Biblické znamení šelmy je biologické – kvantové digitální ID, které bude náhradou za současné testování. Lhostejnost s arogantní povýšeností snadno svedených pro přijmutí kvantové mikrojehličkové metody (microneedle)!

Bible v kapitole Zjevení svatého Jana varuje před přijetím znamení šelmy. Bible předpověděla vše, co je zapsáno a stane se vše, co Bible předpovídá. Znamení šelmy bude následovat v brzké době. Je to zatracující systém pro něco, co lidé snadno přijmou. Přijetí znamení šelmy (kvantové tetování – moderní forma vakcinace) bude postupně vynucována a ten, kdo se klaní globalistické struktuře (WHO – zdravotnictví, OSN a další bezbožné organizace ), vynucující si tyto lživé podmínky, nikdy (jako celý mediální psycho-cirkus C. o. V. ID – 19 = A.I. – Artifical Intelligence)

Nezapomeňte, že hlavní účel není vás vylekat, ale svést a uklidnit tím nejfalešnějším bludem, který lze poskytnout pro to, aby invazivní metoda byla úspěšně aplikována!

Falešní věřící a špatně vyrozumění čekají, že znamení šelmy nebude fyzické a napadají ty, co tvrdí správnou verzi, která je bohužel opačná

Znamení šelmy splňuje charakteristiky:

Znamení šelmy je fyzické. Existují dvě formy – RFID a kvantové mikro jehličkové tetování (microneedle)

Mikro-jehličková forma pozvolna nahrazující klasické vakcíny s kovovou jehlou opět udeří skrze zdravotnictví v jakékoliv formě s co nejpřijatelnějšími odůvodněními pro její hlavní účel – PŘIJETÍ! Po výsměchu, možná i agresi, donucování a vyhrožování nejhrůznějšími znevýhodněními & restrikcemi (zpočátku s nasazením salámové metody, tzv. metodou měkkého ohlupování) si vzpomeňte na svůj život., či věčné zatracení, které je jako i nebe mnohokrát reálnější ve všech ohledech. Zlomená ruka bolí, věčnost v PEKLE nejde popsat lidskými slovy, maličcí!…

Duchovní je pouze spása Bohem, která není v ničem jiném, než (1.) zachovávání desatera Božích přikázání a (2.) odmítnutí znamení pro nakupování a prodávání všech lidských bytostí bez jakéhokoliv rozdílu. Posledním třetím bodem pro spásu je odmítání vynucování neděle papežem, nebo jakýmkoliv světovým falešně náboženským systémem – neboť tak, jak je psáno v Písmu svatém/Bible!

Záložní zdroj

Nač ta taková varování ptají se mnozí z pohanů, modlářů i katolíků, naštěstí i někteří z řad neznabohu

Bible, nejen na to jednoznačně odpovídá:

Šelma vystupující z moře

Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666. Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“ Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, slyš: Kdo má jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.
Zjevení 13:1-10,15-18

Šelma vystupující ze země

Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
Zjevení 13:15-18

Píseň beránkových paniců

A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.
Zjevení 14:1-5

Tři andělé

Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu – jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“ Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“ Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: „Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.‘ Ano, praví Duch, ať si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je provázejí.“
Zjevení 14:1-13

Sklizeň země

A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: „Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!“ Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: „Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!“ Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla krev až po uzdy koní na šestnáct set honů daleko.
Zjevení 14:14-20

Kdo si myslí, že je prorok, či duchovní, ten horlí a povzbuzuje o Bohu a především zachovává DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ!

Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznává, nebude uznán. Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem ať panuje slušnost a pořádek.
1 Korintským 14:37-40

Kdo chce žít životem věčným, nejen že nepřijímá ZNAMENÍ ŠELMY, ale skutečně, též jako sám pravý a věrný (Ježíš) zachovává DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ (odkaz) a odmítá ta pozměněná i kdyby od samotného úlisného a neméně zrádného papeže (666)!

Deset přikázání je v odkazu výše, včetně těch úlisným papežem změněných. Papež František má tiše vzhlíží ke svému idolu, ke kterému chová největší sympatie k Jidáši Iškariotskému – tomu Jidáši Iškariotskému, který zradil Syna člověka, dnes Syna Božího, Pána Ježíše Krista, našeho jediného Spasitele a jediného přímluvce v nebi za třicet stříbrných.

