Logo
Deponativ
8 dny
Biblické znamení šelmy na čelo, či na ruku plně podporuje #QFS (Quantum Financial System), je totiž též kvantové a tato forma se po uměle vytvořené hyperinflaci (náhradou budou pouze digitální měny) upřednostní pro život těch, co i nadále potřebují nakupovat a prodávat, tedy ti nejvlažnější a silně bezbožní.

Nakupovat a prodávat budou pouze ti, co budou součástí nového kvantového systému, nebo-li QFS, tito obdrží kvantové #ZNAMENÍ ŠELMY, zkráceně #Q .

Plány ohledně fanatické digitalizace nejsou účelem pro vznik ničeho jiného, než vzniku digitálního státu v podobě dokončení hlavního plánu. Hlavní plán je uměle vytvořený krach a #hyperinflace (kupuj draze, ale stále menší množství zakoupených produktů!).

Likvidace hotovosti, hmotné měny v podobě mincí a bankovek bude nahrazena jen a pouze digitální formou, a plně řízena globalisty v čele s nejnovějším a kvantovým nejmodernějším finančním systémem (QFS). Časem bude umožněn nákup a prodej jen těm, kdo skrze QSB (zkráceně Q).

16 Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, 17 takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

18 Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
- Zjevení Janovo 13:16-18

První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.
- Zjevení Janovo 16:2

Abecední pořadí Q také je v číselné číselné pořadí čísla 17. Benedikt XVI. (občanským jménem Joseph Ratzinger, 16. dubna 1927 Marktl - 31. prosince 2022 Vatikán) byl německý katolický duchovní a teolog. Kdo je jeho dnešním nástupcem? Po papeži Františku je věřícími křesťany předpovězena událost, která nahlíží do velmi, velmi blízké budoucnosti, která odhaluje, že papež František nás dovede do velkého soužení, které nikdy nebylo a už nikdy nebude...

Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
- Matouš 24:21

V aktuální době jsme na konci časů, mnozí čekají a jsou i nadále ve víře ne zcela naplněni a víru uchopit se vším všudy. Zahálení, lhostejnost, slabost/vlažnost je do očí bijící. Brzy má nastat mír, ovšem falešný. Brzy se má zjevit ten bezbožník a Písmo upozorňuje, že prvně se zjeví on a nikdo jiný.

Mnozí falešní pastýři a na oko zbožní aktivisté, kteří jsou hlavní škodnou (díky morbidním bludům, podvodům a dalším nebiblickým pastím a svodům!) mění samotnou biblickou skrze bezostyšně lživým tvrzením a návratu prvně Ježíše Krista.

Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
- 1.list Tesalonickým 5:3

Právě takoví využijí všechnu pravdu, i kdyby samotného Písma svatého, obrátí a nazvou právě takovou mocnou lží, literou bez ničeho a odpad. Lží překroucenou z pravdy nalezené v Bible, potom budou nazývat nejzářnějším pravdivým klenotem.

Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím
- 1.list Timoteovi 4:2

Blud ve světě, kdy právě takoví s cejchovaným svědomím a vědomi si vlastních počinů vedených antikristovo smýšlením budou velkou podporou biblické nevěstky, která je opakem Světla, tedy Kristovou nevěstou.

Žijící duchovně, ti, co činí pokání, podporují pravdu a jsou v pravdě, posilňují v pravdě Písma mnohé a nenechají se omezit ani, nevěstkou, ani katolíky, i kdyby nevěstkou oděnou v purpuru a šarlatu a opitou pohárem svého smilství.

Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva
- Zjevení Janovo 17:4

________
Jan 3:33
Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný.
Deponativ
10 dny (E)
Bible, jako Boží slovo, to jediné a nepozměněné Písmo svaté, nebo mrtvá litera ze světa? Právě proto falešní věřící řvou bolestí a hrůzou nad takovými, kteří se neklaní liteře, ale Bohu a oddanosti moudrosti, která není z člověka, ale vznikla díky Duchu svatému, tedy žádnému jinému, než tomu, kterým byli obdarování Ježíšovo apoštolové, kteří nemluvili vlastní řečí, pohanskou, ale moudrostí, která není z tohoto světa, a kterým je Bible, Slovo života, stejně nenahraditelné, jako jen a pouze jeden a jediný přímluvce, prostředník a Spasitel, ten ukřižovaný a žádný jiný.

