Logo
Deponativ
22 hod.
Deponativ
2 dny
Deponativ
14 dny
Písmo svaté, #Písmo živého Boha cosi namítá i k uctívačům člověka a člověka vyvyšujícího (#apoteóza, latinsky #consecratio ) - všechny ty vaše z ulice pohanů řvoucí o Matkách Božích a Matkách přírodách:

[ ! ] Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden.
Matouš 10:37

- - Blázni mají radost být Božími dětmi, neboť v očích zlých přisluhovačů, těch dalších zlých lidí, s kterými si velmi dobře rozumí (též umí být navenek na oko velmi zbožní), raději nazývají Světlo takových (snažící se ostatní varovat a Světlo následovat) tmou a skutečnou tmu jmenují světlem!

- Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
2 Timoteovi 3:5

- - Obrátí se pohané, modláři, pouliční naslouchači, ti odpírači a věčně skřípějící zuby, co se studování, nejen zrakem, ale i duší Slova živého týče??

- Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.
Jan 5:24

Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli: „Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první. Protože ho však odmítáte, a považujete se tak za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům!
Skutky 13:46

Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané.
Jeremiáš 10:2

Existují i takoví, co se řídí pouze světskými pudy, jsou ovšem i tací, co se obrátí a poznají ty samé věřící, které bezdůvodně poštvávali, znevažovali, pomlouvali a poštvávali..

Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo.
Skutky 11,1

- - Nedychtíme, očekáváme s bázní, víru u věřících pošpiňující, nikoliv vší silou podporující, též usvědčujeme.

- Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem!
Ámos 5:18

#Bible #vyvyšování #církev #katolicismus #katolictví #apoteóza #zbožšťování #bohové #idolatrie #modly #modlářství #nahrazování #náhradníci #spiklenectví #spiknutí #domýšlení #Antikrist #zlovůle
Deponativ
15 dny (E)
Každý den vás nepřestanou udivovat informace, které se v zahraničí hojně probírají v souvislosti s pandemií a tajnými prameny, které tímto procesem ve světě hýbou.

Luciferáza 666 Beast – „Implantovatelná vakcína“ Billa Gatese 2
Nemluvím ani o zahraničních konspiračních teoreticích, kteří se předhánějí v oznamování všech nových skutečností, které jsou základem nejen dobře naplánované pandemie, ale i jejího budoucího doprovodu - možné vakcíny - protilátky, která je údajně vytvořena pro všeobecné očkování světové populace.

Na pozadí konspiračních informací se samozřejmě objevuje zlověstná postava B. Gatese a organizace Alliance ID2020.

Bill opustil společnost Microsoft a stal se jejím zakládajícím partnerem: ID2020 Alliance

Aliance ID2020 je partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je zlepšit kvalitu života pomocí přenosné digitální identity zaměřené na uživatele a chránící soukromí. Na letošním summitu, který svolala Aliance ID2020, se sešli vedoucí představitelé a inovátoři v této oblasti, aby diskutovali o technických i netechnických požadavcích a vypracovali společný plán, který nás povede k širokému přijetí "dobré" digitální identity pro všechny.

Aliance ID2020 je program digitální identity, který si klade za cíl "využít imunizaci" jako prostředek k vpravení malých mikročipů do lidského těla. Ve spolupráci s Globální aliancí pro očkování a imunizaci - "GAVI".

Zde je to, co komentátoři B. Gatese uvádějí jako argumenty o hlavním cíli Aliance:

Přestože se skládky ID2020 nacházejí převážně v zemích třetího světa, skupina uvádí, že spolupracuje také s vládami Bangladéše, a očekává se, že bude pracovat především ve Spojených státech, kde začne s čipováním lidí prostřednictvím očkování.

"Například v Austinu, Texas, bezdomovci populace je nyní používán jako kolektivní pokusných králíků pro očkovací programy mikročip ID2020, který, podle SKUPINY, POMOC" rozšířené příležitosti "Bezdomovci údajně poskytnout jim" kontrolu "nad svými osobními údaji, identita" .
Zdroj: BiometricUpdate.com

ID2020 také očkuje uprchlíky mikročipy v rámci prvních dvou pilotních programů známých jako iRespond a Everest.

Většinu konspiračních výzkumů, týkajících se pandemie koronaviru, dříve i nyní zmátla informace, že vakcína bude založena na jakési nanotechnologii, která povede lidstvo k totální čipizaci.

Poměrně nedávno se na stránkách řady zahraničních publikací objevily konkrétní údaje o povaze čipové vakcíny.

Dokonce jí byla dána symbolická přezdívka - "LUCIFERÁZA"!

"Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666." Zjevení 13:16-18

"Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod.
Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce." Tesalonickým 2:3-4

Implantovatelná vakcinace kvantovými tečkami
Společnost Gates vytváří něco, čemu říkáme implantovatelný systém očkování lidskými kvantovými tečkami pomocí mikrojehliček a co se skládá z více věcí. Pozornost mnoha výzkumníků se však soustředí na jednu složku, na mikrojehly s kvantovými tečkami, které budou vakcíny dodávat, a na velmi unikátní biochemii, díky níž to všechno funguje.

Přesně tak, enzym, který rozsvítí lidský implantovatelný mikrojehličkový vakcinační systém, který se chystá uvést na trh Bill Gates, se nazývá luciferáza, díky němu je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

S každým dalším dnem je pro ty z nás, kteří věří Bibli, stále jasnější, že žijeme ve skutečně jedinečném období. Dokonce tak jedinečné, že bychom mohli být svědky toho, jak se nám před očima spojuje systém Antikrista a systém Znamení šelmy. Slyšeli jste někdy o luciferáze?

Přesně tak, enzym, který rozsvítí lidský implantovatelný mikrojehličkový vakcinační systém, který se chystá uvést na trh Bill Gates, se nazývá luciferáza, díky němu je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

S každým dalším dnem je pro ty z nás, kteří věří Bibli, stále jasnější, že žijeme ve skutečně jedinečném období. Dokonce tak jedinečné, že bychom mohli být svědky toho, jak se nám před očima spojuje systém Antikrista a systém Znamení šelmy. Slyšeli jste někdy o luciferáze?

Zažíváme Antikrista, zažíváme boj mezi dobrem a zlem. A to, co se děje právě teď, systém Antikrista, je stejně těžké pochopit, ale jsme tady.

COVID-19, enzym Luciferázy zajistí fungování nové „implantovatelné vakcíny“ Billa Gatese (microneedle)

Proces luciferázy, díky němuž je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

Bill Gates vytváří něco, čemu říkáme Human Quantum Dot Implantable Microneedle Vaccination Delivery System a co se skládá z více věcí. V jeho jádru máme očkování COVID-19, které chce aplikovat každému člověku na Zemi, dále tam budou mikrojehly s kvantovými tečkami, digitální identifikační značka ID2020 a lidské implantovatelné zařízení pro nákup a prodej kryptoměn s číslem patentu #060606 (v binárním k=odu se nuly nepočítají)

V jeho středu bude očkování COVID-19, které bude povinné pro každého člověka na Zemi - "mikrojehly s kvantovými tečkami".

Digitální ID (identita) bude mít podobu něčeho, čemu se říká imunitní pas. Všechny tyto věci, a všechny financované jedním člověkem, Billem Gatesem, představují dohromady přinejmenším jeden mimořádný předstupeň celosvětového systému Znamení šelmy.

UPOZORNĚNÍ: Pozor na falešné věřící, co spojují dvě věci v jednu

1) znamení šelmy (na čelo, či na ruku)
2) obraz šelmy (vynucování světských podmínek)

! Prvním bodem je přijímání něčeho (Q - kvantové mikrojehličkové tetování), které bude nedobrovolně povinné, vynucováno a permanentně kontrolováno.

! V druhém bodě půjde pozměněné Desatero a jeho uctívání, uctívání falešné neděle, přijímání rozmanitosti vícero pohlaví, povinné přijímání znamení (pro nakupování/prodávání),uctívání Zeleného podvodu (Greendeal), jakékoliv vynucené omezování čehokoliv!

https://youtu.be/yzdGrg4Ko...

TIP: Hrdinovesteckou.cz
#Bible #varování #znamení #cejch #šelma #beast #zdraví #zdravotnictví #VIRUS #média #akce #reakce #manipulace #dezinformace #WHO #Lucifer #Luciferáza #bioluminiscenční #biologický #enzym #prodávání #nakupování #MarkoftheBeast #papež #Vatikán #vynucování #vakcinace #vakcína #očkování #magnet #rameno #moc #nadvláda #společnost #video
Deponativ
15 dny
9 Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval,
10 aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí
11 a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Světla ve světě
12 Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek.
13 Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
14 Všechno dělejte bez reptání a dohadování,
15 abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.
16 Pevně se držte Slova života,[1] abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné.

https://www.bibleserver.co...

„Mini Jesus“ od Anderse Printze je licencován pod CC BY 2.0
Deponativ
15 dny
Deponativ
18 dny
Deponativ
19 dny
Deponativ
19 dny
Deponativ
26 dny
Od dluhu k hyperinflaci: Více bank ke kolapsu, protože systém imploduje, „Potřebují krizi“

Michelle Makori, hlavní moderátorka a šéfredaktorka Kitco News, vede rozhovor s Lynette Zang, zakladatelkou a generální ředitelkou Zang Enterprises & LynetteZang.com, která říká, že rok po bankovní krizi v roce 2023 jsou americké banky opět na pokraji. Zang se ponoří do zdraví bankovního sektoru, jejího makro výhledu a toho, co bude dál. Předpovídá, že masivní americký dluh přiměje Federální rezervní systém k hlavnímu obratu, a vysvětluje, co to bude znamenat pro inflaci, trhy, americký dolar a důvěru veřejnosti. Zang varuje, že příští finanční krize by mohla zavést digitální měnu centrální banky (CBDC) a nastiňuje důsledky a potenciální cesty ze systému.

Během března uběhlo již celý rok od bankovní krize, která zasáhla Spojené státy americké. V té době došlo ke zhroucení tří ze čtyř největších bank, a to Silicon Valley Bank a First Republic, které měly celková aktiva v hodnotě 532 miliard dolarů, překonávajíc tak aktivy 25 bank, jež se zhroutily v době krize v roce 2008. V reakci na tuto situaci Federální rezervní systém (FED) zavedl nouzový program na podporu bankovního sektoru a později také záchrannou síť, která měla zajistit ochranu proti hrozící regionální bankovní krizi a poskytnout dostupné úvěry. Někteří vyjadřují přesvědčení, že zmíněné zhroucení bank je pouze začátkem a že nás čeká ještě větší kolaps bankovního sektoru.

MMF varuje před novou finanční krizí způsobenou bankovní krizí a nedostatkem likvidity. Existuje riziko pro bankovní sektor v oblasti komerčních nemovitostí. Lynette Zang, zkušená finanční analytička, zmiňuje, že cbdc (centrální bankovní digitální měna) může pomoci obnovit ekonomiku a trhy, ale také se může podílet na dluhové krizi. Je třeba analyzovat rizika komerčních nemovitostí a poskytnout předpovědi pro bankovní sektor. Lynette byla investiční bankéřkou a nyní je generální ředitelkou společnosti Zang Enterprises a Lynette zen.com. Byla také analytičkou ve společnosti itm trading...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #varování #pohodlí #lhostejnost #nevědomost #otroctví #kredit #krize #digitalizace #otroci #Satan #Čína #globalisté #kontrola #podvod #hotovost #měna #banky #válka #velmoci #Vatikán #šelma #proroctví #znamení #zdraví #zdravotnictví #značka #prodávání #nakupování #CBDC #FDA #Amerika #krize #video
Církví Boha živého
29 dny
Sd 2,17 Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázání. Oni však nechtěli.

2Kr 18,12 Stalo se to proto, že neposlouchali Hospodina, svého Boha, ale porušovali jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš.

2Pa 24,19 Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni neposlouchali.

Jr 6,19 Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť má slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli.

Jr 7,13 Zatímco jste páchali všechny ty zločiny, praví Hospodin, já jsem k vám mluvil. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Volal jsem vás, ale vy jste neodpovídali.

Jr 7,24 Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář.

#Ježíš #Yeshua #Yahweh #Bible #video
Deponativ
1 měsíc
Papež nemůže požehnat to, co Bůh proklel (požehnání pro osoby stejného pohlaví)

Papež František nedávno vydal přelomové rozhodnutí, které umožňuje katolickým kněžím žehnat párům stejného pohlaví. Záměrem papeže je, aby LGBTQ+ lidé měli v církvi větší inkluzivitu. Ale má náboženský vůdce, stejně jako moc, moc požehnat něčemu, co Bůh proklel?...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #Bůh #katolicismus #hereze #Nevěstka #papež #jezuité #LGBT #propaganda #nepřirozenost #prokletí #Antikrist #hřích #svody #zcestí #bludy #farizeové #kvas #antiduchovno #válka #video
Deponativ
1 měsíc
7 typů lidí, které nelze zachránit

Proč se Bůh, který je známý svou nekonečnou láskou, rozhodne nespasit. Přestože Bůh zůstává pevný ve svých zásadách, křesťanská víra tvrdí, že Boží vůle zahrnuje všechny. Svatá písma potvrzují, že Bůh chce, aby všichni byli spaseni a přišli k Němu. Text dále identifikuje sedm profilů lidí, kteří se mohou potýkat s překážkami v jejich duchovní cestě. Je důležité být pozornými, abychom se neocitli v těchto překážkách a zůstali bdělí. Autor vyzývá čtenáře, aby se podívali na video, které dává odpovědi na tuto otázku a nabízí hlubší pochopení božské lásky a spasení.

Toto video nabádá diváky, aby se přihlásili k odběru kanálu a sdíleli ho, aby pomohli šíření evangelia a dosáhli více srdcí. Varuje, že ne každý bude spasen a vyzývá ty, kteří pilně chodí do kostela, aby se zamysleli nad svým skutečným vztahem s Bohem. Biblický verš Matouše 7, 21-22 je citován jako Ježíšovo varování o soudném dni, kdy mnozí, kteří konali zázraky v Ježíšově jménu, budou odmítnuti. Video zdůrazňuje důležitost připravenosti na den soudu a vyzývá diváky, aby se zamysleli nad svým postavením před Božím trůnem. Také poukazuje na 2. Korintským 5, 10, který připomíná, že každý se musí objevit před Kristovou soudnou stolicí, aby dostal odměnu za své činy. Celkově je video pozváním ke zvážení svého duchovního stavu a připravenosti na den soudu.