Kromě tohoto odpudivého a též dokazatelného faktu se i nadále bude desatero pozměňovat. Je naplánováno, že ve prospěch těch, co Bohem opovrhují, neznají ho, odmítají, zostuzují jeho vůli a plně odmítají. Nové změny mají upřednostňovat nebiblickou neděli, jako den odpočinku, později vynucovaný pod hrozbou nejrůznějších sankcí, postihů a donucovacích znevýhodnění. Je lepší trpět, než přijít o Boží království! V opačném případě se podvolujete tomu Zlému, který chce, abychom se mu všichni klaněli nejen biologickým znamením šelmy pro možnost nakupování a prodávání (ve tmě fosforeskující microneedle/mikrojehličkové kvantové “tetování”, ale i podkožní RFID čip, …) kde v druhé řadě nesmíme zapomínat ani na klanění se/uctívání obrazu šelmy. V tomto podobenství se jedná o podvolení se, plném se odevzdání a následováním celosvětových podmínek.

Bůh vám nabízí věčný život v nebi, tento svět vám bude nutit obraz šelmy a znamení na ruku či na čelo.

Jedinou správnou cestou je tedy přijmout DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ a odmítnout vše, co bude žádat svět!

 

Žádejte o správnou cestu a pouze On vás povede tou jedinou správnou, kterou bez Něho (pouze Ježíše) nenajdete!

On je Alfa i Omega, začátek i konec a jedině On vám nabízí spásu, neboť ti, co Pána odmítají opovrhují mnohým a čímkoliv od Boha, včetně jeho Syna člověka, dnes Syna Božího, jediného Spasitele, neboť pouze tak je psáno!

On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.
Zjevení 21:4

 

Neuctívejte živé ani neživé modly (živé často ve smyslu Marie, svatých, či andělů!)

Cesta je pouze jedna jediná, právě proto vás Satan bude skrze odmítače pravdy a falešných věřících lákat na scestí, aby jste opustili jedinou správnou – ta vede pouze do nebe! Máte svobodnou vůli, rozhodněte se sami, zůstaňte Pánu věrní především po vynucování jeho zrady tímto světem, protože budete odměněni Nebem, odkud skutečně pocházíte, odkud pochází náš, ale i váš Bůh. Bůh nás všech!

Nemějme tedy starosti ani strach, snad jen strach a obavy z nerozvážnosti, či odvržení a vysmívání se Boží pravdě, Bibli, svědectvím a snaze pomoci ostatním v lásce. Té lásce v opravdovosti, nikoli té druhé, totiž falešné, zjevující se pouze prázdnými slovy navenek.

Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Zjevení 21:3-4

 

Nespasí vás nikdo, kdo není Spasitel a nenabízí spásu – pouze a jen Pán Ježíš Kristus, proto modlitby rozumně směřujte pouze k němu, nikoliv ke komukoliv jinému, jak vám budou mnozí nabízet, nebo i přikazovat a budou vás zkoušet svými nebiblickými (NEBIBLICKÝMI!) a nejzákeřnějšími bludy! A vy jim odpovíte: Na co potřebuji zradit jednoho jediného, nebo mou jedinou cestu třeba i nahradit?? Spasitel je pouze jediný, neboť tak je psáno!

Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš
1 Timoteus 2:5

 

Falešná zjevení z Fatimy, falešná zjevení z Medžugorie a jiných propracovaných divadelních excesů, v podání hlavního režiséra Otce lži a vraha, toho draka a dávného hada – Satana! Plně v područí Vatikánu.

Falešní proroci a mesiáši

„Neprorokovat!“ říkají proroci. „Takhle se přece neprorokuje; taková hanba na nás nepřijde!“ To se má říkat, dome Jákobův: „Copak Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho dílo?“ Nepřinesou snad má slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovně. Ženy v mém lidu vyháníte z útulných domovů a jejich děti navždy okrádáte o moji nádheru. Seberte se a jděte – zde odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne zkáze, zničeno to bude strašlivě. Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: „Víno a pivo, tak zní mé proroctví“ – to by byl prorok pro tento lid!
Micheáš 2:6-11

Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“ „Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.
Matouš 24:4-27

DNEŠNÍ TRENDY

Related Posts

3 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image

© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS