Vznik Katolické církve

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který pravil: Vyjděte z něho, můj lidu, abyste se neúčastnili jeho hříchů a abyste nedostali z jeho ran. Zjevení Janovo 18:4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image