Doba konce a poslední varování, kdy Syn zatracení již dorazil, ale lidé to nevidí…

Čas pokračuje a svět, jak ho známe, se neustále mění. Cítí se, že něco významného je na obzoru, a tento pocit je hluboce zakotvený vědomí, že události popsané v knize Zjevení se mohou brzy naplnit. Znamení doby jsou stále častější – přírodní katastrofy, války a národní rozpory jsou stále běžnější. Technologie, která byla považována za symbol pokroku, nyní rozděluje lidstvo více než kdy dříve. Svět je rozdělený více než kdy dříve, s protestujícími skupinami a národy, které se staví jedni proti druhým. Je pravděpodobné, že v roce 2024, který je volebním rokem jak v USA, tak v mnoha dalších zemích, se tato polarizace ještě prohloubí. Lidé budou muset zamyslet na stávající stav světa a rozhodnout, jaký směr si přejí jejich společností a politika, aby se vydaly.

Rozpory a válečné konflikty jsou středem pozornosti. Tyto rozdíly často souvisejí s politickými, ekonomickými a sociálními otázkami, které komplikují snahy o nalezení jednotného řešení. Otázkou je, zda se blížíme ke splnění příchodu Antikrista. Bible nám vysvětluje, že Antikrist se představí jako mírumilovný člověk a charismatický vůdce, který dokáže řešit konflikty a sjednotit lidi. Očekávaný stupeň moci a klamu, kterým Antikrist ovládne, je ohromující, zejména vzhledem k dnešnímu rozdělení světa. Antikrist je schopen sjednotit lidi různých národností, jazyků a náboženství, což je pro nás zázračné. Dokáže přesvědčit lidi, aby se vzdali svých přesvědčení a víry, které jsou jim drahé. Podle 2. Korintským 4:4 je Satan schopen oslepit mysl těch, kdo nevěří, aby jim nezasvítilo slavné světlo evangelia. Tato skutečnost nás vede k otázce, zda je Satan schopen oslepit celý svět a co by to mohlo zastavit.

Text zdůrazňuje významný titul, kterým je označován Satan. V 2. Korintským 4:4 je zmíněno, že Satan dostal titul Bůh tohoto světa, což naznačuje jeho obrovský vliv nad světem, ve kterém žijeme. Text poukazuje na Satanovu nadvládu nad zemí a jejími obyvateli. Je zjevné, že existuje zlo a negativní síly působící ve světě. Označení Bůh v tomto kontextu však neznamená, že Satan je božstvo srovnatelné s Bohem všemohoucím. Spíše je to uznání jeho dočasné autority a vlivu nad morálními a společenskými hodnotami světa.

Text dále připomíná situaci, kdy Satan představil Ježíši Kristu všechna království světa a nabízel mu jejich nádheru výměnou za uctívání. Tím ukazuje, že tyto království byla pod jeho kontrolou a mohl je nabídnout Ježíši. Podobným způsobem nebude mít problém nabídnout svou moc a vliv Antikristovi, až se objeví na světové scéně. Text zdůrazňuje klamnou moc, kterou Satan ovládá a jehož cílem je odvést lidi od pravdy. Satan bude poháněn energií ze samotného Pekla, když Antikrist přijde na svět. Historicky byl pouze jeden člověk schopný dosáhnout toho, co Satan a Antikrist dokážou.

Závěrem text upozorňuje na nebezpečí a vliv Satanovy moci a jejich cíl vykonávat svou agendu a odvrátit lidi od pravdy. Satan a Antikrist budou mít tak silnou energii a moc, kterou nikdo dosud nedokázal získat v dějinách světa. Tato informace je důležitá pro pochopení toho, jak mocné a klamné může být Satanovo působení a jak důležité je držet se pravdy a odolat jeho svodům a podvodům.

V textu se hovoří o příchodu Antikrista, který bude vést válku proti svatému Božímu lidu a spustí úroveň pronásledování a mučednictví, kterou svět ještě nezažil. Antikrist vykonává velká znamení a zázraky, dokonce svolá oheň z nebe. Jeho cílem je oklamat vyvolené pomocí falešných zázraků, aby předvedl svou nadpřirozenou moc. Antikrist manipuluje světovou ekonomikou a ovládá obchod takovým způsobem, že nákup nebo prodej je nemožný bez oddanosti k němu symbolizovanou znamením šelmy. Tímto způsobem Antikrist získává kontrolu nad životem jednotlivců a svobodami.

Podle Bible je předpovězen pád Antikrista a jeho konfrontace s králem králů v bitvě u Armagedonu. To povede k jeho porážce a věčnému soudu. Text zdůrazňuje, že příchod Antikrista není jen momentální, ale že jeho duch již působí ve světě. Je uveden biblický odkaz, který naznačuje, že Antikrist je již aktivní.

Text také popisuje Antikrista jako unikátní postavu, která je mezi všemi historickými postavami. Dále se zmiňuje o tom, že mnoho lidí má omylnou představu, že vláda Antikrista začne až poté, co se objeví na světové scéně. Naopak, Bible nám učí, že jeho duch působí již nyní.

Celkově text upozorňuje na nebezpečí a nepředvídatelnost, které přináší příchod Antikrista. Varuje před jeho klamnými znameními a manipulací, a vyzývá nás k ostražitosti a připravenosti na konfrontaci. Zároveň text připomíná, že Antikristova moc a vláda jsou omezené a že bude nakonec poražen a souzen.

Konflikty a napětí, které vidíme po celém světě, mohou být předzvěstí významných bitev, které se podle proroctví objeví v posledních časech. Časté a intenzivní přírodní katastrofy, jako zemětřesení, hurikány a hladomory, mohou být porodními bolestmi, o nichž Ježíš hovořil jako znamení blížícího se konce. Vzestup falešných proroků a Mesiášů, kteří svádějí lidi na scestí, je varováním z písma. Mnoho církví je vedených falešnými proroky, kteří rozmělňují Boží slovo, a je znepokojující, že tyto církve jsou stále plné následovníků. Rostoucí odpadlictví od víry mezi mnoha věřícími je znamením blížícího se konce, stejně jako celosvětový tlak na sjednocenou ekonomiku a pokrok v technologii, který by mohl umožnit znamení šelmy, jak je popsáno ve Zjevení. Také evangelium, které se šíří pomocí internetu a globální mise, podle Matouše 24,14, se blíží naplnění.

Text pojednává o povaze Ježíše Krista jako všemohoucího Pána a vládce nad celým stvořením. Jeho jméno je popsáno jako slovo Boží a je následováno nebeským vojskem na bílých koních. Ježíš Kristus je vyobrazen jako nositel ostrého meče, kterým poráží národy a vládne jim železnou holí. Zmiňuje se také o tom, že Ježíš Kristus šlape po lisu na víno, což symbolizuje jeho zuřivost a hněv jako všemohoucího Boha. Termín “pantokrator” je převzat z řečtiny a odkazuje na všemohoucnost Ježíše Krista a jeho roli jako Nejvyššího Pána nad celým stvořením. Text též poukazuje na to, že existují lidé, kteří se považují za mocné a páchají zlo ve světě, ale ve srovnání s Ježíšem Kristem jsou nepatrní…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image