Bible & desatero Božích přikázání

Já jsem Pán, tvůj Bůh:

Desatero naleznete v Bibli na dvou místech:
Exodus (2. kniha Mojžíšova) 20. kapitola 2.-17. verš a Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova) 5. kapitola 6.- 21. verš.

A Bible?
Pokud si budete chtít pořídit Bibli, zkontrolujte její obsah, kým byla kniha vydána, kdo ji schválil a o jaký překlad se jedná.
Zkontrolujte taky obsah celkové Bible a Boží desatero, které se nachází v knize Exodus (Druhá Mojžíšova) 20, 2-17 druhé přikázání, které zní:

2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.

Pokud je toto Boží přikázání v knize zachovalá a není nahrazená, potom držíte v ruce správnou Bibli.
Bible v Starým zákoně by neměla obsahovat knihu “Bel a Drak” která do Bible nepatří. Tato kniha byla schválena římskokatolickou církvi, stejně jako předělávání Božího desatera, aby si mohli uctívat sochy všech svatých. (Zdroj)
—-

BOŽÍ ZÁKON

(Ex 20,2-17 Český studijní překlad)

ZMĚNĚNÝ BOŽÍ ZÁKON SCHVÁLENÝ PAPEŽEM

(Katechismus Římskokatolické církve)

1. Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 1. V jednoho Boha věřit budeš.
2. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 5. Nezabiješ.
6. Nebudeš vraždit! 6. Nesesmilníš.
7. Nebudeš cizoložit! 7. Nepokradeš.
8. Nebudeš krást! 8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví! 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. 10. Nepožádáš statku bližního svého.
© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS