Logo
Církví Boha živého
3 dny
V Bibli je falešná církev (katolická) označena za smilnici / #sTRUMPet (#TRUMP & #SET - egyptský "bůh" s potomky #Anubis #Wepwawet , #Sobek a #MAGA ). Katolická #církev Kristova, nikoliv pronásledovaná křesťanská, je protestantská. #Pravoslavní #křesťané jsou hanlivě uráženi a označováni za protestanty! To je omyl, jsou to katolíci - katoličtí #protestanté odmítají jedinou Bibli, jediné Desatero a jediného Spasitele, Utěšitele a Přímluvce, Krista, a tak dál křečovitě útočí na 2. a 3. verš v Exodus 20 (Desatero Božích přikázání), které chce tato protestantská #Nevěstka zničit, aby její děti uctívaly Marii (vyvyšování člověka - přímá vzpoura proti Bohu, ohýbání Desatera Boha živého a jediného) a nahradily prvorozeného a jediného Syna Božího, Pána Ježíše Krista, jako jediného Vykupitele a (nikým nenahraditelného!) prostředníka, mezi námi lidmi a Bohem - #idolatrie . #TIME nebo EWIL/EVIL?
Církví Boha živého
5 dny
Tvrdí, že jsou moudří, [ale] stali se blázny. (Řím 1: 22)
Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla;
vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen.
Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený . a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a [sami] na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.
[Právě] tak, jako neuznali [za dobré] poznávat Boha, vydal je Bůh [jejich] neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší: (Řím 1: 24-28)
Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je [sami] činí, ale dokonce [to] schvalují [i jiným], kteří [je] dělají. (Řím 1: 32)
S mužem nebudeš souložit [jako] se souloží [s] ženou; je [to] ohavnost. (Lv 18: 22)
Jako [i] Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddala smilstvu podobným způsobem [jako] tito a odešla za jiným tělem, jsou vystavena za příklad, když nesou trest věčného ohně, (Jd 1: 7)

Jiří Ž.
Církví Boha živého
10 dny
#Uctívání svatých, andělů nebo zesnulých osob jako prostředníků mezi námi a Bohem není součástí křesťanské víry. #Bible jasně učí, že jediný #Prostředník mezi námi a Bohem je Ježíš Kristus, který zemřel za naše #hříchy (proto činíme #pokání - aby nebylo jeho #vykoupení nás z naší špíny/hříchů zbytečné) a umožňuje nám přístup k Bohu skrze svou #oběť na kříži.

Takový akt je absolutně nebiblický a považován za modloslužbu a odvrácení se od pravého uctívání Boha. Je důležité mít pevnou víru v Ježíše Krista a spočívat ve víře, že jediným prostředníkem mezi námi a Bohem je Ježíš Kristus sám.

Nahrazování cesty ke Světlu prostřednictvím jiných bytostí je považováno za ohavnost a #odvrácení se od Boží vůle. Je důležité držet se pravdivého učení Bible a uctívat jediného Boha skrze víru v Ježíše Krista.

Uctívání svatých, andělů nebo mrtvých za prostředníka mezi člověkem a Bohem může být považováno za formu modloslužby nebo idolatrie, pokud je tím pokus o vědomé obcházení jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi (nedůvěra v jediného Spasitele - vědomý výsměch Božímu jednorozenému Vykupiteli), kterým je #Ježíš #Kristus . Bible jasně učí, že pouze Ježíš Kristus (1 Timoteovi 2,5) a jediným, koho bychom měli uctívat a modlit se skrze Něho, našeho Pána - toho jediného ukřižovaného, pouze za jediným účelem, kterého bychom v opačném případě museli zapřít, pokud bychom ho chtěli nahradit a uctívat za Něho jakékoliv jiné modly. V takovém případě jen a pouze vědomé #modly (#idolatrie)! Uctívání jiných bytostí nebo mrtvých může vést k rozptýlení a posílení falešných nauk, čímž drží vůle Zlého slabé ještě slabší.
Církví Boha živého
13 dny
Ne, modláře nespasí obrácená pravda a cesta od Světla, než-li k Němu - Světlem je pouze Ježíš. Nemá žádnou náhradnici! Jak by jste chtěli ještě více znesvětit 2. a 3. verš v Desateru (Exous 20), pokud zjistíte, co tam je a jak to těmito modlářskými "klenoty" haníte?

#Bible #modlářství #modly #Vatikán #bludy #hereze #svody #intriky #peklo #varování #Světlo #Ježíš #Desatero
Církví Boha živého
1 měsíc
Proč byl pater #Pio (údajný #kněz ), natolik oddaný #modlář ? Proč ho tolik věřících z katolické nevěstky neprávem uctívá? Proč #Vatikán takto ničí slabé a snadno manipulovatelné #věřící #ovečky hledající Krista, nikoliv #modly a jejich věrné modláře?
Církví Boha živého
1 měsíc
Nevědomý křest nemluvněte není plnohodnotným vědomým křtem v případě jeho pozdějšího popírání svými negativními, amorálními a protichůdnými činy, či skutky v dospělosti

Křest nemluvněte může být v dospělosti negativně zneužit v následujících situacích:

1. Zneužitelným tvrzením o svém náboženském přesvědčení: Pokud se někdo, kdo byl pokřtěn jako dítě, identifikuje jako pokřtěný, ale svými činy porušuje jeho hodnoty, může být jeho křest vnímán jako zneužití.

