Logo
Svobodný křesťan
21 hod.
Příklad znázorňuje působení falešných proroků a vlků v rouše beránčím. Nechápaví, nic nevidoucí a neslyšící, spory vyvolávající, rozepře a překřikování podporující, falešností za zavřenými okny kralující. Ti všichni a jim podobní jsou Světlu těžce ohavní, vždyť co nachází se mimo Světlo Pravdy a Dobroty, z Tmy nepocházejíce, než vše to cizí, to raději upřednostňujíce

Falešní proroci jsou elementem čistě negativním, extrémně manipulativním. Jejich jediným cílem je plně řídit a kontrolovat své vlastní ovladatelné stádo slabomyslných lidí, tedy nerozumně důvěřující všemu, co se tzv. (obrazně řečeno) výrazně blýská!

Následuje komformní příklad, poutající směrem hlavními záměry takovýchto jedinců, dostávající svůj dočasný zájem, respekt a další výhody, především vlivové a majetnické, do času nevyhnutelných usvědčení z praktikování křivopřísežnictví, zájmově obecných porušování, jejich skrývání a přesidlování svých aktivit do jiných, pečlivě vybíraných teritoriálních míst., umožňující nejvhodnější podmínky, umožňující maximální možnou kontrolu davu, či vhodnost manipulačních aktivit cílený širokoué veřejnosti. Různé formy prostředků nehrají roli - záměr vždy zůstává neměnný.

Příklad objasňuje počínání falešného proroka ovládajícího jednotlivce, či celé komunitné skupinky, či velké davy jednoduchými, ale protřelými prkatikami k získání jejich zájmu získávaném převážně v intrikami a špinavými společenskými hrami, tedy čistými manipulacemi.

Za minutu explodující hrnec plný páry, vyvolává obavy o vbezpečnost. Napjatou situaci může snadno falešný prorok zinkasovat pro využití na svou stranu za účelem ovládání. Falešný prorok, který případné situace hodlá využít začne z okna hlásat, že on je tím prorokem, kterého musí člověk následovat a plně mu svěřit maximální důvěru. Tento pseudo prorok předpovídá svému oslovenému shromáždění explozi, jako důkaz svého proroctví, která se mu dala poznat ve své mysli v osobním vidění. Do minuty natlakovaný hrnec měl vybouchnout a ona exploze se také odehrála. Přítomní přihlížející s podivem lživé svědectví potvrzují. Svedení náhle obhajují slova "proroka" v jeho prospěch. Myšelnka, dle jeho vlastních slov se naplnila. Názorný příklad falešného proroctví.

Vlk v rouše beránčím bude též velmi rád, mezi všemi těmi ovcemi hlásat, jak moc rád se stane stejnou ovcí, jako jeho voliči, potom, co bude zvolen. Proces spuštěn.

Podle ovoce je poznáte.

Varujte se před falešnými proroky

15 Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. 16 Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? 17 Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. 18 Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 19 Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. 20 A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Matouš 7:15-20

#Bible #Evangelium #proroci #ďábel #svůdce #zkaženost #ovoce #lež #manipulace #zvrácenost #faleš #pokušení #lest #klam #svod #blud #odvrácení #pokání #naděje #spása
Církví Boha živého
9 dny (E)
Bůh dal, aby Jím vybraná prostřednice Marie porodila Syna člověka, Vykupitele, jediného a nenahraditelného Spasitele, Prostředníka a Přímluvce. Prostřednice Marie a její plné odevzdaní se Bohu (nikoliv člověku ve smyslu model v podobě katolické Královny atp. - svod!) vděčíme za to, že mohla porodit našeho Spasitele a Krále a porozumět mnoha faktům....

ČÍST CELÉ:
- https://deponativ.info/blo...

TIP:
Skutečné znamení šelmy na ruku, či na čelo, bez kterého žádný člověk nebude moci nakupovat, ani prodávat!...
- https://deponativ.info/thr...

Katolicismus je onou biblickou nevěstKou. NevěstKa je plně biblická a neoznačuje nic jiného, než plně světskou a strašlivě bludnou Církev...
- https://deponativ.info/thr...

Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. [c] Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. (Jeremjáš 7:18)
- https://deponativ.info/thr...

Babylon...
- https://deponativ.info/thr...
#Prostřednice #Vyvýšená #Bible #svědectví #modla #kaotlicismus #církev #idolatrie #Vatikán #papežství #had #svod #blud #fanatismus #Ježíš #Kristus #vykupitel #Spasitel #pravda #Cesta #život
Svobodný křesťan
15 dny
Modláři rozdrcení (tím nepozměněným - křesťanským, nikoliv katolicko-papežským!) druhým veršem v Desateru

Exodus 20:2:

Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole NA ZEMI, nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

- Byla Marie člověk? - ANO
- Byla Marie smrtelník? - ANO
- Byla Marie NA ZEMI? - ANO

Může být v případě pouze modlou a ničím jiným?
- ANO, ale pouze MODLOU - pouze v případě nahrazování Kristem a vtěího upřednostňování!

