Duchovno Video

Válka Hamasu proti Izraeli a červené jalovice

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Evangelium Ježíše Krista.

Dnešní den je dnem spásy. Proč by někdo chtěl oddalovat nejdůležitější
rozhodnutí svého života, které se týká věčného života?
Kdybys dnes zemřel, půjdeš do nebe, anebo ne?
To je otázka, která si zaslouží odpověď!

1.list Korintským 15:1 – 4 Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal – jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písma, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých, podle Písma.

Evangelium, neboli “dobrá zpráva”, představuje, že náš dluh byl zaplacen;
trest smrti byl zaplacen, a my jsme úplně svobodní!

Zde je evangelium Ježíše Krista:

Pán Ježíš nám dává příklad na malém dítěti v tom, že nám ukázal, jak se kvalifikovat (neboli dostat se) do nebe.
Ježíš přivedl na scénu malé dítě, aby nám ukázal, jakým způsobem sedostat do nebe.
Jeden musí mít důvěru v Pána Ježíše Krista tak velkou a nevinnou, jakou má malé dítě ke svým rodičům.

Matouš 18:3 „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti,
vůbec do nebeského království nepřijdete.”

Toto je cesta ke spáse, která je tak jednoduchá, jako je abeceda pro děti.

A. Přiznej, že jsi hříšník. Toto je počátek lítosti, která nás vede k opravdovému pokání a realizaci toho, že jsme zhřešili proti svatému Bohu. Zde dochází ke změně našeho srdce a mysle, zde nás Bůh duchovně regeneruje (občerstvuje).

Římanům 3:10 Jak je psáno: „Nikdo není spravedlivý, není ani jediný.

Římanům 3:23 Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Všichni jsme se bez rozdílu narodili jako hříšníci, a proto se musíme narodit podruhé, narodit se duchovně, abychom se dostali do království božího.

Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Zde je špatná zpráva, že odplatou (mzdou) za hříchy je smrt; jinými slovy to představuje, že jsme za naše hříchy dostali trest smrti.

Naštěstí je zde dobrá zpráva:
Darem Božím je věčný žívot v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Efezským 2:8-9 Touto milostí jste skrze víru spaseni.

Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.

B. Uvěř ve svém srdci, že Ježíš Kristus zemřel za tvé hříchy, že byl pohřben, a že třetího dne vstal z mrtvých. Pokud opravdově uvěříš všemu, co představuje druhá Boží osoba, Ježíš Kristus, pak budeš spasen.

Římanům 10:9-10 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.

C. Zavolej na jméno Páně, zavolej na Pána Ježíše Krista, aby tě zachráníl,
aby tě spasil!

Každý člověk, který se kdy narodil na této zemi, od Adama, až do toho posledního člověka, padne na kolena a prohlásí svými ústy, že Ježíš Kristus je Pán, tedy Pán pánů a Král králů!

Římanům 14:11 Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“

Neodkládej to na zítřek, ale udělej to dnes.

Římanům 10:13 „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“

Zde je příklad modlitby, jak se obrátit k Bohu se svou prosbou o spásu své duše:

“Bože, jsem hříšník. Omlouvám se za své hříchy. Chci se obrátit od svých hříchů, chtěl bych se jich zbavit. Věřím, že Ježíš Kristus je Synem Božím;
Věřím, že On zemřel na kříži za mé hříchy a že byl pohřben a vzkříšen k životu. Vkládám svou víru v Ježíše Krista, jako svého Pana a Spasitele; důvěřuji pouze v Jeho prolitou krev, na záchranu své duše. Děkuji, Pane Ježíši, že jsi mě zachránil. Amen.

In His Love Ministries

Děkujeme všem za podporu služby Stanislava Strunce.
Nebo hoden jest dělník mzdy své. Lukáš 10:7 a Gal.6:6
Pro jeho podporu je účet v Česku: Fio banka 2202519870/2010
IBAN: CZ6220100000002202519870
BIC: FIOBCZPPXXX

Nejpopulárnější trendy dnes

Related Posts

Ukrajina je skutečně o boji dobra se zlem. Pokud padne, bude Slovensko ve velkém nebezpečí!


Život civilistů na ukrajinských územích v blízkosti fronty je často velmi děsivý – žijí bez elektřiny, plynu, internetu a mobilního spojení. Ve stabilnějších regionech, například na levém břehu…

Doba konce a poslední varování, kdy Syn zatracení již dorazil, ale lidé to nevidí…


Čas pokračuje a svět, jak ho známe, se neustále mění. Cítí se, že něco významného je na obzoru, a tento pocit je hluboce zakotvený vědomí, že události popsané…

STOP antivlasteneckým dezinformacím: Proč Rusko napadá Ukrajinu


Ruská invaze do Gruzie v roce 2008. Stejně jako celá válka mezi Ruskem a Ukrajinou od roku 2014, kterou lze nalézt na webu Basi Svítání. K získání přístupu…

Mar Mari Emmanuel o Donaldu Trumpovi


Z textu se zdá, že autor se zamýšlí nad otázkou identity a postavení jednotlivce ve společnosti. Vyjádřeny jsou i pocity závislosti na autoritách a potřeba pomoci. Autor se…

Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)


Katolická církev může sledovat své dějiny přinejmenším od velkého schizmatu v roce 1054. V této době se východní pravoslavná církev rozdělila s římskokatolickou církví. Předtím mezi oběma náboženstvími…

Vladimir Putin – KGB Agent


Vladimir Putin má zajímavou a kontroverzní minulost, protože 15 let sloužil jako špion v nechvalně proslulé KGB. Kolik toho ale o jeho činnosti jako agenta v terénu během…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here