Co je nutné vědět o posledních dnech podle Bible pro věrné i Vatikánsko-mariánské modláře

Matouš 24:3-10 popisuje Ježíšovu odpověď na otázky svých učedníků týkající se znamení jeho příchodu a konce světa. Ježíš varuje, že mnoho lidí bude přicházet a tvrdit, že je Kristus, a tím svedou mnohé. Také poukazuje na války a zvěsti o válkách. Ježíš však vyzývá své učedníky, aby se neleknuli a upozorňuje, že tyto události musí nastat, ale konec ještě nepřijde. Kromě toho předvídá pronásledování věřících, které povede až ke smrti, ale projevuje přesvědčení, že vítězství přijde kvůli jeho jménu. Matouš 24:3-10 přináší důležitou prorockou řeč, která podrobně popisuje události před Ježíšovým druhým příchodem a zdůrazňuje potřebu pevné víry a vytrvalosti v době pronásledování.

Proroctví se často zaměřují na kataklyzmatické události, přírodní katastrofy a vesmírná znamení, což jsou důležité, ale někdy stínějí jiné pravdy. Jednou z těchto pravd je pronásledování křesťanů, které bylo předpovězeno a které je nedílnou součástí jejich zkušeností. Ježíš v Matoušově evangeliu jasně varoval své následovníky, že budou pronásledováni, nenáviděni a dokonce i zabíjeni kvůli svému vyznání. Toto pronásledování není jen historickým jevem, ale realitou i dnes. Křesťané jsou po celém světě pronásledováni, církevní budovy jsou napadány, křesťané jsou zatýkáni, mučeni a dokonce unášeni kvůli své víře. V roce 2021 zažilo více než 360 milionů křesťanů pronásledování a diskriminaci. Tato tendence přehlížet pronásledování v eschatologických diskusích může být způsobena nepříjemnými pocity spojenými s tímto tématem. Pronásledování není v souladu se populárními poselstvími prosperity a útěchy, ale je realitou, která přetrvává a zesiluje.

Tento text mluví o pronásledování věřících a jejich spojení s Kristem. Je zdůrazněno, že pronásledování není příjemné, ale spíše náročné a zneklidňující. Věřící jsou vyzýváni konfrontovat se s cenou následování Krista ve světě, který je nepřátelský vůči jeho učení. Je zde také důraz kladen na to, že Ježíš se nevyhýbal tématu pronásledování a výzev, které jeho následovníci budou muset čelit. Skrze příklady a učení v Novém zákoně je potvrzeno, že pronásledování je součástí nošení jména Kristova. Apoštolové, včetně Pavla, Petra a Jana, hovořili o utrpení pro Krista jako o výsadě a svědectví své víry, nikoli jako o porážce. Celkově je důležité si uvědomit, že pronásledování je neoddělitelnou součástí křesťanského života…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image