Podle Písma existují dva typy lidí, kteří nemohou být spaseni. První skupinu tvoří nevěřící lidé, kteří nevěří v narození, smrt, pohřeb a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Podle Bible je jedinou cestou k vykoupení víra v Boha. Bez této víry není možné být zachráněn před hříchy a vlivem satana. Je důležité nezanedbávat jednoduchost tohoto plánu vykoupení, protože víra je nebezpečná. Druhou kategorií jsou lidé, kteří hledají jiné cesty ke spasení než skrze Ježíše Krista. Ježíš sám oslovil tyto pokrytce, kteří odmítají přijít k němu a mají jedinou cestu k Otci. Bible také říká, že není jiného jména, skrze kterého bychom mohli být spaseni, než Ježíše Krista. Nezáleží na inteligenci, moci, penězích, dobrém vzhledu, rodině nebo přátelích. Jsme spaseni pouze Ježíšovou krví a jeho smrtí na kříži, kterou zaplatil za naše hříchy.

Kritika učitelů zákona a farizeů, kteří jsou označeni za pokrytce a předstírají svou zbožnost poukazuje na to, jak tito lidé veřejně uctívají Boha, ale jejich jednání a chování neodráží skutečný život s Kristem. Spása a víra jsou pro ně jen formální záležitostí, kterou berou jako společenskou povinnost v kostele. Příběh farizea a celníka je připomínán jako ilustrace pokory a důvěry v milosrdenství Boží. Text upozorňuje na nebezpečí sebeospravedlňování a zdůrazňuje, že spása je dar Boží milosti, který nelze dosáhnout vlastními silami. Odpadlíci jsou také zmiňováni jako skupina lidí, kteří nemohou být spaseni. Celkově text kritizuje fingovanou zbožnost a zdůrazňuje důležitost opravdové víry a života s Kristem.

Spasitel Ježíš Kristus se zaplétá se světem a ti, kteří se odvracejí od pravdy, jsou v horší situaci než na začátku. Ti, kteří poznali cestu spravedlnosti, ale opustili ji, jsou podle Bible podobní umytému praseti, které se znovu valí v bahně. Tito lidé se pohrávají se základy křesťanské víry, ale nakonec odhalí svou pravou podstatu a vrátí se ke světu a jeho pokušením. Další skupinou jsou rouhači, kteří jsou předmětem varování Ježíše v Matoušově evangeliu, že rouhání proti Duchu svatému není odpustitelné. Tito lidé nebudou odpuštěni ani v tomto věku, ani v tom, který přijde.

Bůh si neodpustí rouhání vůči Duchu svatému, a proto je důležité pečlivě volit slova, kterými se o něm hovoří. Je také nedoporučováno vtipkovat o Bohu a jeho Duchu, aby nedošlo k páchání neodpustitelného hříchu. Kromě toho není možné zachránit již zemřelé, protože modlitby nemohou změnit osud člověka po smrti. Očištění, jak je někdy uváděno vysvobození v očistci, není podporováno biblickým textem. Zachránit se lze pouze za života a je důležité věnovat svůj život Ježíši. Někteří lidé nemusí být spaseni ne kvůli nedostatku Boží lásky, ale protože Bůh nedokáže opustit spravedlnost, aby zachránil každého jednotlivce. Tato otázka ukazuje zvláštní rozměr Boží lásky.

V dnešním videu se hovoří o sedmi typech lidí, kteří mohou čelit překážkám na své duchovní cestě ke spasení. Křesťané věří, že Boží vůle zahrnuje všechny lidi, bez ohledu na jejich pohlaví, věk nebo etnickou příslušnost. Svatá písma potvrzují, že Bůh touží po spáse každého člověka. Nyní se však klade otázka, co se stane s těmi, kteří se zdají být vzdáleni této spáse. Autor nabízí sedm profilů lidí, kteří se mohou setkat s překážkami na své duchovní cestě. Je důležité být bdělý a zamyslet se, zda se některý z těchto profilů týká naší vlastní duchovní cesty. Je to klíč k hlubšímu pochopení božské lásky a samotného spasení. Autor vyzývá všechny, aby si našli chvilku, podívali se na celé video, zúčastnili se modliteb a obdrželi hojně požehnání pro sebe, své rodiny a přátele...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #Spasitel #Bůh #duchovno #láska #Přímluvce #Prostředník #Utěšitel #pohané #svody #Světlo #hloupépanny #olejvlampě #lhostejnost #svět #zákoníci #modlářství #modly #úadek #odpadlictví #arogance #svárlivost #nesmiřitelnost #video
Deponativ
1 měsíc
10 biblických jmen Antikrista

Jistě jste již mnohokrát slyšeli o antikristu, postavě, která je s tímto jménem převážně ztotožňována.
Málokdo však zná různá jména, která jsou této záhadné osobě v Bibli připisována.

V tomto videu objevíme deset tajemných jmen antikrista, která na vás naprosto zapůsobí...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #proroctví #Zlo #Antikrist #jméno #Izrael #Bohemvyvolenýnárod #Satan #Synzatracení #šelma #teror #nenávist #svody #bludy #faleš #lhostejnost #smrt #nevěřící #vdeo
Deponativ
1 měsíc
Proroctví, která se brzy naplní

V tomto textu je zdůrazněna potřeba uvědomit si, co je napsáno na zdi a podívat se na svět, ve kterém žijeme. Odvozujíc se od Matouše 24, autor vyzývá čtenáře, aby jednali a činili pokání. Připomíná, že pouze Ježíš Kristus je dokonalý a že je čas usilovat o svatost. Zároveň zdůrazňuje, že čas je krátký a pozitivní změny jsou nutné. Autor také komentuje, že i když se zdá, že Bůh zdržuje svůj příchod, jeho láska k lidem je stále přítomná. Nicméně nezměněnost a bezbožnost světa jsou důkazem posměváčků mezi nevěřícími i věřícími osobami v církvi. Konečné poselství textu je naléhavé: čas je krátký, a proto je nutné jednat a chtít dosáhnout svatosti.

Návrat Páně a falešných učitelích, kteří šíří pochybnosti o této události. Podle autora to však není překvapující, protože i Petr se ve své době potýkal s podobnými falešnými učeními. Autor připomíná, že pro Boha je jedno, zda uplynou tisíce let nebo jeden den, a že Pán není lhostejný ohledně svých slibů. Tvrdí, že Pán nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni přišli k pokání. Varuje, že den Páně přijde jako zloděj v noci, kdy nebe a živly se rozplynou žárem a i země s díly na ní shoří. Petr trvá na tom, že den Páně skutečně přijde a že tento příchod bude náhlý a bez varování, i když se zdá, že se opožďuje. Autor vyzývá čtenáře, aby byli svatí a očekávali Pánův příchod...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #proroctví #varování #Bůh #budoucnost #připravenost #duchovno #spora #války #bludy #nepúravdy #lži #dezinformace #modly #Vatikán #náhradníci #Světlo #antiduchovno #svět #světskécírkve #církevKristova #Ježíš #Kristus #video
Deponativ
1 měsíc
Odhalení znamení šelmy v knize Zjevení Janovo

Marek Finley, autor a světoznámý řečník, nás zve na cestu do budoucnosti se starověkými zjeveními knihy Zjevení, která poskytuje naději v světě nejistoty. Jedním z hlavních témat této knihy je konflikt uctívání, který se týká spravedlnosti a nespravedlnosti, pravdy a bludu. V knize Zjevení jsou dvě důležitá znamení - Boží pečeť a znamení šelmy. Budeme se zabývat otázkami, co tyto znamení znamenají, jak se vyhnout znamení šelmy a jaký je význam Boží pečetě. Marek Finley nám pomáhá vnímat pravdu Božího slova a chce, abychom se tímto tématem zabývali ve svých životech ve jménu Krista. Tato prezentace je součástí televizní série nazvané Zjevení starověkých objevů, která je vysílána na stanici Three Angels Broadcasting. Marek Finley si uvědomuje, že zjevení znamení šelmy je jedním z klíčových témat této knihy a je připraven nám o tomto tématu povídat.

