Mar Mari Emmanuel o Donaldu Trumpovi

Z textu se zdá, že autor se zamýšlí nad otázkou identity a postavení jednotlivce ve společnosti. Vyjádřeny jsou i pocity závislosti na autoritách a potřeba pomoci. Autor se dobrovolně označuje za nejslavnějšího člověka na světě, přičemž se odvolává na to, že někdo žádal o jeho názor na to, kdo je skutečně slavný. V reakci na to autor uvádí, že odmítl tušit, že sám je ve skutečnosti tím nejslavnějším.

Text obsahuje také pasáž, která zdánlivě kritizuje politické vztahy mezi Čínou a Austrálií, a naznačuje, že Austrálie je pouze loutkou Ameriky. Tato část textu se dotýká událostí, kdy čínský velvyslanec varoval australskou vládu před důsledky jejich rozhodnutí a naznačil, že jsou závislí na Americe. Autor zde vyjadřuje obavu, že australský premiér by nebyl schopen odolat tlaku amerického prezidenta a pod voláním věrnosti by přijal vlastní agendu, aniž by se ptal na vůli občanů.

Celkově vzato, text předkládá názory na otázky identity, závislosti na autoritě, a vztahům mezi politickými mocnosti. Je však důležité si uvědomit, že text je popisem určitého scénáře nebo dialogu a není možné zakládat na něm jakékoli faktické informace…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image