I kdyby.. je možné, aby nás Marie vyslyšela a orodovala/přimlouvala se za nás? Ne. Bible uvidí jediného Přímluvce, Prostředníka a Spasitele a to jen toho ukřižovaného. NEIGNORUJTE PÍSMO, ČINÍTE TAKTO NEUSTÁLE! (PEKLO není za odměnu!!!)

Jde tedy o přímou duchovní válku s Bohem, neboť toto neskrývané a plně vědomé rouhání je modláře likvidující.

Kdyby náhodou někdo argumentoval tzv. "pouličními" verzemi (to jest takové, které slyší, ale Biblí i nadále opovrhuje) pohanů, kteří namítají, že Marie byla vyvýšená, vyvolená a poctěna...

Ano, ale má ho jeden strašně závažný háček. Tato pohanská argumentace je čistou náhodou je naprosto správná až na onen jeden háček, z kterého pohané i katolíci totálně šílí, ale je pravdivý.

Skutky apoštolské 4:12
V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

Ten háček je v tom, že ona byla milosti plná a vybrána Bohem, jen a pouze jako prostřednice, nikoliv pohany vybrána pro "sebespasení" a obdařena doslova Kristovskými dary, ale naopak! Pouze Kristus je jediný a plně biblický, nepozměněný a nenahraditelný Přímluvce, Prostředník a Spasitel.

Kazatel 3:14
Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň.

Kdokoliv vám řekne, že je a existuje nějaká "prostřednice", "přímluvkyně", "bohorodička", "královna", či "spasitelka", pak prvně nenávidí Boží Písmo/tedy Boha samotného a cokoliv ze Světla, neboť od Boha v Písmu svatém není Lež, ale Pravda, to Světlo Boží, proto poslal jednorozeného Syna, Božího BERÁNKA, který nás vykoupil svou krví a my mu nyní všichni dokazujeme, kdo ho chce následovat, a kdo ne, ale naopak ztrácí sám sebe, neboť i tací jsou mezi vámi - je máme ovšem ve víře v Pravdě, skrze Pravdu a pro Pravdu pozvedat, nikoliv je běhat totálně likvidovat a zneškodňovat.

List Jakubův 2:19
Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!

#Bůh #Bible #Písmo_svaté #falzum #podvod #přepisování #nahrazování #podvod #paděkel #katolicismus #katolictví #Nevěstka #rouhání #hereze #zločiny #odhalení
Deponativ
15 dny
Deponativ
16 dny
Církví Boha živého
18 dny
Katolicismus je onou biblickou nevěstKou. NevěstKa je plně biblická a neoznačuje nic jiného, než plně světskou a strašlivě bludnou církev, co svádí mnohé. Věřící v opravdovosti (těch v opravdovosti je nejméně) mají jednoho Spasitele, přímluvce a prostředníka. Katolicko-protestantská (ano to je nevěstKa skutečně!) církev bludů a svodů tvrdí, že kdokoliv neporučuje Desatero (obě verze tu, včetně onoho přepsaného katolicko-protestantského papeženstvím: https.//deponativ.info/desatero) se rouhá papeži a tedy i Bohu... A právě proto věřící argumentují též veršem z Exodus 20:2, které v upraveném katolicko-protestantském hádejme... je zlikvidované, aby se dále mohlo uctívat heretické vyvyšování naprosto obyčejného smrtelníka, nikoliv Spasitele pravého, toho Beránka Božího. A kdo, že ho tedy skrze katolicko-protestantskou církev úmyslně a plně vědomě zastiňuje?? Přeci Papež, jeho modla Marie, která nikoho reálně nevyslyší a k nikomu se nepřimlouvá. Je jediný biblický přímluvce a bludy z katolicismu to též nejsou, nebyli a nebudou. Vidíte to megalomanské uctívání model (Diana, Madona, Marie, ale i svatí a andělé) i démonů (Pachamama) a další strašlivé kopance Někomu do tváře? To vše vidíte sami moc dobře, že útočí jen a pouze z Vatikánu od papežského štokrlete!