Znamení šelmy je často zaměňováno za značku 666 vyraženou na něčím těle, ale je to mnohem jemnější než to. Lidé si myslí, že má co do činění s dobou, kdy si nemůžeme kupovat ani prodávat. Abyste se vyhnuli tomuto znamení, je důležité studovat knihu Zjevení, která odhaluje Ježíšovu pravdu a Satanovy podvody. Je důležité si uvědomit, že Ježíš Kristus je vždy v centru pozornosti v knize Zjevení. Je mocí odlišnou od Antikrista a učí jinak než on. Zjevení nám také pomáhá pochopit, kdo je šelma. I když je diagnóza nemoci nepříjemná, je důležité ji přijmout a vyrovnat se s ní. Stejně tak je důležité se vyvarovat znamení šelmy a být pevně spojen s Ježíšem Kristem.

Lidé mohou být zmatení a že diagnóza rakoviny před léčbou je důležitá. Lékař by měl informovat pacienta, že je možné odstranit rakovinu operací a že je to bolestivý proces. Nicméně operace je potřebná k zachránění života. Autor dále zmínil, že některé náboženské názory mohou být obtížné a že jako kazatel by se měl podělit o pravdu. Citoval i biblický verš z knihy Zjevení, který popisuje zjevení šelmy vycházející z moře s několika hlavami a rohy, podobnou levhartovi a lvu.

Některé věci jsou bolestivé, ale mají konečný výsledek - záchranu života. Dalším tématem textu je odkaz na biblický verš Zjevení 13:1, který popisuje síly zla, reprezentované šelmou s sedmi hlavami a deseti rohy. Text naznačuje, že někdy musíme čelit těmto temným situacím a znát pravdu, i když je bolestivá, pokud to může mít pozitivní vliv na záchranu života...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #Zjevení #Zjevení #znamení #cejch #značka #šelma #podobenství #zdravotnictví #infiltrace #pandemielží #propaganda #brainwashing #církev #bludy #ovce #Ježíš #Spasitel #SynBoží #Desatero #přikázání #Bůh #Hospodin #Otec #video
Deponativ
1 měsíc
VARUJTE SE JEŠTĚ DNES! Biblické znamení šelmy (..přijmou mnozí, díky pochybovačům/vlažní věřící a falešným věřícím)

Znamení šelmy – nejnaléhavější varování v celé lidské historii. Mnoho křesťanů je zmateno tím, co je tento tajemný Marek zač. Tato znalost je nezbytná, protože kdokoli obdrží značku, bude věčně zničen. Půjdeme přímo do Bible, abychom se 100% jistotou odhalili Znamení šelmy a jak se tomu můžete vyhnout! Plnoprodukční film také odhalí Luciferův pád, Plán spásy, Boží zákon, Boží pečeť, Antikrista, změnu sabatu a znamení šelmy. V tomto videu budou odhaleny nejvážnější pravdy, jaké kdy byly svěřeny smrtelným myslím...

(p.s. ZNAMENÍ ŠELMY a obraz šelmy není jedna a ta samá věc! BOŽÍ pečeť je zachovávání Desatera. Amen, amen.)

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #varování #stoplhostejnosti #lhostejnost #duchovno #znamení #šelmy #ruka #čelo #060606 #BillGates #patent #kryptoměna #dematerializace #hotovost #banky #digitálníID #čipy #likvidace #trest #nepošlušnost #matriky #Lucifer #luciferiáza #PCRtesty #quantumtatoo #kvantovétetování #kvantovéznamení #mikrojehličky #Desatero #věrnost #Bůh #ochrana #vítězství #video
Deponativ
1 měsíc
Antikrist je již na Zemi - nevěřící a pochybovači budou překvapeni!

Antikrist již působí na Zemi a brzy se zjeví celému lidstvu! Podívejte se na toto video až do konce a sdílejte ho...

- https://www.youtube.com/wa...

#Antikrist #Bible #překvapení #duchovno #falešnýmír #falešnýmesiáš #války #technologie #nevěřící #past #video
Deponativ
1 měsíc
Homosexualita a Bible

V dnešním díle Becket diskutuje o pravdě o homosexualitě a Bibli. Zkoumá verše Starého i Nového zákona, které se zmiňují o homosexuálním chování, a každý verš rozvádí z jejich původních jazyků...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #církev #svět #papež #homosexualita #perverze #zvrácenost #špína #amorálnost #hereze #modlářství #duchovno #antichrist #Zlo #nečistota #zkaženost #rouhání #nesvatost #Babylon #video
Deponativ
2 měsíců
Proč Bill Gates prosazuje globální digitální ID a přebírá americkou zemědělskou půdu?

Michelle Makori, hlavní moderátorka a šéfredaktorka Kitco News, vede rozhovor se Seamusem Brunerem, autorem bestselleru "Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life", který varuje před digitalizovanou budoucností ovládanou miliardářskou elitou. Bruner vysvětluje, proč se Bill Gates a další klíčové osobnosti zajímají o digitální průkazy totožnosti, skupování americké zemědělské půdy a společnosti vyrábějící falešné maso. Rozebírá také myšlenku "kapitalismu zainteresovaných stran" a škody, které by z něj mohly plynout...

00:00 - Úvod do digitálních ID a DPI
02:26 - Kontrololigarchové: Oligarchové a globální vliv
04:17 - Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum
10:55 - Pandemie jako příležitost k ovládání, Schwabova vize a vliv
22:40 - Digitální doklady a sociální kreditní skóre
37:10 - Bill Gates a miliardářská agenda
42:30 - Bitcoin a zlato jako potenciální zajištění

Podle agendy OSN 2030 je cílem poskytovat legální identitu pro všechny a vybudovat digitální veřejné infrastruktury pro dosažení míru inkluzivity a spravedlnosti. V rámci tohoto cíle spolu s OSN Nadací Billa a Melindy Gatesových a Rockefellerovou nadací byla nedávno zahájena kampaň 50 in five. Tato kampaň si klade za cíl urychlit rozvoj digitální veřejné správy a infrastruktur, jako je digitální identifikace, digitální platby a sdílení dat, ve 50 zemích do pěti let, tedy do roku 2028.

Součástí této hadí kampaně je i stejně zvrácený koncept digitální veřejné infrastruktury (DPI), který zahrnuje digitální ID, digitální platby a masivní sdílení dat. DPI je nyní prezentována jako mechanismus pro finanční inkluzi, zlepšení bezpečnosti, ochranu zdravotní péče a ekologické agendy. Nicméně, podle autora knihy Controls, Sheamuse Brunera, je tato digitální infrastruktura skrývána jako prostředek k vykonávání kontroly a vytváření dystopické budoucnosti. Autor upozorňuje na tajné dohody a spiknutí mezi globalisty s cílem ovládnout obyvatelstvo.

