Bible a žena jedoucí na šelmě s pohárem plným krve a smilstva (1. Korintským 11:27)

Ježíš tě miluje! Dave Hunt nás učí o katolické církvi v knize Zjevení a o proroctvích posledních dnů…

https://www.youtube.com/watch?v=lleMF4tJSkM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image