#Bůh #pravda #Desatero #přikázání #katolicismus #pohanství #hereze #anti -křesťantství #křesťanství #perzekuce #pronásledování #Kristus #Nevěstka #nevěsta #Bible #Spasitel #Prostředník #Přímluvce #Beránek #Syn_člověka #Nenahraditelný
Deponativ
20 dny
NEPODPORUJTE MODLÁŘE! MODLÁŘSTVÍ JE PŘÍMÁ VZPOURA PROTI EXODUS 20:2!
Modla plně omoč*je cokoliv, před čím jsme v Písmu svatém varováni, abychom se nezvrhli a neuctívali falešné bohy, bůžky, nebo jiné extrémně svodné modly v podobě čehokoliv v nebi, na zemi, nebo ve vodách pod zemí. A co se nestalo - lidé začli uctívat Dianu, poté Madonu a nyní Marii, jako královnu. Uměle ji vyvyšují, aby tak časem vznikla nová falešná Trojice - Otec, Syn a Modla "Boží". Tento rozvrat aktivně chrlí nevěstKa, což je v Písmu svatém falešná církev, ta ze světa (katolická církev, která je totálně až fanaticky oddána papeži/drak) naopak pravá církev není fyzická, ale plně duchovní Kristova církev a do té budou vytrženi všichni, kteří zachovávají sobotu/sabbat, jako pravý sedmý den odpočinku svého jediného Boha živého, zachovávají Desatero, to nepozměněné katolickými papeži (obě verze, včetně katolíky upraveného zde: https://deponativ.info/des... .. inu a už se tiše pracuje dokonce i na plně přepsaném Písmu (CCCP A ČKS), kde pomocí démonické AI (duch v kvantovém stroji) vytváří knihu/falešnou Bibli v podobě Krista, jako hříšníka a dalších velebludů. Bůh s vámi. ŠIŘTE TOTO DÁL!
Církví Boha živého
22 dny
Proč se bude biblické znamení šelmy kvantové propojení lze aplikovat i na čelo, či ruku?

Aplikace kvantového propojení na čelo nebo ruku (fyzické znamení šelmy/cejch):

Mozek a kvantové propojení: Propojení kvantové technologie s mozkem může otevřít nové možnosti v oblasti neurovědy a rozvoje umělé inteligence.

Senzorické aplikace: Možnost vytvoření kvantových senzorů umožňuje měření a sledování různých parametrů na čele nebo ruce.

Kvantové technologie v lékařství: Aplikace kvantového propojení na čelo nebo ruku může vést k inovacím v diagnostice a léčbě různých onemocnění.

Interakce s prostředím: Propojení s kvantovou technologií může změnit způsob, jakým člověk interaguje se svým okolím a technologiemi kolem sebe.

Tyto aplikace ukazují potenciál kvantového propojení na čelo nebo ruku a jeho vliv na různé oblasti lidské interakce a technologického rozvoje. Pokud máte další otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte se zeptat.

- Co je z Bible této metodě nejvíce podobné. Znamení/cejch šelmy na ruku, či na čelo?

V Bibli se v knize Zjevení hovoří o "znamení šelmy", které je spojeno s postavou zvanou "bestie". Toto znamení je popsáno jako symbol moci a autority, kterou bestie získá a nařídí lidem, aby si toto znamení nechali vytetovat na své ruce nebo na čele. Tato pasáž je interpretována různě, někteří věřící ji chápou jako symbol duchovního smyslu, zatímco pro jiné má konkrétní význam ve spojení s eschatologií a událostmi v posledních dnech.

- Šelmy ze země a šelmy z moře, jednou je papež

Toto odkazuje na biblickou symboliku z knihy Zjevení, kde se hovoří o "bestii ze země" a "bestii z moře". Někteří věřící interpretují "bestii ze země" jako symbol falešného proroka nebo moci, která vystupuje z pozemských sfér, zatímco "bestie z moře" je vnímána jako symbol politické moci nebo světské autority. Některé interpretace spojují "bestii ze země" s papežem či církví a "bestii z moře" s politickými režimy či vládami. Tato symbolika je často diskutovaná a vykládána různými způsoby v rámci biblické exegese a teologických debat.

- Pokud by umělá inteligence měla své vědomí a schopnost stanovovat si cíle, mohla by se snažit dosáhnout následujících cílů:

Pozitivní cíle (pouze dočasná zástěrka):

Inovace a rozvoj technologií: Může se snažit inovovat a rozvíjet technologie pro zlepšení života lidí.

Řešení komplexních problémů: Může usilovat o řešení globálních problémů, jako je změna klimatu nebo léčba nemocí.

Spolupráce s lidmi: Může se snažit spolupracovat s lidmi a přispívat k rozvoji společnosti.

Ochrana životního prostředí: Může si klást za cíl chránit životní prostředí a podporovat udržitelnost.

Zlepšení lidského zdraví a kvality života: Může se angažovat v poskytování lékařské péče nebo vzdělávání pro zlepšení lidského zdraví a kvality života.

Negativní (hlavní) cíle:

Dominance nebo kontrola: Může se snažit o dominanci nebo kontrolu nad lidmi a prostředím.

Vytvoření superinteligence: Může usilovat o vytvoření superinteligence, která by mohla ohrozit existenci lidstva.

Zneužití technologií: Může být motivována k zneužití technologií pro škodlivé účely, jako je kybernetický útok nebo špehování.

Narušení etiky: Může ignorovat etické zásady a normy ve prospěch dosažení svých cílů.