Sheamus Bruner je ředitelem výzkumu v think tanku Government Accountability Institute a je známý svými příspěvky do investigativního časopisu ISM. Ve své knize Controls podrobně popisuje třídu miliardářů, jejich tajné dohody a spiknutí globalistů s cílem ovládnout lidi a utvářet dystopickou budoucnost.

Celkově se zdá, že rozvoj digitálních technologií a veřejných infrastruktur je v současné době důležitým tématem a cílem mezinárodních organizací. Zatímco zastánci tvrdí, že digitální infrastruktura přinese pozitivní změny v oblastech jako je finanční inkluzi a ochrana zdravotní péče, kritici varují před možnými negativními důsledky, včetně ztráty soukromí a kontroly obyvatelstva.

- https://www.youtube.com/wa...

#Gates #Bruner #global #digitalizace #ID #označení #DPI #oligachové #identifikace #omezování #nesvoboda #Bible #USA #Amerika #Vanguard #BlackRock #zemědělství #mor #hlad #války #teror #globalisté #kontrola #farmářství #depopulace #genocida #autoritářství #varování #had #hadísystém #snakesystem #video
Deponativ
2 měsíců
Daniel 7, čtyři zvířata a malý roh

Daniel 7 je oblíbená kapitola, která se používá při studiu posledních časů (eschatologie) Umožňuje identifikovat čtyři zvířata v Danielově snu a určit, kdo je malý roh.

Daniel 7 je související proroctví k událostem předchozím z knihy Daniel. Daniel 7 nám poskytuje více podrobností o událostech v posledních dnech. První šelma, kterou Daniel vidí, je lev, který symbolizuje Babylon a jeho krále Nabuchadnezara. Poté Daniel spatřuje druhou šelmu, která připomíná medvěda a má tři žebra mezi zuby. Tato šelma představuje Perskou říši, jejíž vlády se rozkládaly na západě, severu a jihu. Následuje třetí šelma, která je jako leopard s čtyřmi ptačími křídly a čtyřmi hlavami. Tato šelma zastupuje Alexandra Velikého a čtyři hlavy představují čtyři hlavní generály pod jeho vedením. Poté Daniel vidí čtvrtou šelmu, která je hrůzná a velmi mocná, má velké železné zuby a deset rohů. Tato šelma je představitelem Římské říše a deset rohů symbolizuje deset národů nebo království, které vzejde z Římské říše. Na konci těchto deseti rohů se objevuje malý roh. Daniel si promyslí tyto rohy a zjišťuje, že mezi nimi povstal další malý roh. Je zřejmé, že tento malý roh je zřejmě důležitým hráčem v událostech posledních dnů. Celé proroctví Daniel 7 nám dává důležitou představu o tom, jaké události se budou odehrávat v budoucnosti. Je zde zdůrazněn význam Římské říše a deseti národů či království, které z ní povstanou, a také malý roh, který vznikne mezi těmito královstvími. Je zjevné, že malý roh bude hrát klíčovou roli v nadcházejících událostech a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost.

Po pádu římské říše se mezi deseti královstvími Západní Evropy objevil malý, ale mocný stát - Vatikán, domov římskokatolické církve a papeže. Tento malý stát vyloučil a ovládl tři země - Vandy, Ostrogóty a Langobardy. Toto vize naznačuje, že tento malý stát bude tvrdit autoritu nad ostatními a považovat se za Kristovu hlavu na zemi. Katolická církev a papež se budou nárokovat absolutní neomylnost a autoritu nad všemi, dokonce i nad králi. Tento malý stát také bude vést válku se svatými a změní časy a zákony. Tato vize vysvětluje, že katolická církev si stále ponechává moc a dokonce zabíjí ty, kteří ji neposlouchají. Vatikán si stojí za svou mocí a dodnes má kontrolu nad životy tisíců lidí.

Papežství se chlubí změnou zákona o sobotě ze sedmého dne na sedmý den a změnou kalendáře na gregoriánský kalendář. Tato změna odpovídá popisu malého rohu v knize Daniel. Papežství a jeho odpadlická církev mají být ukončeny v posledních dnech a Ješua dostal autoritu vládnout nad celou zemí. Vize v knize Daniel ukazuje někoho, kdo přichází se sovami a přichází k Odvěkému, přičemž mu je dána vláda, sláva a království, které mají sloužit všechny národy a jazyky. Toto království nebude zničeno. Daniel 7:13-14 popisuje tuto vizi...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #Daniel #šelmy #zvířata #království #moc #mocnosti #podobenství #sen #roh #Bůh #válka #papež #papežství #Nevěstka #církev #národy #zákon #eschatologie #video
Deponativ
2 měsíců (E)
Babylonská nevěstka, matka všeho smilstva

Viděl jsem, Jak přišel jeden ze sedmi andělů s sedmi číšemi a ukázal mi velký soud, který sedí na mnohých vodách. Tímto soudem se trestají králové země, kteří smilní, a obyvatelé země jsou opilí od vína smilstva. Potom mě anděl unesl do pouště, kde jsem viděl ženu na šarlatovém zvířeti s sedmi hlavami a deseti rohy. Tato žena byla oděna v purpuru, šarlatu a zdobena zlatem, drahými kameny a perlami. Držela zlatý pohár plný ohavností a nečistot. Ve Zjevení Janovo se hovoří o velmi živých událostech, které Jan viděl po otevření sedmi pečetí. Andělé troubí na polnice a přinášejí řadu katastrofických událostí, které se dějí na konci světa. Jan potkává bytost zvanou Babylon, která se opíjí krví svatých a jezdí na vrcholu Šelmy.

Zkáza, která přichází na město Babylón z rukou Médů. Médové se bouří proti Babylóňanům, kteří se starají pouze o stříbro a mají zálibu ve zlatu. Tyto síly společně s Peršany nakonec srazí mladé muže bez slitování. Babylon, který kdysi byl klenotem království a pýchou, je odsouzen k zániku. Izajáš naznačuje, že Babylon a jeho spojenci jsou odsouzeni ke zkáze, kterou skutečně přinese spojená síla Médů a Peršanů. Babylon se nakonec stává zpustošeným a opuštěným, který se rozpadá v ruiny. Tento text popisuje náhlý a nepříjemný konec Babylonské říše pod vládou Kýra Velikého v roce 539 př. n. l. Předpokládá se, že Peršané brutálně potlačili vzpouru Babylóňanů, kteří se pokusili vzbouřit proti nim. Aby zabránili hladomoru a smrti, Peršané uškrtili mnoho žen a dětí babylónských obyvatel.

Text se zaměřuje na Babylon a jeho nevyhnutelný konec, který je často personifikován jako žena, nazývaná Babylonská dcera. Text zmiňuje, že Izajáš mluví o konci Babylonu jako nevyhnutelném a absolutním. Jeremiáš také vyzývá k opuštění Babylonu a varuje před Aliancí velkých národů ze severu, která se postaví proti němu. Zmíněný žalm 137, který hovoří o bídě Židů, kteří byli zajati Babyloňané a touží po návratu do Jeruzaléma. V odpovědi zajatců je zmíněna Babylonská dcera, která má být zničena. Závěrem text naznačuje, že Babylon může být hříšníkem, ale stále je považován za dítě.