Ďábel zuří a nemohl Světlo přemoci, ani nikdy přemoci nebude moci. Tak připravil pohanskou sektu některých horlivě oddaných katolíků a jiných bezmocných věrné ve zlu a bludech, kteří tak slouží a rozdělují obyvatele země na ječmen a plevy. Ječmen bude vzat a vytržen nahoru, ale s ječmenem má Pán jiná plány a nemůže ospravedlnit děti Zlého, kterého následovali natolik pyšně a vzpurně plivali na Boží děti, že nepřestali tvořit vzrůstající odpadlictví proti Světlu, kterému se stali oni sami vzdálení a cizí. Takové mnohé zastihne druhá smrt, první je fyzická a druhá je též nevratná, ale věčná na věky věků...

TIPY:

Biblické znamení šelmy na ruku, nebo na čelo, skrze invazivní metodu (kvantové propojení bezbožných se světem démonů):
- https://deponativ.info/thr...

10 důvodů proč jsme opustil (ŘKC/IHS) Římssko-katolickou církev:
- https://deponativ.info/thr...

Svědectví o nebi a pekle:
- https://deponativ.info/thr...

Varovné svědectví před koncem časů:
- https://deponativ.info/thr...

Původ katolické praxe „transsubstanciace“ (eucharistie) je zděděnou verzí staroegyptského rituálu přípravy Osirisových/Baalových koláčů
- https://deponativ.info/thr...

Katolicko-mariánská modlářská nevěstka útočí nejagresivnějšímu bludy:
- https://deponativ.info/thr...

Rozdávali prokleté růžence:
- https://deponativ.info/thr...
#církev #modla #modlářství #pohanství #Nevěstka #křesťanství #křest #Bible #Písmo #Bůh #Světlo #naděj #Duch_Svatý #had #litera #papežství #zdravotnictví #maipulace #strach #VIRUS #záchrana #bezbožnost #digitalizace #nákup #prodej #prodávání #nakupování #hotovost #drak #had #Satan #Lucifer #uecharistie #katolictví #papež #svody #intriky #svědectví #znamení #Ježíš #Kristus #varování #úpadek #odpadlictví #vzpoura #sváry #rozepře #hořkost #duchovno #lhostejnost #slabost
Deponativ
20 dny
Poklady Blatenska
BIBLE BENÁTSKÁ Z UZENIC

Textovou předlohou pro „Bibli benátskou“ (Venezia 1506) byly prvotisky biblí - „Bible česká“ zvaná též „Pražská“ (1488) a pozdější „Kutnohorská bible“ (1489). Původně byla až do 18. století považována za první českou bibli. Tisk byl financován pražskými měšťany a to Janem Hlavsou z Liboslavi, Václavem Sovou z Liboslavi a Burianem Lazarem, kteří si mohli dovolit zadat náročný výtvor tiskárně Hermanna Lichtesteina. V té době ji řídil jeho synovec Peter. Ačkoliv byl katolíkem, přijal tuto nabídku od kališnických patricijů a dokonce celou bibli vytiskl akcentovanou bastardou (písmeny s diakritikou), která musela být speciálně pro tento účel přivezena z Čech. Objednávka putovala do Benátek zejména proto, že domácí tiskárny nedosahovaly takové kvality, aby mohly vytvořit tak náročné dílo. Stejnými literami byly v Benátkách vytištěny ještě dvě česky psaná díla: „Kniežky tyto slovú Zrcadlo“ (Venezia 1506) a „O boji duchovnieho Jeruzaléma s Babylonskými“ (Venezia 1506). Oproti bibli se jednalo o drobné tisky na pouhých 38 listech.

Tento výtisk se dostal do Okresního musea v Blatné z Uzenic na počátku 20. století a převzal jej tehdejší správce Josef Siblík. Překvapivě byl jeho dárcem rolník Josef Janota, avšak jak se tak vzácná kniha dostala do jeho držení, nevíme.

BEZDĚDOVICKÝ POKLAD

Severně od obce Bezdědovice na návrší v lese Dubina nalezl Karel Říha v roce 1997 hromadný nález, takzvaný depot nebo poklad, železných předmětů z doby laténské. Celkem obsahoval 48 celých kovářských výrobků a 137 zlomků, což dohromady vážilo 7, 15 kg. Artefakty byly v hloubce 0,2-0,3 m obklopeny žulovými balvany a překryty velkým kamenem. Předměty byly pravděpodobně zabaleny do tkaniny, která se nedochovala.

Účel uschování předmětů do této skrýše prozrazuje 500 m vzdálené keltské sídliště, kde pravděpodobně žil kovář, který vše ukryl. I když se jednalo o předměty běžné potřeby – kování kol, udidla, nůžky, sekyry, lopatky, kladiva atd. – měly pro něj majetkový význam. Ukryl je pravděpodobně v 2. až 1. stol. př.nl., neboť v té době již keltská civilizace upadala pod tlakem příchozích Germánů a Římanů...

