Kdo jsou Gog a Magog? Jedna z nejpozoruhodnějších biblických předpovědí

Kapitoly 38 a 39 knihy Ezechiel předpovídají invazi severních národů do Izraele. Tyto kapitoly popisují, že tato invaze přijde jako bouře a přikryje zemi jako mrak. I když Izrael bude zdánlivě odsouzen k záhubě, Bůh se přimluví a pomůže jim. Podle veršů 8-16 z 38. kapitoly přijde tato invaze v posledních letech a Izrael bude obýván lidmi, kteří byli přivedeni zpět z meče a shromážděni z různých národů na izraelských horách. Invaze bude mít za cíl přemoci a vyplenit izraelské vesnice, které jsou bez zdí a brány, a také získat kořist od lidí žijících v bezpečí. Vyprávění naznačuje, že se do invaze zapojí mnoho národů, včetně Šeby, Dedánu a kupců z Tarsiše. Celkově je tato předpověď invaze do Izraele jedním z nejzajímavějších a těžce pochopitelných proroctví v Bibli…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image