Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení

Ctěný papež František z katolické církve (biblická nevěstka oděna purpurem a šarlatem) nedávno prolomil mlčení o příchodu Antikrista. Jeho odhalení šokovalo všechny na celém světě a nechalo lidi přemýšlet, co by se mohlo skrývat ve tmě, toulat se ulicemi nebo dokonce s nimi žít, aniž by o tom věděli. Po více než dvě století se katolická církev snažila najít odpovědi na široce znepokojivé otázky: Kdy dojde k vytržení? A stane se to před, během nebo po období zkoušek a soužení, jak je předpovězeno v Bibli? V tomto videu prozkoumáme překvapivé odhalení, které učinil papež František, kdo je Antikrist, a křesťanské přesvědčení o příchodu Antikrista.

TIP: Kompletní plány satana a jeho dětí s těmi, co se klaní pouze Ježíši Kristu

Papež František, široce uznávaný jako vůdce katolické církve, nedávno odhalil, že antikrist je nyní mezi námi. Papež František se drží tradičního křesťanského učení, včetně učení souvisejícího s eschatologií, a své rozsáhlé znalosti o antikristovi čerpá z bible a božských zjevení. To je důvod, proč je přesvědčen, že Antikrist přišel a může hrozit, že brzy zničí svět, a je součástí biblické předpovědi o konci časů. Papež František odhalil, že Antikrist se v současnosti skrývá a čeká na okamžik, kdy se odhalí. I když papež František často zdůrazňuje význam rozlišování a pokračující bitvu mezi dobrem a antikristovým jedem, jeho učení se zaměřuje především na sociální spravedlnost, péči o životní prostředí a milosrdenství.

Nejprve pochopme, kdo je Antikrist. Antikrist má historické a náboženské kořeny, spojené především s křesťanskou teologií. Je to koncept zakořeněný v eschatologii, který studuje konečné časy nebo konečné události. V křesťanské víře je Antikrist často spojován s apokalyptickými proroctvími nalezenými v Bibli, zejména v Novém zákoně. Interpretace Antikrista se mezi křesťanskými denominacemi liší a ne všichni křesťané mají na tuto postavu stejné názory…

Tajemství bezbožnosti
1 A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás,
2 nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím,[1] kázáním[2] nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.
3 Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník[3] a zatracenec… Číst celé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image