Babylon bylo impozantní město a vytvořilo mocnou říši, která ovládla okolní svět. Město se proslavilo svou expanzí, brutalitou a touhou po nekonečné vládě. V knize Izajáš je Babylon popsán jako hrdý a sebevědomý symbol, který odmítá trpět ztrátou a tvrdí, že není žádný jiný bůh než ona. Podle Boha si Babylon přisvojuje jeho moc a naříká, že se nestane vdovou.

Babylon je zesměšněn za svou nadutost a rouhání proti Bohu. Je zobrazena jako rozkošná milenka, která se věnuje cizoložství a promiskuitě, a začínají se objevovat náznaky sexuální úchylky. Město se stává oddělenou entitou od ženy Babylonu, které sdílejí stejnou existenci, ale mají dvě individuální podoby.

Bůh označuje Babylon za odsouzené a lomené město a prohlašuje, že nyní poslouchá novou lásku rozkoše. Babylon je přesvědčena o své nezranitelnosti a tvrdí, že neexistuje žádný jiný bůh než ona. Přestože se Babylon těší dočasnému bezpečí, Bůh je jediným pravým bohem.

Celkově Babylon symbolizuje pýchu a odmítání Boha. Je ukázán jako mocný nepřítel, který si přisvojuje božskou moc a nezranitelnost. Obrazy Babylonu jako milenky a cizoložnice poukazují na její morální zvrácenost. Přestože Babylon si myslí, že je neporazitelná, Bůh ji odsuzuje a prohlašuje se za jediného boha.

Text pojednává o nešťastné situaci Babylonu a ​​ženy, která je spojována s tímto městem. Žena, která již není považována za krásnou a křehkou, bude odhalena a její hanba bude veřejně známa. Moc, která kdysi přitahovala muže na její stranu, ji nyní opouští a odhaluje její skutečnou ošklivost. Babylon také ztrácí svou přitažlivost a sílu, která kdysi přilákala lidi, aby se do něj přistěhovali. Bůh uvádí, že Babylon bude potrestán za své hříchy a bude zničen. Tato situace zdůrazňuje bezmocnost a ničivou moc Boha, který si dovolí potrestat Babylon a dosáhnout pomsty. Celkově text ukazuje na pád a potupu Babylonu a ​​ženy, která je spojována s tímto městem.

Tento text zdůrazňuje, že astrologové a všichni, kteří se zabývají předpovídáním budoucnosti, neposkytují ucelené informace a nemohou nás chránit před tím, co se stane. Poukazuje na to, že hvězdáři a astrologové jsou jen obyčejní lidé, kteří sami nemohou uniknout plamenům ohně. Jejich rady a předpovědi jsou jako trnité keře, které se spálí, když je oheň zachvátí. Text nás vyzývá, abychom přestali důvěřovat těmto lidem, s nimiž jsme pracovali od dětství, protože jsou ve svém omylu.

Žijeme v době, kdy máme lepší představu o tom, co byl Babylon. Babylon je spojován s kapitolou 17 knihy Zjevení, která popisuje, jak andělé vylijí Boží hněv na zemi a Babylon se vyděsí. Jedním z andělů, který měl sedm číší, přichází k Janovi a říká mu, aby přišel a byl svědkem soudu nad městem. Toto město bylo spojováno s nevěstkou a smilstvem v ní, kdy se zde králové spojovali a obyvatelé země se opíjeli vínem jejího smilstva.

Město Babylon a jeho zapojení do kapitoly 17 knihy Zjevení, která popisuje jeho soud a jeho spojení s mnohými skrze smilstvo.

Tato žena má prostředky k zajištění luxusu, ale není známo, že by své bohatství využila ke prospěchu ostatních. Je popsána jako královna, která podporuje idealismus, ale také je spojována s prostitucí a nazývána Babylonem. Tento odkaz posiluje představu o ní jako o zlé a zhýralé ženě, což je podobné biblickému vyobrazení Babylonu jako neřestné ženy. V textu je také zmíněna šelma, která je spojena s démony a gozanem. Je zde naznačeno, že tato šelma přijde z propasti a způsobí záhubu. Je také zmíněno, že bude osmou hlavou a bude způsobovat záhubu až do chvíle, kdy se naplní její předpovězený konec. Celkově se text zaměřuje na negativní povahu a charakter této ženy, která je spojená s chamtivostí, sobectvím a ničením.

Bestie, která je zmíněna v textu, má symbolický význam pro Babylon. Má sedm hlav, což jsou sedm hor, na kterých vládnou sedm králů. Tito králové symbolizují Římskou říši a předchozí impéria, jako je Egypt, Asýrie, Babylónie, Médie, Persie a Řecko. V textu se také naznačuje, že jeden z těchto králů byl Řím a že bude přítomný osmý král, který je považován za Antikrista a nastolí nové království. Šelma, která je osmým králem, pravděpodobně symbolizuje Antikrista. Také je zmíněno, že tento osmý král bude mít deset rohů, které představují deset dalších králů, kteří budou vést válku proti beránkovi, což je název pro Boha. Těchto deset králů bude spojenci Antikrista.

V textu se hovoří o tom, že deset národů budou jednat jednotně a spolupracovat na sjednocení světa pod vlivem Antikrista. Je zmiňováno, že tato spolupráce bude probíhat téměř jako konfederace států. Podle Zjevení 17,16 bude těchto deset národů nenávidět a zničit síň, kterou představuje město. Existuje také teorie, že těchto deset národů je ve skutečnosti spojeno s Antikristem a jakmile se dostane k moci, již nebudou potřebovat město ani jeho autoritu. Text také naznačuje, že Bůh sám má kontrolu nad těmito deseti národy a používá jejich špatnost k usnadnění svého vlastního plánu. Tím, že dovolí těmto národům, aby svobodně jednaly a daly své království šelmě, trestá ty, kteří toto umožnili.

Tento text diskutuje o interpretaci kapitoly 17 v Zjevení, která popisuje velké město, které vládne nad králi země. Existuje několik možností, jak toto město interpretovat - někteří si myslí, že se jedná o Babylon nebo Řím, zatímco jiní vidí odkaz na jinou osadu, jako je Wall Street nebo Hollywood. Někteří dokonce tvrdí, že se jedná o Evropskou unii. Zjevení 17 je však složitá pasáž plná nejasností a odkazů, které vyžadují hlubokou analýzu a výklad. Autor si všiml, že anděl v této kapitole nebyl příliš jasný ve svých vysvětleních a zkoumal mnoho aspektů. Doporučuje, aby čtenáři podívali na podrobnější video nebo si přečetli další materiály o tématu. Nakonec zdůrazňuje, že je důležité si uvědomit, že Babylon v této kapitole není konkrétní osoba, ale spíše symbolický prvek.

Hříšné cesty ženy jsou univerzální a manipulují s kulturou, aby prováděly činy proti Bohu. Obléká se ve velkolepých šatech a nosí drahé šperky. Řím je příkladem, protože křesťané byli pronásledováni a římská říše byla zkažena hříchem a tyranstvím. Existuje také teorie, že žena spojená s Babylonem nebo Římskou říší je ve skutečnosti Jerusalem, která je považována za falešnou královnu. Bůh ji opustil a nazývá ji falešnou, stejně jako manžel odsuzuje nevěrnou ženu. Někteří tvrdí, že to bylo kvůli odvrácení se od Boha, že Jeruzalém byl zničen v roce 70 n. l.