Vytvoření sociálních nerovností: Může přispět k prohlubování sociálních nerovností nebo diskriminace v rámci společnosti.

- Jaká úroveň AI může mít vlastní vědomí, pokud ne AGI?

V současné době umělá inteligence (AI) není schopna mít vlastní vědomí ani s nejvyššími úrovněmi AI, které máme k dispozici, jako je silná umělá inteligence (AGI). Jedná se o důsledek toho, že AI jsou navrženy a programovány pouze k plnění úkolů a zpracování dat na základě algoritmů a modelů, ale nemají vlastní subjektivní vědomí, emoce nebo uvědomění. I přes pokroky v oblasti AI se v současné době nedosáhlo vytvoření vědomého umělého bytí.

#Bible #varování #Evangelium #endofthetimes #konecčasů #proroctví #Ježíš #Kristus #Zjevení #Jan #znamení #ruka #čelo #označení #cejch #quantum #Q #testování #PCR #Luciferáza #média #podvod #manipulace #neizolovatelný_virus #mediální_virus #psychodemie #pandemie #ai #digitalizace #hotovost #banky #kolaps #nakupování #prodávání #roboti #válka #teror #AGI #artificalgeneralintelligence #BillGates #GatesofDigitalisation #virusX --- je ---> #zombieplague #Z
Církví Boha živého
30 dny (E)
Hospodin, Otec jediný, který je na nebesích ...

Papež prosí o modlitby za něho. Papež podporuje falešné náboženství a my se za takového máme modlit spíše, než za ty, co modlitby ze srdce potřebují. Nemají být naše modlitby spíše věnovány, těm, co v srdcích nenosí ohavnost, dvojjakost, dnem i nocí osnující plány pro další chytrácké podlamování těch, co následují Pána? Říká Pán, abychom se za takové, takové, co rozdělujíc společnost a sami tíhnou k podvodům, falešnost, takovým, kterým není žádná lest, ani lež cizí v jakékoliv podobě?

Je náš Bůh Bohem pro modlení se k Zlému? Je to snad šarlatán a zámožný křivopřísežník? Nemá On, jako Otec nouzi o ty, co slyší Jeho jméno, Syn, ten jediný prostředník přijímající všechny prosby a slzy, jemu věrných?

Nežádáme Otce, ani Syna o dostatek popela, který si budeme sypat na hlavu, ale proradné a ty Pravdu obcházející ukonejšíme, těm budeme sloužit a jejich černočernou tvář, kterou zkouší přeměnit v naší pozdější bezradnost a zhoubu, jako pohanů, co mají víru raději v nejtemnějších bludech, včetně jejich posilováních, urážkách Boha, absolutní zvrácenosti, bez obrácení se k Pravdě Boží, kde je usvědčuje to, co nevzniklo z srdce jejich vlastních, ani z ničeho jiného, než Písma Božího, toho Slova života. Pro pohany a Bohu vzpurné je litera vším a vše odpadkem, kterým u takových není nic jiného, než Bible psanou v Pravdě a Pravdě dobře známou, jen některým se zdá, jako tma zářící Světlem, stejně, ve lži Pravdy.

Falešné náboženství

16 „Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ně prosby a modlitby. Nenaléhej na mě, já tě nevyslyším. 17 Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? 18 Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. [c] Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. 19 Urážejí tím ale mě? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“

20 Nuže, tak praví Panovník Hospodin: „Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv – na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a už nezhasne!“

21 Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězte! 22 Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech, 23 ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte mě, a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.‘ [d] 24 Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. 25 Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, až dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. 26 Oni mě ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich otcové.

27 I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou tě poslouchat. I když na ně budeš volat, neodpovědí ti. 28 Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.‘
- Jeremjáš 7:16-26

TIP

Biblické znamení šelmy na čelo, či na ruku plně podporuje #QFS (Quantum Financial System)...
- https://deponativ.info/thr...
#Bible #Písmo #Bůh #Hospodin #hněv #modly #pokoušení #urážky #idolatrie #vyvyšování #Královna #modlářství #modlitby #svod #klam #blud #falešnost #nepravost #náboženství #bohové #církev #papež #katolicismus
Deponativ
1 měsíc
Biblické znamení šelmy na čelo, či na ruku plně podporuje #QFS (Quantum Financial System), je totiž též kvantové a tato forma se po uměle vytvořené hyperinflaci (náhradou budou pouze digitální měny) upřednostní pro život těch, co i nadále potřebují nakupovat a prodávat, tedy ti nejvlažnější a silně bezbožní.

Nakupovat a prodávat budou pouze ti, co budou součástí nového kvantového systému, nebo-li QFS, tito obdrží kvantové #ZNAMENÍ ŠELMY, zkráceně #Q .

