Vicke dvěma prsty. Vicka úhlu hlavou a očima tomuto nečekanému útoku, takže o transu se nedalo ani jen pomýšlet. (Známe video i na youtube). Potom se snažila vysvětlit, že viděla, jak Panně Marii vyklouzal malý Ježíšek z náruče a ona ho chtěla zachytit.

Už minule jsme mluvili o tom, že Panna Maria se po dotazu postavila za dva františkány,kteří měli spor s biskupem kvůli svým pletkám s jeptiškami, a proti biskupovi. Otázkou je, nakolik je pro někoho biskup církevní autoritou. Oba františkáni pak svůj rád opustili, přičemž jeden si svou milenku (jeptišku) vzal (mají několik dětí a žijí v Itálii), druhý ne a jeho dřívější milenka (jeptiška) žije v koutku v Německu. V ani jednom poselství Panna Maria nemluví o papeži a podřízenosti katolické církve. Porovnej s výše uvedenými zjeveními.

Poznámka: Zjevení v Međugorji nejenže nemluví o církvi a podřízenosti jak říká Písmo – kdo neposlouchá církev ať je jako pohan – ona dokonce proti církvi tvrdě vystupuje a vyhrožuje církevním autoritám. To si nedovolil ani náš Pán – ON NIKDY nikoho neodsoudil, natož ne Panna Maria. Varování byla nasměrována na budoucnost ohledně víry, pokání a návratu k Bohu, pokud se lidé neobrátí a podobně – ale aby Nebesa hromžili proti Biskupovi církve, chtěli ho odstranit, vyhrožovat mu nebeským soudem? Temné zjevení…

Přestožeoficiální učení katolické církve nepřipouští pluralitu, Panna Maria v Medjugorje ano: Na otázku, zda Panna Maria vyzývá lidi, aby se stali katolíky, odpovídá Vicka: „Ne. Matka říká, že jí a jejímu Synu jsou milá všechna náboženství. „(Janice T. Connell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother in Medjugorje, St. Martins Press, srpen 1992 – rovněž k nalezení zde).

Jak napsal jeden katolík – hluboce mě uráží toto zjevení, které jde proti učení církve! Je to přesně vyjádřeno – zjevení popírá dogma o církvi jako jediném prostředku spásy a co je ještě odsouzeníhodné, popírá samotného Spasitele, protože doporučuje spásu i přes jiná náboženství, která Krista Pána neznají, odmítají, opovrhují Ním.

25. května 1984 pak chce Panna Maria v Medjugorji, aby se její dvoutisícileté narozeniny slavily 5. srpna, a ne 8. prosince (proti staletému učení církve – pouze jednu bytost známe, která chce změnit učení církve). Dne 2. dubna 1995 byl zbit a unesenpro-medjugorskými příznivci biskup Perič a držen v zajetí deset hodin. Další rozpory mezi tvrzeními údajné Panny Marie a církevními bylo mnoho.

Stejně zajímavě působí setkání s Pannou Marií na vizionáře. Nejenže ani jednoho (!) Setkání s Pannou Marií nevedlo k řeholnímu životu, ale naopak se všichni oženili a vydali – nedávno i Vicka (k tomu žijí nadstandardními přepychovými životy, neslučitelnými s evangeliem chudoby srdce).

Je naprosto známou věcí, že domky vizionářů byly přebudovány v německém velkostylu a jejich ulici se neřekne jinak než Ulička milionářů (E. MICHAEL JONES, Medjugorje: The Untold Story, Fidelity Press, 206 Marquette Ave., South Bend, IN 46617, USA. 1988 ). Stejně tak někteří poutníci potvrzují, že Ivan se velmi často chlubí svými novými auty (nejnovějšími modely BMW většinou) za několik desítek tisíc dolarů, že se oženil s bývalou Miss Massachusetts, Loreen Murphyovou. (Když lidé žijí s hlouposti druhých naivních lidí) V říjnu 1989 seIvan svěřil chorvatskému emigrantovi v San Francisku Joe Tolaichovi při jedné kuřácké pauze, že něco vidí, ale neví co.