Zdroj: https://app.plantaz-blatna...

#Česko #Bible #Písmo #Písmo_svaté #historie #poklad #Blatensko #Uzenice
Deponativ
21 dny (E)
Babylon

- babylón [-lón, -lon] m. (6. j. -u, -é] 1. místo zmatků, bludiště 2. něco nepřehledného, směsice, spleť, zmatek (podle starověkého města Babylónu (v dnešním Iráku (v. irácký), 80 km j. od Bagdádu), v němž došlo podle biblického vyprávění k zmatení a rozrůznění původně jednotného jazyka)

- babylónština z. jazyk Babylóňanů, obyvatel starověké Mezopotámie; v. též babylón 2.

Z Bible:

‭Jeremiáš 51:45
[45] Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichni o život, až vzplane Hospodinova zuřivost!

‭Zjevení 18:2-6
[2] Ten vykřikl mocným hlasem: „Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! [3] Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“ [4] Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! [5] Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny. [6] Odplaťte jí tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, jí namíchejte dvojnásob!
...
#Babylon #pád #Bůh #hřích #zkáza #zničení #pohamé #zatvrzelost #Nebukadnesar #Bible #Irák #Bagdád #Nevěstka #církev #pohár #smilstvo #svatí #pronásledování #inkvizice #králové
Deponativ
24 dny
Deponativ
24 dny
Deponativ
25 dny
Deponativ
26 dny
Darryl Cherney zpívá o životě a kariéře Donalda Trumpa. Trump se narodil v Queensu jako syn rasistického otce. Dostal píseň od Woodyho Guthrieho, který později odsoudil jeho chování. V mládí Trump projevoval tyranské chování, dokonce praštil učitelku do nosu. Byl poslán do vojenské školy, aby se naučil disciplíně. Poté se vyhnul vojenské službě díky tvrzení, že má ostruhy na kostech. Jeho otec mu dal miliony dolarů na založení vlastní realitní značky. Trump se stal slavným v 80. a 90. letech a postavil mrakodrap s vlastním jménem. Pak skončil v politice a stal se prezidentem. Trump se proslavil svými kontroverzními výroky a akcemi, jako je tvrzení, že Barack Obama se narodil v Africe, a slib, že Mexiko zaplatí za zeď na hranici. Trump také vytváří konflikty na sociálních médiích, ačkoli jeho podniky čelí problémům. Zároveň chce zrušit zdravotní péči pro obyvatele.

#Trump #fakta #TV #svědectví #události #Trumptower #skandály #zajímavosti #fakta #mrakodrap #výroky #prezident #Obama #mexiko #hranice #péče #zdravotnictví #Afrika #rasismus #KKK #píseň #Cherney
Deponativ
1 měsíc
Deponativ
1 měsíc
Deponativ
2 měsíců (E)
Adelaida de Carillo – svědectví o nebi a pekle

O svědectví s Ježíšem, nejen o alkoholu, drogách, cigaretách, lžích, hazardu, hudbě, a dalších jiných duchovních posedlostech v dnešní době...

Video:
- https://deponativ.info/blo...

TIP:
Pečlivě vybíraná autentická a ověřená svědectví o odchodu lidské duše mimo fyzické tělo..
- https://deponativ.info/blo...
#svědectví #prožitek #smrt #zatracení #peklo #konec #zkáza #nebe #varování #lhostejnost #závislost #zábava #duše #tělo # drogy #hazard #alkohol #hudba #modlářství #svět #záchrana #Bible #Desatero #Ježíš #vykupitel #Přímluvce #Spasitel #duchovno #klinická_smrt #mimo_tělo #TIP #video
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Bible přísně zakazuje modloslužbu (3. Mojžíšova 26:1; 5. Mojžíšova 5:9). Jedině Bůh si zaslouží, abychom se mu klaněli a uctívali ho. Ikony nejsou přímluvci před trůnem milosti a nejsou jimi ani svatí, které představují!

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Bible #Boží_Prostředník #Bůh #démoni #duchovní_propast #duchovní_svody #falešná_církev #falešní_věřící #ikonoborectví #ikonografie #katolická_církev #modlářství #modloslužba #náboženství #Písmo_svaté #pohanská_církev #pohanské_bludy #Spasitel #svody #Syn_Boží #uctívání
Deponativ
2 měsíců
Kdo spasí věřící, bez ohledu na víru?