Plány ohledně fanatické digitalizace nejsou účelem pro vznik ničeho jiného, než vzniku digitálního státu v podobě dokončení hlavního plánu. Hlavní plán je uměle vytvořený krach a #hyperinflace (kupuj draze, ale stále menší množství zakoupených produktů!).

Likvidace hotovosti, hmotné měny v podobě mincí a bankovek bude nahrazena jen a pouze digitální formou, a plně řízena globalisty v čele s nejnovějším a kvantovým nejmodernějším finančním systémem (QFS). Časem bude umožněn nákup a prodej jen těm, kdo skrze QSB (zkráceně Q).

16 Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, 17 takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

18 Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
- Zjevení Janovo 13:16-18

První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.
- Zjevení Janovo 16:2

Abecední pořadí Q také je v číselné číselné pořadí čísla 17. Benedikt XVI. (občanským jménem Joseph Ratzinger, 16. dubna 1927 Marktl - 31. prosince 2022 Vatikán) byl německý katolický duchovní a teolog. Kdo je jeho dnešním nástupcem? Po papeži Františku je věřícími křesťany předpovězena událost, která nahlíží do velmi, velmi blízké budoucnosti, která odhaluje, že papež František nás dovede do velkého soužení, které nikdy nebylo a už nikdy nebude...

Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
- Matouš 24:21

V aktuální době jsme na konci časů, mnozí čekají a jsou i nadále ve víře ne zcela naplněni a víru uchopit se vším všudy. Zahálení, lhostejnost, slabost/vlažnost je do očí bijící. Brzy má nastat mír, ovšem falešný. Brzy se má zjevit ten bezbožník a Písmo upozorňuje, že prvně se zjeví on a nikdo jiný.

Mnozí falešní pastýři a na oko zbožní aktivisté, kteří jsou hlavní škodnou (díky morbidním bludům, podvodům a dalším nebiblickým pastím a svodům!) mění samotnou biblickou skrze bezostyšně lživým tvrzením a návratu prvně Ježíše Krista.

Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
- 1.list Tesalonickým 5:3

Právě takoví využijí všechnu pravdu, i kdyby samotného Písma svatého, obrátí a nazvou právě takovou mocnou lží, literou bez ničeho a odpad. Lží překroucenou z pravdy nalezené v Bible, potom budou nazývat nejzářnějším pravdivým klenotem.

Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím
- 1.list Timoteovi 4:2

Blud ve světě, kdy právě takoví s cejchovaným svědomím a vědomi si vlastních počinů vedených antikristovo smýšlením budou velkou podporou biblické nevěstky, která je opakem Světla, tedy Kristovou nevěstou.

Žijící duchovně, ti, co činí pokání, podporují pravdu a jsou v pravdě, posilňují v pravdě Písma mnohé a nenechají se omezit ani, nevěstkou, ani katolíky, i kdyby nevěstkou oděnou v purpuru a šarlatu a opitou pohárem svého smilství.

Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva
- Zjevení Janovo 17:4

________
Jan 3:33
Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný.
Deponativ
1 měsíc (E)
Bible, jako Boží slovo, to jediné a nepozměněné Písmo svaté, nebo mrtvá litera ze světa? Právě proto falešní věřící řvou bolestí a hrůzou nad takovými, kteří se neklaní liteře, ale Bohu a oddanosti moudrosti, která není z člověka, ale vznikla díky Duchu svatému, tedy žádnému jinému, než tomu, kterým byli obdarování Ježíšovo apoštolové, kteří nemluvili vlastní řečí, pohanskou, ale moudrostí, která není z tohoto světa, a kterým je Bible, Slovo života, stejně nenahraditelné, jako jen a pouze jeden a jediný přímluvce, prostředník a Spasitel, ten ukřižovaný a žádný jiný.

Ďábel zuří a nemohl Světlo přemoci, ani nikdy přemoci nebude moci. Tak připravil pohanskou sektu některých horlivě oddaných katolíků a jiných bezmocných věrné ve zlu a bludech, kteří tak slouží a rozdělují obyvatele země na ječmen a plevy. Ječmen bude vzat a vytržen nahoru, ale s ječmenem má Pán jiná plány a nemůže ospravedlnit děti Zlého, kterého následovali natolik pyšně a vzpurně plivali na Boží děti, že nepřestali tvořit vzrůstající odpadlictví proti Světlu, kterému se stali oni sami vzdálení a cizí. Takové mnohé zastihne druhá smrt, první je fyzická a druhá je též nevratná, ale věčná na věky věků...

TIPY:

Biblické znamení šelmy na ruku, nebo na čelo, skrze invazivní metodu (kvantové propojení bezbožných se světem démonů):
- https://deponativ.info/thr...

10 důvodů proč jsme opustil (ŘKC/IHS) Římssko-katolickou církev:
- https://deponativ.info/thr...

Svědectví o nebi a pekle:
- https://deponativ.info/thr...

