Izraelský premiér, rabín Menachem Mendel Schneerson a příchod Antikrista, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan

Pán Ježíš nám dává příklad na malém dítěti v tom, že nám ukázal, jak se kvalifikovat (neboli dostat se) do nebe. Ježíš přivedl na scénu malé dítě, aby nám ukázal, jakým způsobem se dostat do nebe. Jeden musí mít důvěru v Pána Ježíše Krista tak velkou a nevinnou, jakou má malé dítě ke svým rodičům. Matouš 18:3 „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete.” Toto je cesta ke spáse, která je tak jednoduchá, jako je abeceda pro děti.

A. Přiznej, že jsi hříšník. Toto je počátek lítosti, která nás vede k opravdovému pokání a realizaci toho, že jsme zhřešili proti svatému Bohu. Zde dochází ke změně našeho srdce a mysle, zde nás Bůh duchovně regeneruje (občerstvuje). Římanům 3:10 Jak je psáno: „Nikdo není spravedlivý, není ani jediný. Římanům 3:23 Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Všichni jsme se bez rozdílu narodili jako hříšníci, a proto se musíme narodit podruhé, narodit se duchovně, abychom se dostali do království božího.

Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Zde je špatná zpráva, že odplatou (mzdou) za hříchy je smrt; jinými slovy to představuje, že jsme za naše hříchy dostali trest smrti. Naštěstí je zde dobrá zpráva: Darem Božím je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Efezským 2:8-9 Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. B. Uvěř ve svém srdci, že Ježíš Kristus zemřel za tvé hříchy, že byl pohřben, a že třetího dne vstal z mrtvých.

Pokud opravdově uvěříš všemu, co představuje druhá Boží osoba, Ježíš Kristus, pak budeš spasen. Římanům 10:9-10 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. C. Zavolej na jméno Páně, zavolej na Pána Ježíše Krista, aby tě zachránil, aby tě spasil! Každý člověk, který se kdy narodil na této zemi, od Adama, až do toho posledního člověka, padne na kolena a prohlásí svými ústy, že Ježíš Kristus je Pán, tedy Pán pánů a Král králů! Římanům 14:11 Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“ Neodkládej to na zítřek, ale udělej to dnes. Římanům 10:13 „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“

Zde je příklad modlitby, jak se obrátit k Bohu se svou prosbou o spásu své duše: “Bože, jsem hříšník. Omlouvám se za své hříchy. Chci se obrátit od svých hříchů, chtěl bych se jich zbavit. Věřím, že Ježíš Kristus je Synem Božím; Věřím, že On zemřel na kříži za mé hříchy a že byl pohřben a vzkříšen k životu. Vkládám svou víru v Ježíše Krista, jako svého Pana a Spasitele; důvěřuji pouze v Jeho prolitou krev, na záchranu své duše. Děkuji, Pane Ježíši, že jsi mě zachránil. Amen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image