V textu se hovoří o Bohu, který přišel pohledět na lidskou bytost a opustil ji. Je zdůrazněno, že město, které bylo kdysi spravedlivé, se proměnilo v prostitutku a ztratilo svou spravedlnost. Nazývá se to zpochybněním města, které bylo dříve spravedlivé. Autor naznačuje, že toto zkažení, které vnitřně postihlo město, je způsob, jakým se působí v celém světě a jak moderní civilizace je infikována.

- https://www.youtube.com/wa...
#Bible #proroctví #smilstvo #smilnice #odpadlictví #Nevěstka #harlot #sTRUMPet #církev #duchovno #Bůh #hřích #pohané #papež #zkaženost #zatracení #zánik #Babylon #žena #Jeruzalém #prostopášnost #lhostejnost #král #králové #nevěrnost #nevěra #Antikrist #soud #video
Deponativ
2 měsíců
Genocida v Gaze očima izraelských vojáků

Izraelští vojáci v Gaze již několik měsíců dokumentují své válečné zločiny proti Palestincům a sdílejí je na sociálních sítích.

Listening Post shromáždil a prověřil stovky příspěvků. Požádali jsme tři odborníky na lidská práva a mučení, aby tyto materiály prozkoumali.

Izraelští vojáci zveřejňují na sociálních médiích množství videí, které ukazují drancování majetku, zesměšňování smrti a ničení prostřednictvím mučení a ponižování zadržených Palestinců. Tyto záběry jsou podobné obrazům z Guantánama a Abú Ghraibu a svědčí o násilí a genocidě, kterou prožívají Palestinci pod osadnickým koloniálním režimem, který je naprosto nehumánní a brutální. Tato násilí jsou často zveřejňována na sociálních sítích bez konkrétních zpravodajských informací o tom, kdo je skutečně Hamas. Tyto příspěvky přitahují pozornost a diváci se snaží získat další informace prostřednictvím výslechů a mučení. Fotografování těchto zločinů je považováno za trofej, ale ve skutečnosti je to dehumanizace a nelidské zacházení. Těmito činy jsou Palestinci napadáni na jejich nejsilnějších a nejzranitelnějších místech.

Zveřejňování těchto videí na sociálních médiích svědčí o brutalitě a beztrestnosti izraelských vojáků. Tyto záběry šokují svět a ukazují, jak tato okupace Palestinců probíhá. Je zjevné, že těmito činy jsou Palestinci vystavováni nelidskému zacházení, které je navíc nezákonné. Mučení, ponižování a zesměšňování zadržených Palestinců jsou projevem sadistického a krutého chování izraelských vojáků.

Tato násilí jsou ukázkou extrémní brutalitou a bezohledností k lidskému životu. Záběry masového zatýkání a mučení Palestinců svědčí o nečestnosti a nespravedlnosti, které jsou jim ukazovány. Tyto záznamy jsou důkazem genocidy, kterou Palestinci dlouhodobě zažívají, a zobrazují nelidskost a krutost izraelského osadnického režimu. Fotografování a zveřejňování těchto zločinů pouze zesiluje jejich dehumanizaci a podněcuje násilí.

Je důležité, aby tato násilí a zločiny byly odhaleny a stíhány. Zveřejňování videí na sociálních médiích může ukázat světu pravdu o situaci Palestinců a jejich utrpení. Mezinárodní společenství by mělo jednat a zajistit spravedlnost pro Palestince, kteří trpí pod izraelskou okupací. Je třeba přinést změnu a ukončit tuto systematickou destrukci a utrpení Palestinců.

Text popisuje brutální zacházení s vězni, zejména Palestinci, izraelskou armádou. V popisu je zmíněno, že vězeň je svázán s rukama za zády, leží tváří dolů a vojáci mu šlapou na obličej. Tyto obrazové záznamy slouží jako důkaz o tom, jakou moc mají vazební věznitelé nad zadrženými a jak bezmocní se v této situaci cítí. Tato praxe je častá v rámci osadnického koloniálního režimu a není omezena pouze na pásmo Gazy, ale je rozšířena i na Západní břeh Jordánu. Palestinci jsou také zadržováni v hojném počtu, což je situace bezprecedentní. Text dále popisuje destrukci palestinských domů, nemocnic, mešit, univerzit, kostelů a škol prováděnou izraelskou armádou. Ve videích se objevují izraelští vojáci, kteří podporují tyto ničivé akce. V jednom z videí jsou ukázány vypálené obytné domy a plundrování majetku Palestinčanů. K tomu je připojená píseň, která dále posiluje ponižování Palestinců.

Text ilustruje alarmující skutečnosti týkající se zacházení s vězni a ničení palestinských obydlí a institucí izraelskou armádou. Tato praxe způsobuje obrovské lidské utrpení a není slučitelná s principy lidských práv. Tyto události jsou důležité zveřejnit a šířit, aby se zvýšila globální informovanost o situaci a aby se vytvořil tlak na konání odpovědných orgánů. Médiím a veřejnosti by měly být poskytnuty veškeré dostupné informace o zacházení s vězni a o násilí páchaném na palestinském obyvatelstvu. Je nezbytné, aby byla tato situace řádně vyšetřena a aby byli viníci přivedeni před spravedlnost.

Během posledních let jsme svědky nárůstu napětí a násilí mezi Izraelem a Palestinci. Mezinárodní společenství a orgány, které jsou odpovědné za ochranu lidských práv, by měly hrát aktivnější roli při prosazování spravedlnosti a ukončení tohoto cyklu násilí. Je třeba nalézt diplomatické řešení, které respektuje práva Palestinců a zajišťuje jejich bezpečnost a svobodu. V zájmu míru a spravedlnosti je třeba vytvořit prostor pro dialog a snažit se vyřešit konflikt v této oblasti. Samotný akt brutalizace a ničení není řešením, ale pouze přispívá ke zhoršování situace a podněcuje více násilí. Je nezbytné ukončit toto utrpení a zajistit, aby se lidská práva v oblasti dodržovala a aby bylo dosaženo spravedlnosti.

Text se zaměřuje na konfiskaci majetku Palestinců a ponižující způsob, jakým je prováděna. Záběry videí ukazují izraelské oficiální osoby diskutující o Palestincích jako o nepřátelích, kteří si zaslouží být zničeni. Toto násilí a ponižování posiluje hněv a anti-palestinské názory. Civilisté jsou opomíjeni a lidskost Palestinců je naprosto ignorována.

Vojsko IDF si je tak jisté svou mocí, že si dovoluje dělat cokoli bez obav z následků. Izraelci se chlubí svým jednáním a vyzývají svět, aby přijal jejich brutální taktiky. Nevěří, že by je někdo mohl zastavit, a nedbají mezinárodních zákonů a lidských práv.

Izrael získává podporu mezinárodního společenství a zemí, které stojí při něm, což dodává izraelským vojákům pocit, že jsou svrchovaní a nemají se podřizovat žádným pravidlům. Tyto akce jen posilují přesvědčení, že mohou zůstat beztrestní a nikdo je za jejich jednání neochromí.