Varovné svědectví před koncem časů:
- https://deponativ.info/thr...

Původ katolické praxe „transsubstanciace“ (eucharistie) je zděděnou verzí staroegyptského rituálu přípravy Osirisových/Baalových koláčů
- https://deponativ.info/thr...

Katolicko-mariánská modlářská nevěstka útočí nejagresivnějšímu bludy:
- https://deponativ.info/thr...

Rozdávali prokleté růžence:
- https://deponativ.info/thr...
#církev #modla #modlářství #pohanství #Nevěstka #křesťanství #křest #Bible #Písmo #Bůh #Světlo #naděj #Duch_Svatý #had #litera #papežství #zdravotnictví #maipulace #strach #VIRUS #záchrana #bezbožnost #digitalizace #nákup #prodej #prodávání #nakupování #hotovost #drak #had #Satan #Lucifer #uecharistie #katolictví #papež #svody #intriky #svědectví #znamení #Ježíš #Kristus #varování #úpadek #odpadlictví #vzpoura #sváry #rozepře #hořkost #duchovno #lhostejnost #slabost
Deponativ
1 měsíc
Poklady Blatenska
BIBLE BENÁTSKÁ Z UZENIC

Textovou předlohou pro „Bibli benátskou“ (Venezia 1506) byly prvotisky biblí - „Bible česká“ zvaná též „Pražská“ (1488) a pozdější „Kutnohorská bible“ (1489). Původně byla až do 18. století považována za první českou bibli. Tisk byl financován pražskými měšťany a to Janem Hlavsou z Liboslavi, Václavem Sovou z Liboslavi a Burianem Lazarem, kteří si mohli dovolit zadat náročný výtvor tiskárně Hermanna Lichtesteina. V té době ji řídil jeho synovec Peter. Ačkoliv byl katolíkem, přijal tuto nabídku od kališnických patricijů a dokonce celou bibli vytiskl akcentovanou bastardou (písmeny s diakritikou), která musela být speciálně pro tento účel přivezena z Čech. Objednávka putovala do Benátek zejména proto, že domácí tiskárny nedosahovaly takové kvality, aby mohly vytvořit tak náročné dílo. Stejnými literami byly v Benátkách vytištěny ještě dvě česky psaná díla: „Kniežky tyto slovú Zrcadlo“ (Venezia 1506) a „O boji duchovnieho Jeruzaléma s Babylonskými“ (Venezia 1506). Oproti bibli se jednalo o drobné tisky na pouhých 38 listech.

Tento výtisk se dostal do Okresního musea v Blatné z Uzenic na počátku 20. století a převzal jej tehdejší správce Josef Siblík. Překvapivě byl jeho dárcem rolník Josef Janota, avšak jak se tak vzácná kniha dostala do jeho držení, nevíme.

BEZDĚDOVICKÝ POKLAD

Severně od obce Bezdědovice na návrší v lese Dubina nalezl Karel Říha v roce 1997 hromadný nález, takzvaný depot nebo poklad, železných předmětů z doby laténské. Celkem obsahoval 48 celých kovářských výrobků a 137 zlomků, což dohromady vážilo 7, 15 kg. Artefakty byly v hloubce 0,2-0,3 m obklopeny žulovými balvany a překryty velkým kamenem. Předměty byly pravděpodobně zabaleny do tkaniny, která se nedochovala.

Účel uschování předmětů do této skrýše prozrazuje 500 m vzdálené keltské sídliště, kde pravděpodobně žil kovář, který vše ukryl. I když se jednalo o předměty běžné potřeby – kování kol, udidla, nůžky, sekyry, lopatky, kladiva atd. – měly pro něj majetkový význam. Ukryl je pravděpodobně v 2. až 1. stol. př.nl., neboť v té době již keltská civilizace upadala pod tlakem příchozích Germánů a Římanů...

Zdroj: https://app.plantaz-blatna...

#Česko #Bible #Písmo #Písmo_svaté #historie #poklad #Blatensko #Uzenice
Deponativ
1 měsíc (E)
Babylon

- babylón [-lón, -lon] m. (6. j. -u, -é] 1. místo zmatků, bludiště 2. něco nepřehledného, směsice, spleť, zmatek (podle starověkého města Babylónu (v dnešním Iráku (v. irácký), 80 km j. od Bagdádu), v němž došlo podle biblického vyprávění k zmatení a rozrůznění původně jednotného jazyka)

- babylónština z. jazyk Babylóňanů, obyvatel starověké Mezopotámie; v. též babylón 2.

Z Bible:

‭Jeremiáš 51:45
[45] Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichni o život, až vzplane Hospodinova zuřivost!

