Fakta o Satanovi, která mnoho lidí neví

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Příběh o prvním hříchu je popsán v knize Genesis, která začíná v zahradě Eden. Bůh stvořil Adama a Evu a dal jim vše, co potřebovali. Ale zakázal jim jíst ze stromu poznání dobra a zla. Jednoho dne had přemluvil Evu, aby jedla ze zakázaného stromu a ona dala trochu i Adamovi. Tímto jednáním vstoupil hřích do světa. Adam a Eva byli vyhnáni z Edenu a zažili hanbu a vinu. Příběh zdůrazňuje, že zlo již existovalo v podobě Padlého hada Lucifera, který zpochybnil Boží přikázání. První hřích měl zničující následky a Adam a Eva se museli vypořádat s krutou realitou padlého světa…


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here