Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)

Katolická církev může sledovat své dějiny přinejmenším od velkého schizmatu v roce 1054. V této době se východní pravoslavná církev rozdělila s římskokatolickou církví. Předtím mezi oběma náboženstvími nebyl tak výrazný rozdíl. Pravoslavná církev se nazývala “pravoslavná”, protože věřila, že to, co ONA má, je pravda, a katolíci se nazývali “katolíci”, protože věřili, že jsou univerzální církví nebo církví nerozdělenou. Obě se rozešly, aby šly svou vlastní cestou, ale od té doby se v církvi objevilo MNOHEM více rozdělení. K protestantské reformaci došlo v 16. století. V době Martina Luthera mnoho protestantů opustilo církev. Založili církve, jako je luteránská církev a později baptistická církev. Všechny tyto církve si vzaly za vzor katolickou církev, a dokonce i protestanti, kteří nechtěli mít se způsoby katolické církve vůbec nic společného, formovali své církve k obrazu katolických církví.

Ježíš tyto církve nezaložil. Ježíš volá lidi MIMO církev, aby se oddělili a nechali se vést NÍM, ne muži v církvi. Lidé, kteří chodí do církve, si utvářejí své představy od JINÝCH MUŽŮ, kteří jsou v těchto církvích. Církev je v nevěře. Chci vám přečíst, co se píše ve Zjevení o katolické a protestantské církvi. Nachází se to v 17. kapitole Zjevení, začnu od 5. verše: “A na jejím čele bylo napsáno jméno: “TAJEMSTVÍ, BABYLÓN VELIKÝ, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.” Viděl jsem tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. A když jsem to tu spatřil, žasl jsem s VELKÝM úžasem.”

Důvodem, proč se pisatel tohoto textu podivil, je to, že by ho ani za milion let nenapadlo, že lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, budou ve skutečnosti proti Bohu a proti křesťanům. Tento muž se jmenoval Jan, a když měl Jan svá vidění, Ježíš mu odhalil, jak katolická církev, která říkala, že je tou jedinou pravou a univerzální církví, svedla na scestí TAK mnoho církví. Velmi se divil, protože právě ti lidé, kteří o sobě říkají, že jsou křesťané a věřící, jsou ti, kteří jsou NEJVÍCE proti Bohu.

Katolická církev je Matkou nevěstek, protože ona je ta, která přišla od počátku, která byla počátkem (protestantsko-katolické) Nevěstky, a katoličtí protestanti následovali její cesty, jsou jako její děti.

Povzbuzuji vás, abyste NEBYLI součástí katolické církve, protože JEŽÍŠ VÁS MILUJE a chce, abyste měli věčný život. ON chce být vaším Pastýřem. ON vás chce vést. Pokud však půjdete cestou katolické církve nebo jejích dětí, budete vedeni do tohoto smilstva, které je proti Bohu a je proti Jeho dětem. Děti Páně, ty Ho následují, ty Ho milují, ty jsou JEHO ovce. A ti, kdo milují Ježíše, následují Beránka všude, kam ON jde! Ale ti, kdo následují církev, jsou v nevěstinci a následují svého otce, kterým je ďábel. Jste součástí Ježíše a JEHO církve? Nebo jste součástí této Nevěstky? Kéž je Ježíšova milost s vámi…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image