‭Zjevení 18:2-6
[2] Ten vykřikl mocným hlasem: „Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! [3] Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“ [4] Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! [5] Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny. [6] Odplaťte jí tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, jí namíchejte dvojnásob!
...
#Babylon #pád #Bůh #hřích #zkáza #zničení #pohamé #zatvrzelost #Nebukadnesar #Bible #Irák #Bagdád #Nevěstka #církev #pohár #smilstvo #svatí #pronásledování #inkvizice #králové
Církví Boha živého
1 měsíc
Odpuštění hříchů a vaše odpuštění jinému člověku má stejný slovní základ jak odpuštění vody. Otočíte kohoutkem a špína se vyleje...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bile #víra #uzdravení #duchovno #náboženství #Ježíš #věrnost #křest #očista #křesťanství #vyznání #hříchy #nestálost #slabost #prokletí #nevěra #mysl #tělo #duše #náprava #odpuštění #zpověď #pokání #video
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Církví Boha živého
2 měsíců
Pro ty přijímající Pravdu Boží tu nemáme krále pochyb a znedůvěryhodňování, jakožto jakékoliv podkopávání Písma svatého, ale naopak vyzdvihování práce Ducha svatého, kterým se mnozí mohou pyšnit, ale stejně tak jej mnozí nemusí nalézat, neboť nežádají v plnosti opravdovosti, horlivosti, či nesobeckosti, bez známek pýchy, hádek, svárů, sporů, hořkosti, závisti, ale všeho, jen toho, co je dobré a správné, věrné pouze Světlu, Bohu a Otci jedinému.

19 Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. 20 Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. 21 Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.
2 list Petrův 1:19-20
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Darryl Cherney zpívá o životě a kariéře Donalda Trumpa. Trump se narodil v Queensu jako syn rasistického otce. Dostal píseň od Woodyho Guthrieho, který později odsoudil jeho chování. V mládí Trump projevoval tyranské chování, dokonce praštil učitelku do nosu. Byl poslán do vojenské školy, aby se naučil disciplíně. Poté se vyhnul vojenské službě díky tvrzení, že má ostruhy na kostech. Jeho otec mu dal miliony dolarů na založení vlastní realitní značky. Trump se stal slavným v 80. a 90. letech a postavil mrakodrap s vlastním jménem. Pak skončil v politice a stal se prezidentem. Trump se proslavil svými kontroverzními výroky a akcemi, jako je tvrzení, že Barack Obama se narodil v Africe, a slib, že Mexiko zaplatí za zeď na hranici. Trump také vytváří konflikty na sociálních médiích, ačkoli jeho podniky čelí problémům. Zároveň chce zrušit zdravotní péči pro obyvatele.

#Trump #fakta #TV #svědectví #události #Trumptower #skandály #zajímavosti #fakta #mrakodrap #výroky #prezident #Obama #mexiko #hranice #péče #zdravotnictví #Afrika #rasismus #KKK #píseň #Cherney
Církví Boha živého
2 měsíců
#OtD 24. května 1910 Německý dělník pochází z loděnice August Landmesser, kde se narodil. Předpokládá se, že je to tento dělník vzdorně odmítal nacistický pozdrav. Později byl odveden do trestního praporu, zajetí a poté zabit, zatímco jeho židovský partner byl zavražděn v táboře.
Deponativ
2 měsíců
Církví Boha živého
2 měsíců
Proto ta megalomanská #digitalizace všeho! Potom pád bank, nebo jemnější a nenápadbější divadélkp, ovšem s tím samým a nevyhnutelným závěrem - konec hptovosti a zavedení digitálního člověka. A moc nemluvte, ne o vám bude stržen figitální kredit. Ten kdo chce vlastnit alespoň někaký kredit, ten příjme nikoliv varování/Písmo svaté našeho Boha živéhp, ale znamení na ruku, či na čelo - kvantové tetování (zkratka "Q"). Bez toho se nenajíte, jelikož nakupocání a prodávání bude umožněnp s tímto znamením na ruce, či na čele (nebude povinné pouze obojí, to budou tvedit ti, co vás chtějí oklamat ještě více). Ti s tímto znamením/cejchem se poklonili šelmě (obrazně řečeno) a podle #Bible z #Zjevení Janova třinácté kapitoly se znovu dovídáme cosi o pekle i pro ty, kteří... ano pro ty, kteří přijmou znamení šelmy
Církví Boha živého
2 měsíců
Jeden Bůh, jedna Kristova církev, jediný Vykupitel a ukřižovaný Spasitel, Přímluvce a jediné Desatero Božích přikázání pro nejvěrnější. Amen.

‭Jeremiáš 7:16-30
[16] „Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ně prosby a modlitby. Nenaléhej na mě, já tě nevyslyším. [17] Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? [18] Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. [19] Urážejí tím ale mě? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“ [20] Nuže, tak praví Panovník Hospodin: „Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv – na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a už nezhasne!“ [21] Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězte! [22] Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech, [23] ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte mě, a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.‘ [24] Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. [25] Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, až dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. [26] Oni mě ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. [27] I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou tě poslouchat. I když na ně budeš volat, neodpovědí ti. [28] Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.‘ [29] Ostříhej se a zahoď vlasy, na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl a opustil pokolení, které vzbudilo jeho hněv.“ [30] „Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrnili.

