Červené jalovice; Antikrist v izraelském chrámu

Antikrist, pravý opak a největší nepřítel Krista. Podle křesťanské tradice bude strašlivě vládnout v období před Posledním soudem. Pojem Antikrist se poprvé objevil v Janových listech (1 Jan 2,18; 2,22 a 4,3; 2 Jan 1,7) a plně rozvinutý příběh Antikristova života a vlády se nachází ve středověkých textech. Antikrist a předchůdce Antikrista byly a zůstávají po téměř dvě tisíciletí pojmy, které se vztahují k různým osobám a institucím a které vyvolávají nejsilnější opovržení.

Křesťanské pojetí Antikrista bylo odvozeno z židovských tradic, zejména z knihy Daniel v Hebrejské bibli. Ta byla napsána kolem roku 167 př. n. l. a předpovídala příchod posledního pronásledovatele, který “bude mluvit velká slova proti Nejvyššímu a vyčerpávat svaté Nejvyššího a bude pomýšlet na změnu časů a zákonů” (7,25). Vědci se shodují, že autor Daniela narážel na současného helénistického vládce Palestiny Antiocha IV Epifana, který se snažil vyhladit judaismus. Protože však Antiochos nebyl jmenován, pozdější čtenáři mohli předpověď v Danielovi vztáhnout na kteréhokoli pronásledovatele. První křesťané ji vztahovali na římské císaře, kteří pronásledovali církev, zejména na Nera (vládl v letech 54-68 n. l.)…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image