2. Zneužíváním náboženské identity:
Pokud někdo využívá svůj křest jako dítě k posílení své náboženské identity, ale zároveň se chová způsobem, který je v rozporu s uznávanými normami a hodnotami společnosti nebo náboženské skupiny, může být jeho křest vnímán jako vědomé zneužití křtu.

3. Zneužíváním autority:
Pokud se někdo, kdo byl pokřtěn jako dítě, pokouší využít svůj křest k posílení své autority nebo prestiže, ale svými činy neposiluje ani nezapříčiňuje pozitivní změny, může být jeho křest vnímán jako zneužití.

Je důležité dodržovat uznávané normy a hodnoty společnosti nebo náboženské skupiny, aby křest nemluvněte nebyl negativně zneužit.
Církví Boha živého
1 měsíc (E)
V případě přijetí, téměř nenapravitelného lidstva a abnormální absence správně rozpoznat hrozbu se vším všudy a poučit se z těch minulých máme ideální a plně sebevražednou kombinaci pro plné přijetí, toho "nejspravedlivějšího systému", který chce svět ovládnout uskupení BRICS, které plně podporuje a zakládá si na svých totalitních a nevyhnutelných ideologiích, jako například digitalizaci, AI, a v neposlední řadě konečného řešení, a to zavedení sociálního kreditu, skrze CBDC, jakožto programovatelné měny, tedy absolutně nesvobodné strategie pro maximální ovládání vaší nesvobody a vyhlazení těch, kdo nepokleknou před totalitaristickou šelmou, která bude vládnout zemi, bez níž nebude nikdo moci nakupovat, ani prodávat

Po plnohodnotném dokončení digitalizaci ve všech nezbytných sektorech bude spuštěn uměle řízený pád & krach všech bank. Jako "ďábelská záchrana" bude z ničeho nic vypuštěna ona plně digitální alternativa, jako jediná možná.

To znamení šelmy pro nakupování a prodávání v novém digitálním světě bude podmíněno jejím přijetím, bez kterého bude nemožné ***** oliv z obou zmíněných možností jakkoliv uskutečnit. Obchody časem budou střežit bezpečnostní orgány, protože někteří se čas od času budou bez "certifikace" (ono biblické znamení šelmy) pokusit získat životně důležité věci na vlastní pěst.

Časem se objeví nové podmínky pro zahájení trestných přečinů, včetně nerovných podmínek, převaze falešných obvinění a jiných státem nutných diskriminací občanů pro vyplenění neposlušných a nepoddajných "nepřátel státu", etika, spravedlnost a morální zásady budou stejným teroristickým přečinem, jako státy falešně obviňované občany bez příslušných uposlechnutí - pokleknutí před touto biblickou bestií nutící malé i velké, bohaté i chudé, všechny bez rozdílu, aby přijali její podmínky potvrzující věrnost jí, nikoliv Bohu a vstup zpět tam, odkud skutečně pocházíme., proto rozumějte věrnosti Kristovy církve (píseň Beránkových paniců) a tomu, co hlásají tři andělé..

Píseň Beránkových paniců

1 A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.
2 Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny.
3 Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země.
4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.
5 V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.
Zjevení Janovo 14:1-5

Tři andělé

6 Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu –
7 jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
8 Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon,[1] neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“
9 Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku,
10 i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.
11 Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“
12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Zjevení Janovo 14:6-12
Církví Boha živého
1 měsíc
Starý Zákon v Bibli i Desaterem je příliš starý, tak ho roztrháme, říkají pohané. Právě na takové bludné mezi námi si dejme pozor, než abychom se nasytili jejich vlastní bezednou bezbožnou slepostí.

Pozor na ty, co už jsou oklamáni a rozlišují nad Starým a Novým Zákonem! Bůh nám dal Bibli, nikoliv úkol ji opravovat, či upravovat! Amen. Pokud by tomu tak bylo a vy jste mohli opět, zas a zas někde ***** oliv v Písmu svatém Božím našeho Boha nebes zavrhnout, pak by vám očividně vyhovovalo likvidovat Starý Zákon, ale nezapomínejte, že Desatero je Desatero Božích dětí, oni neopovrhují ničím a toto by si nikdy v životě, ani nic podobného nikdy nedovolili, a to ani příkazem! Desatero je totiž i navíc jen ve Starém Zákoně, vy nevěrní a věrolomní záškodníci!
Církví Boha živého
1 měsíc (E)
Navěky ti budu vzdávat chválu, protože JSI jednal. A budu vzhlížet ke tvému jménu, neboť je dobré vůči tvým věrným.
Žalm 52,11

Proto buďme i ze své strany více iniciativní. Život má nějakou hodnotu a svou vlastní vlažností ho ubíjíme neuvěřitelným způsobem. Pojďte! Budeme si říkat vyvolení, budeme si říkat, ti silně věřící, budeme se plácat se stejně lhostejnými, jako jsme my po zádech a budeme si pravidelně přidávat na sociální sítě veršíky. To je náš život... to je on? Není to lhostejnost, nebo pohodlí???