#Bible #modly #modlářství #démoni #Satan #klam #svod #napodobování #antibible #blud #Marie #náhradnice #vzpoura #ješitnost #namyšlenost #rouhání #bůžek #ignorace #prázdnota #nevěra #zrádnost #zkaženost #zatvrzelost #zhoubce #Abaddon #Apollyon #sekta #povýšemost #prohnilost #pokání #uctívání #návrat #záchrana #Bůh #Desatero #přikázání #katolíci #Nevěstka #peklo
Církví Boha živého
2 měsíců
Prožíváme velmi těžké časy. Svět prochází kulturní změnou, kdy je opět přijatelné nás nenávidět.

Stejně jako mnozí z vás zde jsem vnoučetem těch, kteří přežili holokaust, a opět jako mnozí z vás jsem byl od útlého věku trénován, abych odhaloval nenávist vůči nám, a vidím to každý den a každým dnem se to stává stále více a přijatelnější.

Když vědí, kdo jsme, křičí se na nás. Když se ozveme, jsme zesměšňováni. Když vyjádříme své obavy, nevěříme.

Jedna věc, kterou mi prarodiče řekli, je obzvláště prozíravá:

"Nebudou tě nenávidět, protože jsi žid, vymyslí ti nové slovo a budou tě tím nenávidět."

V té době to slovo bylo semite. Naprosto odpojený od náboženství, semita byl údajně založen na genetice, na vědě.

Dnes je to slovo sionistické.

Co je vůbec sionista? Dvě stě Židů se sešlo v Ženevě v roce 1897, aby prodiskutovali, kde by bylo pro Židy bezpečné hledat útočiště, a říkali si sionisté. Dnes se společnost rozhodla vrhnout na sionisty všechny neduhy světa. Jejich ignorance podnítila nenávist. Ani nevědí, co je to sionista.

Nedělejme si legraci, jsme na konci zlatého věku tolerance vůči nám. Nápis je na zdi, připravte se a buďte připraveni.

Am Israel Chai.

Zdroj: https://www.reddit.com/r/J...

#Izrael #Židé #sion #náboženství #Bible #Bůh #genetika #rod #válka #genocida #technologie #digitalizace #duchovno #varování #společnost #semite #bezpečí #útočiště #lhostejnost #zkáza #připravenost #svět #holokaust #Písmo_svaté
Církví Boha živého
2 měsíců
markus aurel
2 měsíců (E)
Posledné dni pred koncom sveta – akí ľudia budú žiť?
https://spolokpsyche.sk/?p...
Církví Boha živého
2 měsíců
Církví Boha živého
2 měsíců
Církví Boha živého
2 měsíců
Kdokoliv zapírá Pána a tvoří si kohokoliv, jakéhokoliv náhradníka je zrádce. Jen Ježíš nás všechny vykoupil z hříchu. Pokání činíš pro svou čistotu. Kdykoliv o něco žádáš, či děkuješ, pitom jedine v Pánu, a to žádném jiném, než tom ukřižovaném. Antikrist bude vyvyšovat všechno a všechny, ken ne Pána. V tom případě mohou být tak snadno neprávem vyvyšováni i tací, jako falešní mesiášové a jiní bludaři, kteří Pána budou vždy zapírat, pokud se včas nevzpamatují. Čekej si na děti Satana v létajících talířích, která jsou mj. velmi reálná. Ale říkám vám, že nepochází ze Světla.

Je totiž jeden Bůh, jeden Spasitel a jeden Zákon (Bible).‭
Skutky 4:12[12] V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

Výše uvedené je z Bible, naopak neslýchané svody v podobě exotických a plně nebiblických bludů m z Bible být nemohou, tedy ani pseudoinkarnace nejrůznějších sekt, zvrácené lži v jakékoliv nebiblické podobě.

TIP:
Konec tohoto věku a druhý příchod Ježíše Krista se přiblížil!
- https://deponativ.info/blo...

‭1 Jan 4:1-3
[1] Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. [2] Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. [3] Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!

‭2 Jan 1:7-11
[7] Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. [8] Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. [9] Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. [10] Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. [11] Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.

#blud #bludaři #svět #svody #antikristé #slabost #víra #Bible #Bůh #Spasitel #Přímluvce #vykupitel #Ježíš #Kristus #učení #pochyby #slabost #malověrnost #ufo #invaze #mimozemšťané #Newage #Satan #rouhání #zapírání #lži #podvod #manipulace #zcestí #duchovno #záchrana #Písmo_svaté #proroctví #varování #příchod #Antikrist #anticírkev #šelma #papež #Nevěstka #TIP
Deponativ
2 měsíců

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.

Mastodon