Sestra LUCIA Z FATIMY neúnavně varovala před Međugorjem, ale jak se zdá, hlas temných sil je silnější, zvláště v dnešním světě kde katolická víra ztratila svůj význam…

Zakončíme tento jistě neúplný přehled z výpisů z rozhovoru se sestrou Lucií: V informačním dopise publikovaném bratrem Michaelem od Svaté trojice ve francouzském St. Parres-Les-Vaudes, se píše, že sestra Lucie mluvila se svými příbuznými a v rozhovoru zmínila i zjevení v Međugorje. Její duchovní rádce, otec Messias Coeher (vydavatel církevně schváleného časopisu Fatima) k tomu řekl, že sestra Lucie stále a znovu opakuje (naposledy při její návštěvě v Detroitu), že v Medjugorji se nezjevuje Panna Maria. Dal médiím i adresu, na kterou je možné sestře Lucii napsat a zeptat se jí osobně: Sister Lucie De Jesus, Convent De Santa Terres, 3000 Coimbra, Portugal.

Pokud je tedy vizionářka zFatimy proti Medjugorji, není už to navýsost zarážející? (Poznámka pro anglicky mluvící lidi – vyhledejte si to prosím na síti, mnohdy se tato slova Lucie přetřásala ve světě – bohužel v zadubeném slovensku jsme vždy na ocase pravdivých informací)

Oficiální poutě do Medjugorje zakázáno
Pražské a brněnské biskupství varuje před Centrem Věříte

Acebo 08/1990

Oficiální poutě do Medjugorje zakázáno

Prefekt římské kongregace víry, kardinál Ratzinger, upozornil na to, že katolická církev zakázala pořádání oficiálních poutí do jugoslávského Medjugorje. Ve svém dopise kard. Ratzinger připomíná Vatikánům rozšiřované prohlášení jugoslávských biskupů, ve kterém „bylo vyhlášeno organizování poutí a jiných nábožensky motivovaných manifestací za nepovolené“.

Acebo 09/1993

Upozornění farním úřadům

Žádáme všechny farní úřady, aby v kostelech nerozšiřovaly spisy a knihy, které přinášejí nespolehlivou nauku. Stává se, že se pod zbožným titulem často skrývají bludy. Totodoporučení se týká také knih o Panně Marii a jejích zjeveních v Medjugorji, které vydává nakladatelství věřím v Praze. Toto nakladatelství nemá kontakt s žádným biskupstvím ani s ostatními křesťanskými vydavatelstvími a nakladatel takové tituly vydává na svou zodpovědnost. Totéž se týká Zpráv z Medjugorje. V tomto smyslu upozorněte i své věřící.

Zakončení: Tento článek samozřejmě není určen zadubencům, kteří si budou neustále omílat své, kteří nikdy pravdu nehledali a když ji našli ji rychle zavrhli. Tento článek je pro hledající, podvedené a pro ty, kterým víra není ukradená, kteří uvěřili v Krista Pána a chtějí se naučit žít v plnosti víry katolické. Setkáte se totiž i dnes s články, které dávají souvislost mezi Fatimou a Međugorjem, i když tato zjevení jdou ostře proti sobě. Texty o spojování jsou katolíkem znajícím svou víru k smíchu, autorům jde spíše o senzace a reklamu.

Pokud by chtěl někdo studovat hlubší projekt od samotného Biskupa Zaniča, jako ho ipředestřel Vatikánu. No akor bych doporučoval raději se věnovat víře, než si plnit hlavu nepodstatnými věcmi které nevedou ke spáse a zdokonalovat se.

Doslov: Mnozí lidé se odkazovali na exorcistu Gabriela Amortha, který podporoval Medžugorje a jen málokdo ví, že mnohem vyšší exorcista a Biskup v Římě Andrea Gemma, prohlásil, že jde o absolutní ďábelské zjevení.