Články Video

Čína připravuje svět pro dematerializaci hotovosti a vynucování přijetí znamení šelmy, kvantového tetování na čelo, či na ruku (BRICS)

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Čína se soustředí na vytvoření digitální verze své měny, jüanu. Tento krok je zaměřen na kontrolu občanů a ohrožení dominanci amerického dolaru. Cílem Číny je nahradit hotovost digitální měnou, která bude pod kontrolou vládní centrální banky. Plánuje se, že v budoucnu se Čína stane bezhotovostní společností, kde lidé budou používat digitální měnu namísto hotovosti. Tímto způsobem bude čínská vláda mít možnost sledovat finanční transakce lidí a získávat údaje o jejich chování. To umožní úřadům sledovat výdaje lidí v reálném čase a zasáhnout proti aktivistům za lidská práva nebo náboženským skupinám. Digitální centrální banka bude schopna nahlédnout do každé transakce, kterou každý provádí 24 hodin denně, což zvyšuje obavy ohledně ochrany soukromí. Tento přístup je bezprecedentní a vyvolává obavy o potenciální zneužití osobních údajů.

Čínská vláda investuje do technologií, které umožňují sledování a ovládání obyvatelstva. Tato schopnost je novinkou a představuje výzvu pro USA a další zahraniční společnosti působící v Číně. Čínská vláda se snaží vytvořit vlastní digitální měnu, která by vytlačila americký dolar z mezinárodního oběhu a získala tak větší světový vliv. To vytváří obavy ohledně kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Pro USA je tato čínská iniciativa důležitým krokem, kterým se Čína stává konkurencí v oblasti finanční technologie. Čínská vláda se zaměřuje na dlouhodobou strategii a neomezuje se na krátkodobé plány. Je třeba se dostatečně připravit na to, co nás čeká v blízké budoucnosti.

ODHALENÍ: Znamení, bez kterého nebudou moci lidé nakupovat a prodávat

Čínská komunistická vláda rozdala více než šest milionů dolarů ve formě digitální měny svým občanům jako součást série zkoušek po celé zemi. První testování bylo uskutečněno v Pekingu, kde obyvatelé měli možnost používat dvě vládní bankovní aplikace k testování digitálních plateb. Čína plánuje dále rozvíjet svou suverénní digitální měnu, kterou někteří v USA obávají se, že by mohla umožnit obcházení ekonomických sankcí. Existuje obava, že tato forma platby by mohla posílit spolupráci mezi Čínou a zeměmi, které jsou pod sankcemi, a že by mohla být využívána režimy s autoritářským zázemím ke sledování občanů. Existuje obava, že Čína by mohla sdílet technologie s podobnými režimy po celém světě, aby posílila svou sledovací schopnost a ovládala své občany i občany jiných zemí.

Šelma vystupující ze země

11 Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak.
12 Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila.
13 Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem.
14 Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
15 Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli.
16 Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo,
17 takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
Zjevení Janovo 12:17

První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.
Zjevení Janovo 16:2

A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou
Zjevení Janovo 19:20

 

Čínská vláda provádí opatření k omezení svobody občanů na mnoha frontách. Omezují právo shromažďování, náboženskou svobodu a politické projevy, zakazují kritiku vlády a potlačují veškeré projevy nesouhlasu. Příkladem je situace v Hongkongu, kde ve snaze kontrolovat obyvatelstvo a jeho pohyb omezují i sociální média, která přidělují uživatelům body. Pokud nedosáhnou určitého skóre, není jim dovoleno cestovat. Toto opatření je již zavedeno a pokud se blízká budoucnost bude vyvíjet stejným směrem, je možné, že vláda bude mít kontrolu nad tím, jak lidé nakupují a prodávají, a dokonce budou být vyloučeni z trhu. Tato moc je posílena digitální měnou, kterou vláda může vypnout a omezit přístup k finančním zdrojům. To vše je připomínkou, že se podobná situace může stát i jinde než v Číně.

Federální rezervní systém vypracoval studii o digitální měně pro USA. Důvodem je obava, že Čína by mohla získat převahu nad USA a stát se světovou měnou. Digitální měna by umožnila vládě převzít kontrolu. V současnosti dochází ke vzestupu bitcoinu a dalších digitálních měn, což vede k náhlému obohacení některých lidí. Federální rezervní systém se snaží chránit americký dolar jako světovou měnu, na které jsme závislí. Ale toto utrácení si dovoluje pouze proto, že máme světovou digitální měnu. Čína čeká, až tato situace skončí a chce na světové scéně prosadit svou digitální měnu. To by však vedlo k omezení svobody a možnosti kontroly ze strany vlády. Následně by bylo omezen přístup k této digitální měně a lidé by byli ovládáni vládou. To by splňovalo biblický verš, který mluví o nemožnosti koupit nebo prodávat bez značky/znamení šelmy.

Nejpopulárnější trendy dnes

Related Posts

Ukrajina je skutečně o boji dobra se zlem. Pokud padne, bude Slovensko ve velkém nebezpečí!


Život civilistů na ukrajinských územích v blízkosti fronty je často velmi děsivý – žijí bez elektřiny, plynu, internetu a mobilního spojení. Ve stabilnějších regionech, například na levém břehu…

Na otce Stěpana opakovaně tlačila ruská policie a FSB, aby se přestěhoval do moskevského patriarchátu. Řekl jim, že nemůže zradit svou přísahu a komunitu…


Podle organizace Forum 18 se minulý čtvrtek na jedné z vesnických ulic objevilo umučené tělo ukrajinského kněze, který byl zadržen ruskými okupačními silami, a podle nepotvrzené zprávy měl…

Doba konce a poslední varování, kdy Syn zatracení již dorazil, ale lidé to nevidí…


Čas pokračuje a svět, jak ho známe, se neustále mění. Cítí se, že něco významného je na obzoru, a tento pocit je hluboce zakotvený vědomí, že události popsané…

STOP antivlasteneckým dezinformacím: Proč Rusko napadá Ukrajinu


Ruská invaze do Gruzie v roce 2008. Stejně jako celá válka mezi Ruskem a Ukrajinou od roku 2014, kterou lze nalézt na webu Basi Svítání. K získání přístupu…

Mar Mari Emmanuel o Donaldu Trumpovi


Z textu se zdá, že autor se zamýšlí nad otázkou identity a postavení jednotlivce ve společnosti. Vyjádřeny jsou i pocity závislosti na autoritách a potřeba pomoci. Autor se…

Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)


Katolická církev může sledovat své dějiny přinejmenším od velkého schizmatu v roce 1054. V této době se východní pravoslavná církev rozdělila s římskokatolickou církví. Předtím mezi oběma náboženstvími…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here