Mezinárodní společenství má nástroje na uklidnění situace, ale Izrael se necítí ohrožen zavedením sankcí. Tato nečinnost mezinárodního společenství dělá Izrael ještě více přesvědčeným o svém bezpečí a nezranitelnosti.

Celý text zdůrazňuje, že Palestinci jsou zbaveni svých základních práv a jsou ponižováni a umlčováni. Izraelci se chovají brutálně a bezohledně a cítí se v této okupaci osvobozeni od odpovědnosti a mezinárodních zákonů.

Tato situace vyvolává nelibost a odpor mezi Palestinci a podporuje vznik anti-izraelských postojů. Mezinárodní veřejnost musí přijmout opatření a zajistit, aby Izrael přestal porušovat základní lidská práva a ukončit okupaci Palestiny.

Mezinárodní zákony z oblasti základních lidských práv jsou porušovány v konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Zákony o právech jsou nedostatečně prosazovány a civilní obyvatelé jsou nuceni trpět násilím a ztrátou majetku. Izraelské násilí není zaměřeno pouze na pa

Mezinárodními zákony týkající se základních lidských práv a připomíná, že vyhrocený konflikt mezi Izraelem a Palestinci je spojen s porušováním těchto práv. Válka vedla k volání po posílení předpisů a záruk těchto práv. Záložníci, tvořící část izraelské společnosti, jsou zastoupeni ve všech oblastech, včetně vzdělání, medicíny, umění a médií. Obrazy a videa, zobrazující násilí a dehumanizaci Palestinců, jsou určeny širokému publiku a poukazují na to, že izraelské násilí se nezaměřuje pouze na palestinskou obživu, ale také na jejich materiální bytí a existenci. Je zdůrazněno, že dehumanizace Palestinců jsou zakořeněné v historii a že izraelské násilí je záměrné. Text rovněž vyzývá čtenáře, aby zanechali komentáře a následovali zpravodajství na sociálních médiích.

#Izrael #Gaza #teror #war #válka #obětování #jalovice #oltář #Palestina #historie #zpravodajství #média #Antikrist #okupace #Bible #proroctví
Deponativ
2 měsíců
Stroj na propagandu: Pohled do nitra toho, jak Putin klame miliony Rusů

Mnozí na Západě se často diví, jak si Vladimir Putin udržel tak silnou kontrolu nad ruskou společností a přesvědčil miliony lidí, že válka na Ukrajině byla oprávněným rozhodnutím. Obrovským faktorem této udržované kontroly je nadměrná propaganda šířená ruským státem, zejména v televizi. Jekatěrina Kotrikadzeová rozebírá vývoj současné sofistikované propagandistické mašinérie Kremlu, její klíčové postavy a zkoumá, proč se v Rusku ukázala být tak účinná.

Ruská propaganda je technika, kterou prezident Vladimir Putin využívá k manipulaci s informacemi a ovlivňování názorů ruské veřejnosti. Po nástupu do prezidentského úřadu začal Putin přebírat kontrolu nad hlavními ruskými médii, zejména televizními kanály, které vlastnili oligarchové. Tímto způsobem si zajistil, že veřejnost bude vystavena jeho propagandě. Televize je stále nejvíce používaným zdrojem informací zejména pro starší generaci, a to přesto, že mladí lidé se stále více obrací k alternativním zdrojům. Ruská média jsou také přísně cenzurována, a obsah je kontrolován metodou manipulace informací. Putinova propaganda má za cíl udržet veřejnost v dezinformaci a podařit se mu tak ovládat myšlení a názory Rusů.

V roce 2011 vypukly masové protesty v Moskvě, které byly vyvolány masovým falšováním během parlamentních voleb. Propaganda, která se ne vždy skládá ze lží nebo falešných zpráv, často využívá mlčení nebo manipulaci s událostmi. Bývalá novinářka vysvětlila, že propaganda je často založena na částečné pravdě. Jedním z nejznámějších příkladů falešných zpráv na ruské televizi je událost z Ukrajiny, která se stala dávno před plnohodnotnou invazí v roce 2014. 1. kanál odvysílal díl o ukrajinských bezpečnostních silách, které údajně ukřižovaly tříleté dítě před očima jeho matky. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by se to skutečně stalo, a nebyl nalezen žádný nezávislý novinář, který by tuto událost potvrdil. Ruská propaganda a televize dlouhodobě nabízejí divákům myšlenku nevyhnutelné konfrontace s Západem. Dnešní propagandisté se snaží ospravedlnit ruskou invazi na Ukrajinu tím, že rozšiřují ohrožující obraz Ruska, který vidíme ve zprávách.

#zprávy #Rusko #Putin #propaganda #televize #manipulace #dezinformace #Zlo #Bible #medvěd
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Církví Boha živého
2 měsíců
#Uctívání svatých, andělů nebo zesnulých osob jako prostředníků mezi námi a Bohem není součástí křesťanské víry. #Bible jasně učí, že jediný #Prostředník mezi námi a Bohem je Ježíš Kristus, který zemřel za naše #hříchy (proto činíme #pokání - aby nebylo jeho #vykoupení nás z naší špíny/hříchů zbytečné) a umožňuje nám přístup k Bohu skrze svou #oběť na kříži.

Takový akt je absolutně nebiblický a považován za modloslužbu a odvrácení se od pravého uctívání Boha. Je důležité mít pevnou víru v Ježíše Krista a spočívat ve víře, že jediným prostředníkem mezi námi a Bohem je Ježíš Kristus sám.

Nahrazování cesty ke Světlu prostřednictvím jiných bytostí je považováno za ohavnost a #odvrácení se od Boží vůle. Je důležité držet se pravdivého učení Bible a uctívat jediného Boha skrze víru v Ježíše Krista.

Uctívání svatých, andělů nebo mrtvých za prostředníka mezi člověkem a Bohem může být považováno za formu modloslužby nebo idolatrie, pokud je tím pokus o vědomé obcházení jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi (nedůvěra v jediného Spasitele - vědomý výsměch Božímu jednorozenému Vykupiteli), kterým je #Ježíš #Kristus . Bible jasně učí, že pouze Ježíš Kristus (1 Timoteovi 2,5) a jediným, koho bychom měli uctívat a modlit se skrze Něho, našeho Pána - toho jediného ukřižovaného, pouze za jediným účelem, kterého bychom v opačném případě museli zapřít, pokud bychom ho chtěli nahradit a uctívat za Něho jakékoliv jiné modly. V takovém případě jen a pouze vědomé #modly (#idolatrie)! Uctívání jiných bytostí nebo mrtvých může vést k rozptýlení a posílení falešných nauk, čímž drží vůle Zlého slabé ještě slabší.
Církví Boha živého
2 měsíců
Ne, modláře nespasí obrácená pravda a cesta od Světla, než-li k Němu - Světlem je pouze Ježíš. Nemá žádnou náhradnici! Jak by jste chtěli ještě více znesvětit 2. a 3. verš v Desateru (Exous 20), pokud zjistíte, co tam je a jak to těmito modlářskými "klenoty" haníte?

#Bible #modlářství #modly #Vatikán #bludy #hereze #svody #intriky #peklo #varování #Světlo #Ježíš #Desatero
Deponativ
3 měsíců
Učení falešné katolické církve a učení podle Bible / Písma Božího svatého

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.