Co třeba varování, zájem o pravdu, její hledání, ale i následování? Jak si vážíte Písma svatého, které nechal dát vzniknout samotný Bůh?? Koho jste kdy naposledy před něčím varovali? Proč nahlížíte na varování jako na příliš namáhavé, proč stále klamete sebe a hledáte jen pohodlí a prospěch, zejména pro sebe v moci vlastního úpadku, který svými činy jen více a více potvrzujete?!

MÉ VAROVÁNÍ pro vás je následující:

Velice brzy vás zachvátí (mnohé nepřipravené) znamení šelmy, které po obdržení potvrzuje váš souhlas pro absolutní a věčné odmítnutí Boha. Záleží a tom, proč se nezachránit a jít nahoru - nahoře je totiž nebe, ale to dole je už na věky. Udělal jsme chybu, strašnou chybu - a přesně těmito slovy to nemusí dopadnout! To VAROVÁNÍ je následující:

Skrze zdravotnictví bude nabídnuta nová forma "testování" (na nikdy neizolovatelný - pouze médii plně vyživovaný pseudo"virus"), které bude mikrojehličkové formy. Bude se nechávat vtisknout pomocí jakéhosi pera, které jemně vystřelí do kůže na zápěstí nebo do čela. To z toho důvodu, že tyto dvě části jsou tepelně nejaktivnější. Časem bude toto ZNAMENÍ ŠELMY (podle Bible) vynucováno. Časem, jelikož taktika salámovou metodou funguje na nic netušící lidi více, než dobře!

Kromě pera také existuje forma podobná klasické náplasti, kterou též vtisknout na jednu z těchto dvou výše zmíněných částí těla.

Toto znamení šelmy obsahuje to, před čím Bible varuje - LUCIFERiáza, která ve tmě nebo je pod UV světlem luminiscenční. Jde tedy o plnohodnotné přijetí (nevědomost nehraje roli) jména lucifera, což je satan, ten pradávný had. p.s. jediné zvíře, které nebude v nebi je skutečně had (a jeho následovníci)

BYLY JSTE VAROVÁNI

16  A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, 17  aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. 18  To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest...

Zjevení 13:16-18

PŘIJETÍ CEJCHU / ZNAMENÍ ŠELMY

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, 10  bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. 11  A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12  Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Zjevení Janovo 14:9-12

VIDEO

https://deponativ.info/blo...
Deponativ
1 měsíc
Starší řecký pravoslavný #kněz dnes při vstupu papeže Františka do pravoslavného #arcibiskupství v Aténách vykřikl "Papeži, jsi #kacíř " a byl odveden policií, což připomnělo přetrvávající nedůvěru mezi oběma rozdělenými církvemi.

Videozáznam ukázal, jak muž v černém hábitu a klobouku s dlouhým bílým plnovousem vykřikuje tato slova v řečtině před budovou, než ho #policie odvedla.

Svědci uvedli, že křičel dostatečně hlasitě, aby #papež slyšel rozruch, během něhož se zdálo, že muž při odvádění upadl a policie ho zvedla.
'Pope, you are a heretic!' Police tackle heckling Orthodox priest - YouTube

An elderly Greek Orthodox priest shouted 'Pope, you are a heretic' as Pope Francis was entering the Orthodox Archbishopric in Athens today and was taken away...

Církví Boha živého
2 měsíců
Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
(Římanům 12:16)
Církví Boha živého
2 měsíců
Kdo tedy věří v Ježíše jako v Božího Syna, dává Bohu za pravdu. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože odmítá svědectví Otce o Synu. Kdo přijímá toto svědectví, stojí na prahu věčného života. Dveře nám otevřel Boží Syn. Bez něho se dovnitř nedostaneme.
1. list Janův 5,10-12

Proto si dejme pozor na ateisty a pohany, co rádi pomočují Desatero (Exodus 20), co se týče 3. a 4. verše a vřele doporučují zatracení a tmu, místo Světla, přesněji Vatikánsko-mariánskou modlu. A v Exodus 20:3-4 stojí přeci následující:

3 Neměj žádné bohy kromě mne.
4 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
...
Církví Boha živého
2 měsíců
Tajemství bezbožnosti
1 A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás,
2 nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím,[1] kázáním[2] nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.
3 Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník[3] a zatracenec,
4 který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá.[4] Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
5 Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás?
6 Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas.
7 Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka.
8 Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu.
9 Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky.
10 Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.
11 Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.
12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
2. Tesalonickým 2:1-12
Církví Boha živého
2 měsíců
Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.
Židům 9:28