Fakta o Satanovi, která mnoho lidí neví

Příběh o prvním hříchu je popsán v knize Genesis, která začíná v zahradě Eden. Bůh stvořil Adama a Evu a dal jim vše, co potřebovali. Ale zakázal jim jíst ze stromu poznání dobra a zla. Jednoho dne had přemluvil Evu, aby jedla ze zakázaného stromu a ona dala trochu i Adamovi. Tímto jednáním vstoupil hřích do světa. Adam a Eva byli vyhnáni z Edenu a zažili hanbu a vinu. Příběh zdůrazňuje, že zlo již existovalo v podobě Padlého hada Lucifera, který zpochybnil Boží přikázání. První hřích měl zničující následky a Adam a Eva se museli vypořádat s krutou realitou padlého světa…

DNEŠNÍ TRENDY

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here


Warning: Undefined array key 20 in /web/htdocs/www.deponativ.info/home/www/blogy/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php on line 403

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image

© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS