Putin zavede konečný světový řád pro konec časů

Toto video poukazuje na proroctví šejka Imrana Hossaina, muslimského mudrce, který předpověděl příchod prezidenta Vladimira Putina – svět je na pokraji nového světového řádu! Video vysvětluje, proč se Írán setkal s Ruskem – setkání prezidenta Embrahíma Raisiho s Putinem a o čem spolu hovořili.

Tisíce let lidstvo formuluje zákony, pravidla a dohody jako základ pro mír a bezpečnost ve světě. Bůh jmenuje lidi, kteří mají tuto velkou práci vykonávat, jako například Kýros Veliký, který založil první světový řád s vlastními lidskými právy a je uznáván jako hrdina židovského národa za osvobození Židů od zajetí Babylónu. Kýros je také popisován jako spravedlivý dobyvatel v Koránu, který přinesl svobodu od tyranského útlaku jak na západě, tak na východě. V Bibli je také nazýván předmětem Božího prozřetelnosti a prorok Izajáš ho nazývá nástrojem Božím. I když Kýros nebyl prorokem, Mesiášem ani poslem, byl zveleben skrze moc Boží…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image