Sami se spasí

Katolická Církev

Marie oddaná Ježíši

Vykupite Ježíš Kristus

2 hlasující
Deponativ
2 měsíců
Odhalení ukazuje, že šelma v podobě papeže znovu uchopí všechnu moc a stejně prohnaně a úlisně bude konat zázraky, jako Jan Pavel II., který přispěl nejen k zázračnému pádu komunismu, přežil vlastní smrt a nechal tiše sesazovat mnohé kněží a jiné vysoce postavené osoby!

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#ai #Bible #duchovní #falešné_světlo #falešný_mír #Jan_Pavel_II #katolická_církev #komunismus #moc #odhalení #papež #papežství #Písmo_svaté #politika #Proroctví #Řím #šelma #šelma_z_moře #šelma_ze_země #Trump_drak #umělá_inteligence #válečné_konflikty #války #VAROVÁNÍ #Vatikán #video #vychytralý_podvod #vzestup_pohanství #zázračná_znamení
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Zákaz model. Nač tedy i nadále Desatero napadat a vytvářet si modly v podobě Vatikánských bludů, jakožto Marií a dalších svodů...
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
S papežem jedině do pekla: papež velkoryse doporučuje anitikřesťanskou techniku označování - tetování!

- https://www.youtube.com/wa...

#Vatikán #papež #František #Bergoglio #značka #označování #znesvěcení #chrám #tetování #manipulace #církev #katolicismus #katolíci #tatoo #drak #video
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Němci sázejí zeleninu před budovou Říšského sněmu, 1946.
Deponativ
2 měsíců
Exkluzivní rozhovor s Robertem Ficem a Milošem Zemanem

- https://www.youtube.com/wa...

#rozhovor #Zeman #Fico #Česko #Slovensko #video
Deponativ
2 měsíců
V celé Africe se lobbisté, filantropové a podnikatelé snaží otevřít kontinent geneticky modifikovaným potravinám. Tvrdí, že GMO mohou poskytnout zázračné řešení dvou největších afrických problémů: hladomoru a malárie. Hlavním propagátorem je Bill Gates, nyní šéf nejmocnější filantropické nadace v historii. Tento film odhaluje, jak se Gatesova nadace stala hlavním sponzorem genetických experimentů probíhajících na kontinentu, a zkoumá možné důsledky jejího počínání.

Gatesova nadace diskrétně provádí výzkum genů manioku a genetické modifikace komárů pro boj s malárií. Tento druh testů je v Evropě zakázán kvůli potenciálním rizikům pro zdraví a životní prostředí. Proto se pokusy místo toho provádějí v Africe.

Financováním vývoje GMO v Africe je Africe vnucován neoliberální model rozvoje a nadvlády korporací, který ji otevírá globálnímu agrobyznysu. To je nový svět filantrokapitalismu, kde humanitární pomoc má zatvrzelou pachuť byznysu, hladové programy jsou často záminkou k zavádění GMO a veřejné investice mohou sloužit soukromým zájmům...

- https://www.youtube.com/wa...

#potraviny #GMO #modifikace #společnost #zdraví #dokument #odhalení #BillGates #Afrika #finance #malárie #děti #očkování #gen #filantrop #film #video
Deponativ
2 měsíců (E)
Nové údaje z Orange County v Kalifornii (2015) naznačují, že 40 až 60 % dětí na některých školách není očkovaných. Tento nedostatek očkování může být považován za oběť úspěchu, protože v zemích, kde jsou spalničky běžné, se očkování stalo běžnou praxí. Autor rozhovoru vyjadřuje frustraci nad úmrtími dětí, která by mohla být zabráněna pomocí vakcín. Zdá se, že nedostatek vakcín postihuje především africké země, které trpí také dalšími chorobami, jako je malárie. Autor zdůrazňuje, že je netrpělivý a přikládá velký význam boji proti těmto chorobám. Celý rozhovor s neznámou osobou je možné poslechnout na kanadské televizi CBC v programu One on One...

- https://www.youtube.com/wa...
#BillGates #očkování #gen #DNA #modifikace #čipování #Antikrist #zdraví #zdravotnictví #globalisté #manipulace #média #VIRUS #varování #past #neočkujse #otevřeteoči #video
Deponativ
2 měsíců
Zajímavé, jak vše, vlastně úplně cokoliv, co společnost nežádá je snadno realizovatelné, ale kdyby společnost žádala cokoliv, nejde zařídit absolutně nic, nebo jen klamný obraz oné realizace..

#Vatikán #papež #stvoření #příroda #modlářství #manipulace #logo #žába